Regler för klubbar

PDF-fil för utskrift

Nedanstående regler rörande antalet medlemmar, spel på klubbar och spel om mästarpoäng gäller, utan undantag, alla klubbar anslutna till Svenska Bridgeförbundet (SBF).

Minsta antal medlemmar i klubb

Vid riksstämman 2003 beslöts att minsta antalet medlemmar i en klubb, ansluten till Svenska Bridgeförbundet, skall vara åtta (8) och att meningsfull verksamhet skall bedrivas.

Dispens (ansökan ställs till respektive distriktsförbund) kan, efter yttrande från distriktsförbundet, ges av styrelsen för SBF vid tungt vägande skäl.

Spel på klubb

Bridgespel på klubb, ansluten till Svenska Bridgeförbundet, kräver medlemskap i ansluten klubb eller annat nationellt bridgeförbund.

Om en spelare ej är medlem, debiteras arrangörens Ruterkonto med 40:- för ett tillfälligt medlemskap vid varje speltillfälle. Se kompletterande uppgifter i avsnittet ”40- kronan”

Vad är stadgeenlig medlemsavgift?

Stadgeenlig medlemsavgift är den avgift, inklusive förbundsavgifter, som ansluten klubb beslutat om vid årsmöte.

Introduktionsmedlem (I-medlem)

Ny medlem kan bli Introduktionsmedlem (I-medlem). Detta är kostnadsfritt och man är med automatik medlem i klubb, distrikt och förbund innevarande år och påföljande, räknat per 1/7 – 30/6. I-medlemskap förutsätter att man tidigare ej varit medlem. I-medlem rapporteras via klubbens Ruterprogram.
För ytterligare info se avsnittet om I-medlemskap.

Mästarpoäng

Klubb måste spela om mästarpoäng, mp, i varje tävling de arrangerar. Det är dock tillåtet att inte spela om mp vid skämttävlingar och liknande någon gång per år.
Mp registreras via Ruter och delas ut automatiskt till varje mp-berättigad spelare efter varje tävling.
När spelare, som inte är medlem, men ändå spelat klubbtävling, kommer förbundets kansli att kontakta klubben för att utreda orsaken. Om arrangör brutit mot gällande bestämmelser kommer medlemsavgiften att belasta arrangören eventuellt via klubbens Ruterkonto.
Det utgår efter 2008-06-30 inte längre någon kostnad för mästarpoängen.

Registrering av mästarpoäng

Idag sker all registrering automatiskt. Spelare som har gamla mp-kuponger rekommenderas skicka dessa för registrering till Svenska Bridgeförbundet.

Rapportering av tävlingar och mästarpoäng

Alla klubbtävlingar ska räknas i programmet Ruter. Klubben rekommenderas att skicka in RuterRapportfilen efter varje tävling eller minst månadsvis. Detta görs till: ruter@svenskbridge.se

Rörlig administrationsavgift

Fr.o.m. 2008-07-01 infördes en klubbavgift (rörlig administrationsavgift) som bl.a. ska finansiera underhåll, utveckling och uppdateringar av beräkningsprogrammet Ruter, det nationella handikappsystemet och hemsidan Spader.
Avgiften är 3:50 per spelare i klubbtävling vid spel om bronspoäng och debiteras klubbens Ruterkonto.