COVID 19

Samlingssida för information som rör Covid19-relaterade frågor inom Svenska Bridgeförbundet

Uppdatering 2022-02-09

Covid-restriktionerna släppta

Som de flesta vet släpptes de flesta covid-restriktioner i Sverige den 9 februari. Folkhälsomyndigheten har också hemställt att regeringen ska besluta om att covid inte längre är en samhällsfarlig sjukdom. För mer detaljer hänvisar vi till myndigheternas informationssidor, referat i media och presskonferenser.

Vi hoppas att detta markerar en återgång för gott till ett någorlunda normalt liv efter 2 år av pandemi.

För icke vaccinerade gäller fortsatt vissa rekommendationer om bl a avståndshållande.

Covid är dock, och kommer med all sannolikhet att förbli, med oss under en period, och hur lång denna blir är mycket osäkert. Vi manar därför alla att hålla sig uppdaterade om vilka regler och/eller rekommendationer som gäller vid varje tidpunkt, och respektera dessa. För närvarande ber vi främst att alla:

• Stannar hemma vid sjukdomssymtom
• Iakttar god handhygien
• Tar de vaccindoser som är möjliga; f n tre (för vissa utsatta grupper ges även en fjärde ”booster”-dos)

Klubbar/arrangörer beslutar själva om vilka restriktioner som gäller för egna tävlingar, t ex vaccinationskrav, begränsat antal deltagare, etc.

Uppdatering 2022-01-12

FÖRORDNINGAR COVID-19

Bridge anses inte som privat sammankomst!

I nyhet publicerad i går (11/1) kommunicerade vi, efter information från Länsstyrelsen, att nya förordningar skulle kungöras idag (12/1). Detta har ännu inte skett.

Möjligen kommer mer information och/eller riktlinjer i FHM:s pressträff i morgon 13/1.

Vi vill dock snarast kommunicera den information vi fått från två Länsstyrelser, varav en faktiskt konsulterade hela sin regions jurister för att se på just vårt fall, innan svar gavs till oss.

Det svar vi fick från bägge Länsstyrelserna var att Bridgen varken är att anse som en allmän sammankomst/offentlig tillställning eller en Privat sammankomst. Som konsekvens gäller därför inte regeln som för närvarande sätter tak på 20 sittande deltagare.

Förutsättningarna är desamma som tidigare, nämligen att arrangemang måste vara begränsad till medlemmar i SBF.

I väntan på mer information vill vi återigen trycka på följande punkter:

• Var och en, individ och arrangör, måste använda sitt omdöme och ta sitt ansvar för att följa myndigheternas riktlinjer. Då saker som lokalens storlek och luftväxling kan variera är det svårt att ge ett definitivt direktiv till arrangörer.

• Vi hänvisar för övrigt till uppdateringen 23 december och betonar vikten av att stanna hemma vid sjukdomssymptom och att se till att vara fullvaccinerad.

• Riktlinjer kan ändras med kort varsel, därför är det viktigt att var och en håller sig uppdaterad via media.

Uppdatering 2022-01-11

Måndagen 10 januari kungjordes nya riktlinjer för att minska smittspridningen.

SBF har under måndagen och tidig tisdag varit i kontakt med olika smittskyddsenheter och Länsstyrelser för att se hur dessa påverkar Bridgesverige.

Dessvärre har det inte kommit entydiga besked. Vi fortsätter därför kontakterna för att få ytterligare klarhet.

Länsstyrelsen meddelade dock att det kommer nya förordningar och regler redan onsdagen 12 januari.

Vi kommer därför att avvakta vidare information till den 12:e. Så snart det går att få större klarhet i hur detta påverkar oss, kommer vi givetvis publicera informationen på hemsidan.

Alla ombedes att följa informationsflödet och hänvisas tills vidare till vår kommuniké den 23 december som finns här.

Uppdatering 2021-12-23

Förbundet har tagit kontakt med flera smittskyddsenheter och -läkare under gårdagen och dagen. De svar vi fått har vi sammanfattat nedan i ”fråga-svar-form”.

