Protokoll styrelsemöte SBF 7 nov 2020

Protokoll fört vid möte med Svenska Bridgeförbundets Förbundsstyrelse 2020-11-07. Mötet hölls via Microsoft Teams.

Deltagare:
Martin Löfgren (MLÖ), Carl Ragnarsson (CRA), Eva Andersson (EAN), Rolf Scherdin (RSC), Linnea Edlund (LED), Krister Ahlesved (KAH) tom § 186, Eva Abragi (EAB), Kathrine Bertheau (KBE) och Simon Granath (SGR).

Övriga:
Mårten Gustawsson, sakrevisor och från personalen Suzanne Lemborn (SLE) och Micke Melander (MME).

Protokollet omfattar §177 – §194.
Sammanträdet startade 11.45 och avslutades 13.55.

§ 177. Mötets öppnande

MLÖ hälsade alla välkomna och inledde med att tacka alla parter för en väl genomförd digital distriktsträff och förklarade mötet öppnat.

§ 178. Val av mötesordförande

Beslutades: Att välja MLÖ till ordförande för mötet.

§ 179. Val av sekreterare

Beslutades: Att välja MME till sekreterare.

§ 180. Val av justeringsperson

Beslutades: Att jämte ordförande och sekreterare utse LED till justeringsperson för protokollet.

§ 181. Fastställande av föredragningslista

Beslutades: Att fastställa föreslagen föredragningslista.

§ 182. Per Capsulam-beslut

Justering av styrelsemötesprotokoll från den 30 september.
Beslutades: Att lägga protokollet till handlingarna.

Distriktsträffen 2020
Beslutades: Att notera det beslut som fattats via epostkommunikation om att Distrikts-träffen 2020 skulle ställas in som fysiskt möte p.g.a. pandemin.

Allsvenskan 2020
TK rekommenderade styrelsen besluta ställa in Allsvenskan 2020, men att någon form av lagtävling ska ersätta och spelas online under våren. Detta innebär att hela Allsvenskan för 2020 flyttas till 2021 (planerad start hösten 2021 enligt ordinarie kalender). De regerande mästarna från 2019 representerar Sverige i Champions Cup 2021 (givet att tävlingen arrangeras).

Beslutades: Att notera det beslut som fattats via epostkommunikation om att i enighet med TK:s förslag ställa in Allsvenskan 2020.

Not. Mer om allsvenskan under övriga frågor.

§ 183. TK - info

CRA informerade om TK:s diskussioner rörande Svenska Cupen 2021. Målsättningen från TK är att Svenska Cupen ska kunna genomföras live, varför spelstarten skjuts fram till tidigast i mitten av andra kvartalet 2021 och med ett mera komprimerat spelschema för att kunna avhålla slutspelet i november. Om pandemisituationen inte medger live-spel, kan det komma att bli aktuellt att genomföra tävlingen online, helt eller delvis.

CRA och SLE informerade vidare om att TK beslutat om nya TL-arvoden för personal som tjänstgör vid förbundets tävlingar. Tidigare ersättningar har oftast varit baserade på tävlingstyp. I det nya förslaget tar ersättningen också hänsyn till hur många brickor som spelas. Det nya TL-arvodet gäller från och med 3 november 2020 och omfattar nu också onlinespel, vilket det tidigare regelverket inte gjorde. Arvodet gäller vid alla tävlingar arrangerade av SBF, även juniortävlingar, men undantar Bridgefestivalen som har ett eget regelverk för ersättningar.

§ 184. ITK - info

EAN informerade om att SLE i samarbete med kansliet och konsulter nu arbetar med kostnadskontroll mot budget och att det så här långt inte uppstått några märkbara avvikelser.

EAN informerade vidare att ITK arbetar med en IT-strategi för förbundet och återkommer i början av nästa kalenderår med mer information.

§ 185. UTBK – info och förslag till beslut bridgeskolor/BIT

KAH informerade om att UTBK haft möte och bland annat behandlat frågan huruvida de professionella bridgeskolorna ska få access till klubbars IT-redskap såsom ex. BIT för att underlätta bridgeskolornas verksamhet. Det är inget självändamål för bridgeskolorna att ha medlemmar och deras syfte är snarare att så snabbt som möjligt slussa eleverna till rätt klubb.

