Protokoll styrelsemöte SBF 31 maj 2020

Protokoll fört vid möte (teams) med Svenska Bridgeförbundets förbundsstyrelse 2020-05-31.

Deltagare:
Martin Löfgren (MLÖ), Carl Ragnarsson (CRA), Eva Andersson (EAN), Kathrine Bertheau (KBE), Rolf Scherdin (RSC), Krister Ahlesved (KAH),

Övriga:
Suzanne Lemborn (SLE) och Micke Melander (MME) från personalen.

Förhinder:
Linnea Edlund (LED), Simon Granath (SGR) och Eva Abragi (EAB).

Protokollet omfattar §104 – §116.

§104. Mötets öppnande.

MLÖ hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§105. Val av mötesordförande.

Beslutades: Att välja MLÖ till ordförande för mötet.

§106. Val av sekreterare.

Beslutades: Att välja MME till sekreterare.

§107. Val av justeringsperson.

Beslutades: Att jämte ordförande och sekreterare utse RSC till justeringsperson för protokollet.

§108. Fastställande av föredragningslista.

Beslutades: Att fastställa föreslagen föredragningslista.

§109. Bridgefestival 2020.

MLÖ/CRA rapporterade att FK haft förberedande möten och slutligen enhälligt enats om att föreslå styrelsen avlysa Bridgefestival 2020 pga Covid-19 pandemin.

Beslutades: Att avlysa Bridgefestival 2020. Beslutet var enhälligt.

Beslutades: Att MLÖ skriver en bakgrund till beslutet om hur argumentationen gjorts och skriver en nyhet om det hela på hemsidan.

§110. Inställda SM-finaler.

MLÖ rapporterade att intresseförfrågan/erbjudande lämnats från BK S:t Erik för att arrangera de inställda SM-finalerna. Styrelsen kan inte ta ansvar för SM-arrangemang som innebär, inte bara att det under en längre tid samlas fler än 50 personer samtidigt, utan också att längre resor ofta med kollektiva färdmedel måste företas för stora delar av startfältet. Dessutom ingår många spelare i olika riskgrupper (t ex 70+ år). SM-arrangemang, oavsett var någonstans de arrangeras, är och förblir ett SBF-ansvar.

Beslutades: Att stå fast vid tidigare beslut om att inga SM-finaler arrangeras 2020, detta gäller även SM Lag Mixed som skulle ha spelats vid Falkenbergsveckan.

Beslutades: Att detta kommuniceras av MLÖ i samma nyhet som den inställda Bridgefestivalen.

§111. Onlinefestival.

Frågan om någon form av ersättning av Bridgefestivalen online på BBO diskuterades.

Beslutades: Att FK/TK ser över frågan och inkommer med ett förslag på aktivitet före den 13 juni.

§112. Öppet brev från Holland till EBL.

MLÖ rapporterade att Holland skickat ett öppet brev och bett andra länder också skriva på, där målet varit att få EBL att sänka kostnader för medlemsavgifter och se över det internationella tävlings-programmet. Såväl EBL som WBF har agerat i frågan och styrelsen känner sig nöjda med det arbetet.

Beslutades: Att MLÖ svarar det Holländska Bridgeförbundet att vi är eniga i innehållet i deras brev, men anser att de åtgärder som redan vidtagits från EBL:s sida gör att avsändandet av ett sådant brev inte längre fyller sin ursprungliga funktion, och att vi därför avstår från att skriva under det.

§113. Mötet i juli.

Diskussioner fördes om julimötet. Då väldigt många tunga frågor redan avhållits borde det finnas tid och utrymme till att ägna en större del av mötestiden till workshops med strategifrågor för SBF. Målet med mötet är att det inleds med ordinarie styrelsemöte och därefter övergår till strategidiskussioner.

Beslutades: Att under punkten Ekonomi vid styrelsemötet ta med frågan om kommande budgetar.

§114. Rapport MLÖ.

MLÖ rapporterade att ca 1/3 av landets distrikt nu har träffats där enskilda överläggningar gjorts. Det har varit positiva möten där ämnen såsom ekonomi, framtid och återstartsfrågor efter Coronakrisen diskuterats.

MLÖ rapporterade vidare att det kommit gensvar på MK:s upprop om pensionärsgrupp som tar ett samlat grepp om denna verksamhet.

MLÖ avslutade sin rapportering med att vi äntligen lyckats få vårt avtal med BBO i hamn och att tävlingar har startats upp av SBF på lördagar och söndagar. Den första tävlingen spelades lördagen den 30 maj. Detta betyder också att alla klubbar som legat i väntläge nu också kommer att kunna starta upp sin egen lokala verksamhet.

§115. Brev till regeringen.

MME rapporterade om vi ännu inte fått någon återkoppling på vårt brev till Kulturdepartementet om stöd till SBF pga Covid-19 nedstängningen som ex. kultur- och idrott tidigare fått. Vårt brev avsändes den 30 april 2020.

Beslutades: Att MME kontaktar kulturdepartementet och för att få besked om vad som händer i frågan om vår hemställan.

§116. Mötets avslutande.

MLÖ tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Ordförande Justeras

Micke Melander Martin Löfgren Rolf Scherdin