Behöver vi ha minst 10 m2 per person?: Nej, inte om alla som kommer är fullvaccinerade. [Vår tolkning: om inte alla är fullvaccinerade bör man ha minst 10 m2 per person, vilket i praktiken omöjliggör live-spel].

Bör vi kräva vaccinationspass eller liknande?: Detta beror på hur väl man känner varandra. I en liten klubb där ”alla känner alla” och man har förtroende för att ingen ”fuskar” bör man kunna lita på att alla som kommer är vaccinerade. I en större klubb kan krav om vaccinationspass eller liknande vara motiverat.

Bör vi ta bridgekryssen i bruk igen?: Är en bra idé.

Övrig info: Det kan vara lämpligt att inte ordna bridgetävlingar med spelare man inte normalt umgås med på klubben. Dessutom måste man fortsätta vara mycket tydlig med att man absolut inte får komma till lokalen med minsta sjukdomssymptom eller om man tror sig ha umgåtts med någon som visat sig (kunna vara) smittad. Till sist måste klubben använda sitt sunda förnuft och överväga antal spelare mht till ventilation, total yta, etc, även om deltagarna är fullvaccinerade.

Om någon visar sig smittad: Info (ex vis ett mail) bör ut till alla som deltagit i samma tävling(ar) som den smittade. Särskild hänsyn måste ges till spelare som har vistats inom 2 m från den smittade under minst 15 minuter. Instruktion till samtliga deltagare om att testa sig om a) man inte är fullvaccinerad eller b) uppvisar förkylnings- eller andra virusinfektionssymptom. Om sådant test är positvt ska klubben informeras om detta för att evt andra utsatta ska kunna informeras.

Observera: Info och riktlinjer är färskvara. Alla uppmanas att fortsätta noggrant följa nyhetsflödet. Det individuella ansvaret är fortsatt av största vikt!

SBF:s policy är fortsatt att alla tävlingsarrangörer förutsätts följa myndigheternas riktlinjer.

Uppdatering 2021-12-06

Efter att restriktionerna släpptes under hösten har Sverige hittills sett en lägre smittspridningsökning än i Europa och världen i övrigt. Detta är givetvis glädjande, men det är ingen signal om att fullt återgå till normalt liv.

Sedan någon vecka har en ny faktor tillkommit, den s.k. ”omikron”-varianten. Utvecklingen går så snabbt att det som skrivs här kan vara inaktuellt efter bara någon dag. Budskap som ”oroande”, ”onödigt att skapa panik”, ”smittar snabbare”, ”mindre symptom” haglar, men sanningen är – när experterna utfrågas – att kunskaperna ännu är för små för att komma med definitiva rekommendationer.

Vad experterna är eniga i är att det är viktigt att alla beaktar myndigheternas rekommendationer, och främst ser till att fullvaccinera sig. Vi vädjar därför att alla håller sig informerade och bokar tid för vaccination (för de flesta gäller nu att få en tredje ”booster”-dos) så snart tillfälle ges.

Vi vet också att även om det är fastslaget att vaccination i nästan alla fall skyddar mot allvarlig sjukdom så skyddar den i lägre omfattning mot smitta. Därför är det viktigt att vi fortsätter att stanna hemma från klubben när vi känner oss det minsta sjuka och testar oss om minsta misstanke om smitta av covid föreligger. Skulle en person som deltagit i klubbspel konstatera smitta är det viktigt att denne informerar klubben som i sin tur vidtar nödvändiga åtgärder (informerar klubbens spelare, normalt stänger lokalen tillfälligt). Vid tveksamheter: ta kontakt med smittskydd!

Uppdatering 2021-09-08

Regeringen har meddelat att man går till ”Steg 4” den 29 september med avsevärda lättnader i restriktioner. Hur SBF reagerar på detta kan du läsa mer om här.

Uppdatering 2021-07-01

Den 1 juli har vissa lättnader gjorts i rekommendationerna från FHM.

