De viktigaste förändringarna i 2007 års lagbok

Ladda hem som PDF

2007 års lagat för tävlingsbridge trädde i kraft i Sverige den 1 juli 2008. Lagboken har fått ett fickformat och sökindexet är tillbaka i slutet av boken. På denna sida görs en genomgång av de viktigaste förändringarna jämfört med 1997 års lagbok.

Generellt och språkbruk

Man har valt i översättningen att mer försöka nyansera enligt grundspråket och valt en vokabulär som är mildare i tonen. Starkare betoning på korrigering i stället för att döma. Delvis förändrat synsätt om TL som hjälpande hand i stället för domare. Bridgelagarna är ju främst till för att korrigera, inte bestraffa. Tävlingsledaren har givits större frihet att handla efter eget omdöme. Det finns färre automatiska bestraffningar. Bestraffningar har ersatts av begreppet att korrigera en situation som tyvärr har uppstått. Regelbrott har oftast ersatts med felaktighet.

Inledning

En inledning i boken som bl.a. redogör för lagarnas avsikt och där man förklarar de inarbetat användandet av orden: kan, gör, bör, skall, måste och får inte. Många rubriker som fanns i 1997 års lagar har tagits bort och kapitelindelningen är slopad.

Definitioner

Det har tillkommit nya definitioner (t ex Artificiella bud och Spelperioden) och många nya språkliga förändringar i beskrivningarna har gjorts (se t ex Bestraffning och Korrigering).

Lag 3. Bordsarrangemang

Inget nytt, men det förtjänar att påpeka att
Tävlingsledaren anger i vilken riktning Nord skall sitta …
Detta är svaret på den vanliga frågan om vad som ska hända med sitteparen vid väderstreckssvängningar. De ska med andra ord flytta på sig!

Lag 7C. Återställande av korten till brickan

Detta är ett nytt tillägg.
När spelet avslutats, bör varje spelare blanda sina ursprungliga tretton kort …

Lag 12C.1(b) Utdelning av korrigerad poäng

Det som varit praxis i många år har nu skrivits in i lagarna. Om den icke- felande sidan, efter felaktigheten, har bidragit till sin egen skada genom ett allvarligt fel (utan förbindelse med regelbrottet) eller med vilt och chansartat handlande, får den i korrigeringen ingen ersättning för den del av skadan som är självförvållad.

Lag 16B. Otillåtna upplysningar från partnern

Här finns nu ett förtydligande av vad ett logiskt alternativ är.

1.(b) Ett logiskt alternativ är ett som, bland den kategori spelare det gäller och med användande av parets metoder, skulle starkt ha övervägts av en stor andel sådana spelare, av vilka det bedöms några kunde ha valt det.

Lag 17A. Budgivningsperioden börjar

Ändra följande text: bricka ska vara, giv. Titta på bildsidan av ska vara, tar ut. Meningen ska avslutas med, från brickan.

Lag 20G. Felaktigt förfarande

Här tydliggör man att det är oriktigt att ställa en fråga enbart för partnerns del.

  1. Det är oriktigt att ställa en fråga enbart för partnerns del.

Lag 25. Lagliga och olagliga ändringar av bud

Tillämpningen av denna lag har anpassats efter internationell standard. Det innebär att delar av lag 112 är förändrad.. Man får ändra bud som är orsakade av missgrepp i budlådan under förutsättning att det sker utan tankepaus och partnern ännu inte bjudit. Det behöver inte längre ske i samma handrörelse och det har ingen betydelse om budet vidrör bordet eller inte.

Dessutom har lagen om möjligheten att göra en fördröjd eller avsiktlig ändring av ett regelrätt bud och få högst 40% på brickan utgått.

Lag 27. Otillräckligt kontraktsbud

Det har tillkommit möjligheten att ändra ett otillräckligt kontraktsbud till ett regelrätt bud (som inte är lägsta tillräckliga nivå i samma benämning) som har samma betydelse, eller en mera precis betydelse än, det otillräckliga budet utan korrigering. 27B.1(b) om, utom som i (a), det otillräckliga budet ändras till ett regelrätt bud (d.v.s. även pass, dubbelt eller redubbelt), som enligt tävlingsledarens åsikt har samma betydelse som, eller en mera precis betydelse än, det otillräckliga budet (en sådan betydelse finns helt och hållet med i de möjliga betydelserna av det otillräckliga budet), fortsätter budgivningen utan korrigering, men se D nedan.

Ändra i 27B.4 MTH till MTV

27C. Ändring i förtid är nytt.

Om den felande ersätter sitt otillräckliga kontraktsbud innan tävlingsledaren har beslutat om korrigering, och det otillräckliga budet inte har godkänts i enlighet med A, gäller det nya budet. Tävlingsledaren tillämpar det relevanta föregående avsnittet på det ersatta budet.

Lag 37B. Den felande …

Ändra MTH till MTV.

Lag 41D. Träkarlens hand

Här har gjorts ett förtydligande om hur träkarlens kort ska orienteras på bordet när de läggs upp.

Här finns också svaret på den ständigt återkommande frågan om när träkarlens kort ska lägga upp på bordet.

Lag 55. Spelförarens utspel utom tur

I A. har det gjorts ett förtydligande om motspelarna väljer olika alternativ (godkänna utspelet och kräva att det återtas). Om motspelarna väljer olika, skall den spelare som står närmast i tur bestämma.

Lag 61B. Rätt att fråga om möjlig revoke

Man har nu fått rätt som motspelare att fråga varandra om möjlig revoke.

  1. Motspelarna får fråga spelföraren och får fråga varandra (med risk för att skapa otillåtna upplysningar).

Lag 64. När en revoke etablerats

Här har det gjorts en smärre justering till det enklare vid korrigering efter en etablerad revoke och överföring av stick. Man tar inte längre hänsyn till om den felande vinner ett senare stick med ett kort han regelrätt kunde ha spelat i revokesticket.

B. Ingen korrigering
Det blir ingen korrigering som i A efter en etablerad revoke 7. när båda sidor gör revoke på samma bricka.

Tävlingsledaren kan dock vid behov utnyttja lag 64C.

Lag 65B. Hålla reda på vunna och förlorade stick

Här har det blivit tillåtet att under spelet och under vissa omständigheter påtala att stick markerats fel.

  1. Spelföraren kan begära att ett kort som pekar i fel riktning vänds så att det pekar rätt enligt ovan. Träkarlen eller vilken som helst av motspelarna får fästa uppmärksamhet på ett kort som pekar fel, men för de spelarna upphör den rätten när ett utspel gjorts till nästa stick. Sker det senare, kan lag 16B. gälla.

Lag 69. Godkänt anspråk eller avstående

Det har blivit större möjlighet att kunna återta ett godkännande av motståndarnas anspråk.

Lag 70. Ifrågasatt anspråk eller …

Kort som har spelats efter ett anspråk (ska inte göras) kan utgöras som bevis för spelarnas troliga spelplan och då hjälpa tävlingsledaren att avgöra om anspråket var korrekt eller ej.

Se lag 68D.

För lagarna 70 och 71 inkluderar ”normalt” ett spelsätt som vore slarvigt eller dåligt för den kategori spelare som är inblandad.

Lag 80. Ansvar och organisation

Mycket ny text i textmassan.

Lag 82. Rättelse av felaktigt tillvägagångssätt

B.2. har fått ett viktigt tillägg. …, eller avbryta spelet av en bricka.

Index

Ett INDEX i bokstavsordning med sökord har återigen kommit med i den uppdaterade lagboken. Det var ett stort misstag att det utelämnades i 1997 års LAGAR för TÄVLINGSBRIDGE.