40-kronan

När klubb tillåter spelare att delta utan att vederbörande erlagt medlemsavgift debiteras klubben en avgift om 40 kr per tillfälle. Detta gäller spelare som inte finns registrerade som medlem i SBF:s register. I-medlemmar och juniorer samt medlemmar i andra nationers förbund räknas som betalande medlemmar.

Se komplett gällande regelverk sid 6 i Generella tävlingsbestämmelser

Klubben äger rätt att ta ut 40-kronan av spelare som genererat den extra utgiften.

Den s k 40-kronan kan endast nyttjas i bronstävling på klubbnivå; för deltagande i silver- eller guldtävling krävs alltid medlemskap.

Avvikelser som automatiskt genererar 40-kronan är:
● Ej erlagd medlemsavgift
● Felaktigt MID

Felaktigt MID innefattar:
● Ett medlemsnummer som inte finns
● Felaktigt gjord inmatning av spelare
● Utländsk spelare

Avvikelserna dras automatiskt från arrangörens Ruterkonto. Varje post som dras får en text som anger, vad debiteringen gäller.

Vid avvikelser returnerar kansliet ett e-postmeddelande till avsändaren av Ruterrapportfilen med avvikelserna specificerade.
Ska avvikelserna skickas till annan adress, måste detta anges vid inskickandet av rapportfilen.

Korrigering av avvikelser

Arrangören kan endast korrigera avvikelser på ett sätt:

  • Rätta till felaktigheten i Ruter, skicka in en ny rapportfil som ersättning för den felaktiga och skriv i klartext i mailet vad rättelsen avser.
  • Har spelaren betalat sin medlemsavgift inom korrigeringstiden och klubben i samband med detta vill genomföra en korrigering, så behöver man inte skicka in en ny fil utan det justeras manuellt i en månadskörning.
  • Sista dagen i varje månad makuleras föregående månads avvikelser; t ex den 31 oktober makuleras september månads avvikelser; därefter går det inte längre att ändra. Vad gäller utländska spelare har kansliet speciella rutiner.

Hjälp för klubben

Vid utländska spelare, använd NO=Norge, DK=Danmark, FI=Finland och TY=Tyskland inom parentes före namnet vid namninmatningen i Ruter eller skriv i fritexten vid inskickandet av Ruterrapportfilen.
Tex: (DK) Dennis Bilde

För att vid inmatningen av MID i Ruter se spelarnas status, finns en färgkodning till hjälp.

Ej medlem = Röd
Borttagen = Grön
Avliden = Blå
Medlemsnummer =Parnummer = Gul
Handikapp =52 =Orange
Ej betalt medlemsavgift = Lila

Klubben har full rätt att ta ut 40-kronan av spelare som genererat den extra utgiften.

Kansliet

Korrespondens med kansliet sker via e-post:
ruter@svenskbridge.se
kansliet@svenskbridge.se