På en 3-gradig nivåskala anser FHM att vi nu gått från nivå 3 till nivå 2. Nedan följer några punkter, men du gör klokt i att besöka FHM:s sida.

Allmänna sammankomster/Offentliga tillställningar: Som vi har framhållit betraktas vi inte som en sådan om vi endast tillåter medlemmar tillträde.

Om man anser sig som en As/Ot har taket för antal personer höjts från 8 till 50 och till 300 om man har tilldelade fasta sittplatser.

Övriga råd:

  • Att gå från nivå 3 till nivå 2 innebär inte att man ska sluta undvika trängsel.

  • Att som privatperson endast umgås i en mindre krets ändras till att man bör vidta smittskyddsåtgärder när du umgås med andra personer än de du normalt träffar.

Vi tolkar detta som att vi ska fortsätta med avståndshållande vid bridgetävlingar (framför allt skydd vid borden).

Faser och nivåer:

Det kan vara lite förvirrande att man för någon månad sedan talade om fem faser där fas 4 (nästan alla restriktioner borttagna) beräknas till september och fas 5 (alla restriktioner borttagna) beräknas till senare på hösten.

Nu talas om 3 nivåer, där vi uppfattar det som att nivå 2 – som vi nu kommit in i – motsvarar ungefär faserna 2 och 3 i den femgradiga skalan.

Konklusion:

Olika faktorer, främst vaccineringar, har gjort situationen allt bättre och vi ser ett fullt öppnande av våra bridgeklubbar inom en snar framtid.

Dock kvarstår rekommendationerna om avståndshållande, vilket gör att det som kommunicerades i ”LiveBridge-mötena” fortsatt gäller, främst vad gäller skydd vid spelbord.

Du finner all info om LiveBridge-projektet genom följande länk


Uppdaterad 2021-04-22

I takt med att vaccinationerna tar fart börjar vi se fram mot att kunna öppna våra klubbar för livespel inom en överskådlig framtid. Här är några korta punkter :

• Myndigheternas (främst FHM:s) riktlinjer måste givetvis även fortsättningsvis följas. Vi har fått klartecken från tre olika länsstyrelser att en bridgeklubb, förutsatt att kontroll finns att endast medlemmar släpps in, inte betraktas som en ”Allmän tillställning/Offentlig sammankomst” och därmed gäller inte ”8-regeln”. Ändå måste självklart riktlinjer som avståndshållande, etc, följas. Klubbars återöppnande (när och i vilken omfattning) förblir naturligtvis ett beslut inom klubbarna.

• Ett projekt ”Live Bridge” kommer att sjösättas inom några dagar. Syftet med projektet är att få igång och uppmuntra diskussion och planering inför återöppnandet av klubbarna, oavsett om man tänker sig detta i närtid eller senare under året. SBF kommer att anordna digitala möten för klubbar och distrikt för att kunna informera, lyssna och öppna för utbyten och samarbeten. Att få igång klubbarnas verksamhet är Svensk Bridges största utmaning i närtid !

• Beslut om Bridgefestivalen kommer att fattas senast 31 maj. Såväl lagstiftning som rekommendationer från myndigheter måste då tas i beaktande.

Uppdaterad 2021-01-14
SBF önskar påminna alla om behovet att aktivt besluta, inom klubbar och distrikt, om sitt förhållningssätt till eventuellt live-spel.

Myndigheters riktlinjer
Först och främst är det allas skyldighet att hålla sig uppdaterade om myndigheternas (främst Folkhälsomyndigheten) riktlinjer (regler och rekommendationer). Vi förutsätter att alla sedan följer dessa.

Avstånd och skydd vid bord
Vi repeterar att inspelet från Smittskydd är att avståndshållande/social distansering är det viktigaste vapnet mot smittspridning. Detta gäller, för bridgespel, alla aspekter från det man närmar sig/går in i en lokal till dess man lämnar lokalen igen. Den plats det är omöjligt att hålla distans för en bridgespelare är vid normala bridgebord. Därför ser vi på spel utan skydd (bordskryss eller visir) som varande ett brott mot myndigheternas riktlinjer.