UTBK föreslog därför styrelsen besluta:
Att bridgeskolorna får tillgång till BIT och registreras i det distriktsförbund de hör hemma i.
Att bridgeskolorna får tillgång till Ruter med egen licens och ruterkonto.
Att bridgeskolor som får dispens ska rapportera årsvis till UTBK om de verksamhet som bedrivits.
Att deltagare vid bridgekurs ska erbjudas I-medlemskap senast i samband med första tävlingstillfälle med spel om MP.

Beslutades: Att UTBK:s förslag ses över så att möjligheten för en Bridgeskola att få tillgång till BIT och Ruterkonto inte strider mot några nuvarande regelskrivningar. Om så är fallet skall förslag till omformulering och korrigering av denna regel tas fram.

Beslutades: Att SLE återkommer med förslag före 31 januari 2021.

Beslutades: Att ge dispens till Rogers Bridgeskola, Nya Bridgeskolan och Arnes Bridgeskola för access till systemen från och med 7 november om de så önskar.

KAH informerade också om vad som hände i postande av en tråd på forum och i förbundets verksamhetsberättelse om Nya Bridgeskolans nya kursmaterial i 5533.

§ 186. JK - info

EAB informerade om att JK genomfört såväl Riksläger som JSM par på Väddö strax utanför Norrtälje. Glädjande nog deltog hela 18 par vid JSM par 2020 vilket är en kraftig ökning mot 2019 (12 par) och ännu bättre än de inställda arrangemang som föregick 2018. 31 juniorer deltog på det efterföljande Rikslägret.

EAB rapporterade vidare att JK beslutat flytta det planerade JSM par som var tänkt att hållas i Norrköping under första kvartalet 2021. JK återkommer om nytt datum tas fram för JSM par 2021 och tittar på möjligheten för en ersättningstävling som skulle kunna spelas online under första kvartalet.

EAB avslutade med att rapportera att JK arbetar med Projektet SOS Junior för att se vad som kommer vara möjligt att behålla och genomföra trots att Mats Engman valt att avsluta sin anställning.

§ 187. UK - info

MLÖ informerade om att möte hållits inom UK med alla kaptener. Sverige kommer under innevarande verksamhetsår bara att kunna finansiera EM på Madeira och de juniormästerskap som arrangeras. Det är heller inte givet att vi deltar i dessa tävlingar då det kommer vara avhängigt pandemisituationen och på vilket sätt arrangören säkrat upp deltagande i mästerskapen för våra trupper.

Det ekonomiska läget medger inte att vi bekostar deltagandet i fler mästerskap, mer än möjligen symboliskt.

§188. Uppdatering pandemi

MLÖ informerade på Distriktsträffen som hölls timmarna före detta styrelsemöte om vad som hänt och händer rörande pågående pandemi. Innehållet i korthet handlade om:

  • Det personliga ansvaret som vilar på varje enskild medlem.
  • SBF:s projektgrupp som arbetade i våras och det arbete den lade ned för att ta fram checklistor, dedikerade sidor på hemsidan med information om covid-19 och sköta kontakter med myndigheter.
  • Information lämnades också om tankarna på uppstartsarbete, med en notering om förvåning över dem som valt att starta upp utan några skyddsanordningar alls (varken bordskryss eller visir) vid borden.

MLÖ avslutade med att konstatera att förbundet står inför en stor uppgift om att finna lösningar för hur vi ska kunna återgå till normal verksamhet och få tillbaka de medlemmar som förlorats.

§189. Ekonomi med kostnadsuppföljning

RSC rapporterade att de nya ekonomirutinerna är i full drift och att särskilda rutiner krävs för att kunna jämföra ekonomiska tal med tidigare verksamhetsår.

Nya rapporter håller på att tas fram, och en första avstämning kommer att ske i slutet av november.

MLÖ rapporterade om den nya prognos som lämnades till Distriktsträffen och som pekar på ett minus för verksamhetsåret 2020-2021 om ca -330 tkr. Med strikt kostnadskontroll kan resultatet komma bli något bättre än prognostiserat, men allt är beroende på pandemi-situationen och när verksamheten kan starta upp på nytt.

§190. Personal-/ verksamhetsfrågor

SLE rapporterade att Mats Engman avslutar sin projekttjänst 30 november och att ingen nyrekrytering är aktuell i nuläget. Hur ansvaret ska fördelas i det fortsatta arbetet med projekten kommer att planeras tillsammans med styrgrupperna för Rekryteringskedjan och SOS Junior.

