Information angående tvist mellan SBF och mixedlandslaget i Wuhan.

Som framgår av styrelseprotokoll från februari har en tvist uppstått mellan å ena sidan SBF och å andra sidan det mixedlandslag som representerade Sverige i VM i Wuhan i september 2019.

Här kommer information om vad tvisten har gått ut på samt dess lösning.

• Förutsättningarna för deltagande i VM i Wuhan var kommunicerade senvåren 2019: endast startavgift och landslagströjor skulle betalas av SBF. Startavgiften var 4000 EUR (c:a 42000 kr).

• Tre motioner lämnades till Riksstämman (RS) 2019 om att behandla mixedlandslag på lika linje med andra landslag, dvs med full kostnadsersättning.

• Motion 1 var inlämnad av BK S:t Erik och innehöll formuleringen ”…från och med innevarande säsong…”.

• Motionen tillstyrktes av styrelsen i augustimöte och antogs av RS.

• Kostnadsersättningskrav för flyg och uppehälle inkom därefter från mixedlandslaget på dryga 95 tkr.

• Enligt mötesledningen gällde beslutet implicit för mästerskap spelade efter stämman, en synpunkt som delades av justeringspersonerna.

• Mixedlandslaget hävdade sin rätt till ersättning med referens till RS-protokollets formulering. ”Innevarande säsong” startar 1 juli och VM spelades efter detta datum.

I december sände SBF ut en förfrågan till distrikten om vad man menade med sin röst på RS. Styrelsen önskade inte en ändring utan ett förtydligande. 21 distrikt av 21 svarade då att man med sin röst under RS menade att betalning inte skulle ges för mixedlaget till Wuhan.

Mixedlandslaget stod fast vid sitt krav mot bakgrund av utformningen av förfrågan till distrikten samt förfrågans hypotetiska karaktär. Frågan om ersättning till laget i Wuhan var inte explicit uppe till diskussion vare sig före eller under RS. Motionstexten var känd före VM i Wuhan.
[Detta stycke skrivet av mixedlandslaget].

SBF sökte juridisk rådgivning. Denna sade entydigt att om saken skulle bli ett rättsfall skulle SBF löpa en påtaglig risk att förlora fallet.

Den 17 februari mottog SBF ett kravbrev från en advokat som representerade mixedlandslaget. Här stod tydligt att om betalning inte mottogs ”kan rättsliga åtgärder komma att vidtas”.

SBF förberedde, efter ny juridisk konsultation, att kalla till en extra Riksstämma (XRS) för att stryka beslutet från RS i oktober 2019 och vidta en ny likalydande resolution, men gällande för mästerskap spelade efter oktober 2019. Givetvis skulle inte en XRS kunna ske med delegater tillresande, utan av kostnads- och tidsskäl har en telefonuppkopplad XRS förberetts, med olika åtgärder för att respektera stadgarna (närvaro- och yttranderätt för medlemmar, röstnings-förfarande, fullmakter, etc).

Innan kallelse sändes ut inkom en förfrågan om medlingsdiskussion. SBF accepterade denna, och diskussionen avslutades med ett avtal om att SBF betalar i underkant av 25% av det ursprungliga kravet.

SBFs styrelse ansåg, enhälligt, att denna lösning var bättre än att kalla till en XRS som trots formatet skulle kosta såväl riksförbundet som distrikten tid och pengar, och dessutom riskera att bridge och SBF skulle kunna få en negativ medial belysning. Lösningen med en XRS är inte heller 100% juridiskt säker.

För styrelsen
Martin Löfgren