FHM:s skrift HSLF-FS 2020:12: föreskriver att ”Alla Verksamheter….föreningar…ska utifrån Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning”.

Nya regler och pandemilag
En ny pandemilag trädde i kraft 9 januari. Denna innebär i sig inga restriktioner, men öppnar för myndigheterna att fatta beslut om restriktioner man tidigare inte ansåg sig kunna göra.

Andemening
Vi uppmanar alla att inte bara betänka de legala parametrarna i de beslut man fattar i klubbar och distrikt om eventuell live-bridge, utan även andemeningen i riktlinjerna.

Givetvis är det allas vårt ansvar att göra vårt yttersta för att minska risken för smittspridning. Vi hoppas sedan på att smittosituationen förbättras och vaccinationerna får önskad effekt inom de tidsramar som anges, så att vi snart kan ses under mer normala förhållanden vid våra bord.

För Arbetsutskottet och Verksamheten:
Martin Löfgren – Suzanne Lemborn


Här är länk till sida med uttalande från SBF:s Arbetsutskott efter presskonferens den 17 november.

Här är ett brev från Corona-säkerhetsgruppen som sänts ut till samtliga medlemmar i Svenska Bridgeförbundet den 3 augusti och som bland annat innehåller några frågor som inkommit, och gruppens svar på dessa.

Här finner du ett svar från Smittskydd Väst om hur man ser på spel med ”bordskryss” och vilka de viktigaste faktorerna man ska tänka på om/när man överväger spel på klubben i nuvarande läge.


För resultatet av projektgrupp ”Corona-säkerhet” och verktyg, inklusive en checklista för klubbar och beskrivning av ett ”Bordskryss” inför återgång till bridge på våra klubbar, se länk ovan!

Den tidigare ”Covid-19 och Bridge” med information och uppdateringar med datum och andra referenser finner du via länk ovan.

Denna sida kommer att uppdateras kontinuerligt.

TÄNK PÅ ATT:

• alltid följa myndigheternas riktlinjer som ett minimum.

• det personliga ansvaret alltid kommer att vara avgörande.

• god handhygien och att hålla avstånd är grundpelare i arbetet mot smittspridning.

• det är absolut uteslutet, och visar brist på hänsyn, att bege sig till en klubb under pandemin om man känner sig det minsta sjuk, eller kan anta eller befara att man kan ha smittats, i något som kan vara Corona-relaterat (se Folkhälsomyndighetens hemsida )! SBF har kompletterat sina Trivselregler (sida 18) med hänsyn till detta, vilket inkluderar att man bör rapportera överträdelser mot detta till Disciplinnämnden.

PROJEKT ”CORONA-SÄKERHET”

Här är en länk till projektgruppens arbete.

Här finner du den Checklista som projektgruppen tagit fram, en beskrivning av de Bordskryss man kan sätt på bordet för att skapa individuella luftzoner, och några tips om tävlingsupplägg med många sittepar för att minska rörelser inom klubblokalen.

Vi ber att du som medlem hjälper till att skapa en dialog med din klubb för att på bästa sätt komma fram till beslut om hur klubben ska agera. Det är viktigt att vi inte bara respekterar de riktlinjer och rekommendationer som kommer från myndigheterna, utan i tillägg också har en kommunikation som kan skapa förtroende och minska oro. Checklistan kan vara ett bra sätt att säkra att man tar upp alla relevanta frågor till diskussionen.

KOMMUNIKATION

  • Info har sänts till alla medlemmar, klubbar och distrikt om denna sida och om projektgruppen ”Corona-säkerhets” arbete.

  • För frågor till SBF som specifikt berör Covid19-frågor finns en egen e-postadress: covid19@svenskbridge.se

  • En forum har lagts upp där medlemmar, klubbar och distrikt kan bidra med erfarenheter av arbete under pandemin och förberedelser för att på bästa och säkraste sätt återgå till klubbspel.
    Forum: Covid-19