SLE rapporterade vidare om att en andra avstämning och en ny ansökan gällande korttidsarbete för oktober-december är inlämnad till Tillväxtverket. Likaså ska möjligheten att söka omställningsstöd bevakas då det kan finnas en möjlighet att söka även för perioden maj och juni-juli 2020.
Beslutades: Om korttidspermitteringarna upphör 1 januari ges SLE i uppgift att se över tjänstgöringsgrader för att hålla ekonomin i balans.

§191. Riksidrottsförbundet och SISU

MLÖ rapporterade att MME och MLÖ deltagit i det första Nätverksmötet med RF. Detta är en ny organisationsmodell som provas av RF. I nätverket medverkar förbund som är tänkbara nya medlemmar i RF för att diskutera kring RF/SISU frågor. Mötet var givande och det kommer fler sådana här träffar i framtiden. Noterbart är att några av de andra deltagarna vid mötet var E-sport-, Padel- respektive Schackförbundet.

MME föredrog kortfattat vad som under de senaste åren skett vad gäller ansökningar/kampanjer för att bli medlemmar av RF. Vidare presenterades tänkbara alternativ för vad vi ska göra detta år när ansökningstiden för att ansöka om medlemskap går ut den 31 december 2020.

Beslutades: Att MME tar fram alla ansökningshandlingar med bilagor som krävs och att SBF ånyo ansöker om medlemskap i Riksidrottsförbundet, men använder begränsat med tid och resurser för detta inför det RF-möte i maj som ska behandla ansökningar.

§ 192. Övriga frågor

Allsvenskan 2020
Beslutades: Att uppdra åt TK att innan november månads utgång arbeta fram upplägg för ersättningstävling till allsvenskans fyra nationella divisioner (Elitserien, Superettan, div 2 och div 3).

Beslutades: Att kansliet ska informera alla DTL och distriktsordförande att eventuella division 4 serier ska omvandlas till lokala lagserier, dessa har ingen koppling till seriesystemet eller kommande allsvenska. Startavgifter för dessa serier kommer inte uttagas av SBF.

Svenska Cupen 2020
CRA redogjorde för gällande regelverk rörande Svenska Cupen och den situation som uppkommit under året med WO-matcher och den effekt regelverket har på de lag som tvingats lämna WO på grund av pandemin. Först på grund av att de inte vågade spela live och därefter för att de inte kunde spela på BBO. TK föreslog styrelsen återbetala alla pandemirelaterade WO-avgifter för omgångarna 2-7.

Beslutades: Att i enlighet med TKs förslag inte ta ut WO-avgifter som förorsakats av pandemin och att återbetalning ska ske i det fall avgiften debiterats för omgångarna 2-7 av Svenska Cupen 2020.

Landslagsträning
4 december 2015 antogs en policy för turneringar med prispengar för våra landslag. Policyn ändrades den 17-18 maj 2019 till att inte längre finansiera träning (förutom till juniorer) utan att respektive trupp ska bidra med 25 % av eventuella prispengar i inbjudningstävlingar, och dessa ska fonderas för träningsaktivitet inom respektive trupp. Endast en trupp, damerna, har lämnat in vinstpengar, och hanteringen är omständlig.

Beslutades: Att policyn att inte finansiera träningsaktiviteter för landslagstrupper (utom juniorer) fortsätter, men policyn att trupper ska betala in 25% av vinster i inbjudningstävlingar avslutas.

Beslutades: Medel som inkommit och fonderats den här vägen, tillfaller den aktuella truppen.

Fuskärenden vid onlinespel
MLÖ informerade kort om arbetet inom den arbetsgrupp som studerar hur eventuellt påstådda fuskfall i internationella onlinetävlingar ska behandlas. Gruppen leds av MLÖ. Övriga CRA, Per-Ola Cullin, (disciplinnämndens ordförande) med SLE som adjungerad personal.

§ 193. Nästa möte

Enligt tidigare beslut äger nästa ordinarie styrelsemöte rum via Teams den 17 februari och att styrelsens längre årliga fysiska möte äger rum den 21-23 maj, där fredagen främst ägnas åt aktiviteter tillsammans med personalen.

§ 194. Mötets avslutande

MLÖ avslutade med att konstatera att det gått ett år (minus en dag) sedan den nya styrelsen hade sitt första riktiga möte. Med det tackade han alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Ordförande Justeras

Micke Melander Martin Löfgren Linnea Edlund