Protokoll styrelsemöte 10 oktober 2015

Protokoll fört vid konstituerande möte för Svenska Bridgeförbundet 10 oktober i Örebro på Scandic Grand Hotell.

PDF-fil för utskrift

Närvarande Styrelsemedlemmar

Mats Qviberg (MQV)
Pontus Silow (PSI)
Per-Olof Eriksson (POE)
Carl Ragnarsson (CRA)
Helena Axelsson (HAX)
Christer Grähs (CGR)
Thomas Axenbratt (TAX)
Per Leandersson (PLE)

Suppleanter
Lars Persson (LPE)
Ann Ohlsson (AOH)

Personal
Johan Grönkvist (JGR)
Micke Melander (MME)
Roger Wiklund (RWI)

Sakrevisor
Bo Appelqvist (BAP)

Valberedningen
Sixten EK (SEK)

Övriga (Valberedningens förslag)
Ann Ohlsson (AOH)
Thomas Axenbratt (TAX)
Per Leandersson (PLE)

Ej närvarande
Erik Andersson (EAN)

§1 Mötets öppnande

Ordförande Mats Qviberg hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§2 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes

§3 Konstituering

Styrelsen konstituerade sig enligt följande:
Vice Ordförande Pontus Silow
Ekonomiansvarig PO Eriksson
Ordförande TK Carl Ragnarsson
Ordförande UK Per Leandersson
Ordförande OrgK Lasse Persson
Ordförande MK Helena Axelsson
Ordförande Utbk Thomas Axenbratt
Junioransvarig Erik Andersson
Ordförande ITK Pontus Silow
Tidningsansvarig Peter Ventura

Ordförande för respektive kommitté redovisar sina gruppindelningar vid nästkommande styrelsemöte.

Styrelsen utsåg Per Ola Cullin till ordförande för DN.
Styrelsen utsåg Christer Grähs till ordförande i LK.
Ordföranden för DN respektive LK redovisar sina gruppindelningar vid nästkommande styrelsemöte.

§ 4 Firmateckning

Förbundets firma tecknas av ordföranden eller av två styrelseledamöter i förening. Johan Grönkvist har rätt att teckna Förbundets firma i normala löpande ärenden.

§ 5 Fullmakter

Beslöts, att Johan Grönkvist, Yvonne Ström och Micael Svensson har fullmakt att var och en för sig för Förbundets räkning hämta ut postförsändelser.

Befullmäktigades Johan Grönkvist och Yvonne Ström att var för sig disponera förbundets bank- och postgirokonton.

§6 Attestordning

För ingående av avtal, enskilda kostnadsposter eller investeringar upp till 10 000 kr Johan Grönkvist som kan delegera vissa rättigheter till Micke Melander.
10 000 till 50 000 kr Johan Grönkvist och Micke Melander i förening.
Större än 50 000 kr Mats Qviberg ensam och/eller Pontus Silow eller PO Eriksson i förening med Grönkvist eller Melander.

För regelbundet återkommande kostnader enligt avtal kan Johan Grönkvist attestera högre nivåer. För närvarande gäller det: - Löner, skatter och sociala avgifter för personalen - Tidningen Bridge - Poster från bridgefestivalens bokföring (se nedan)

Personalens tidrapportering, semester med mera hanteras av Johan Grönkvist.
Reseräkningar, representation och andra personliga utlägg attesteras för underställd personal av Johan Grönkvist och Micke Melander.
I vissa fall kan Micke Melander av praktiska skäl överlåta på Johan Grönkvist att attestera all personal.

Alla kostnader som är relaterade personligen till Johan Grönkvist och Micke Melander attesteras löpande av Johan Grönkvist, men samlas i var sin pärm så att P-O Eriksson eller annan av styrelsen utsedd person kan granska och vid behov förstärka attesten.

För Bridgefestivalen gäller en delvis annorlunda attestordning där Lars Persson har fått ansvaret från styrelsen att attestera nödvändiga poster som inte direkt hanteras av kansliet.
Det åligger Lars Persson att hålla styrelsen informerad om principiella nya beslut som innebär kostnader över 50 000 kr.
Johan Grönkvist attesterar dessa poster när de går in i SBF:s bokföring.

För IT-kommittén gäller en delvis annorlunda attestordning där Pontus Silow har fått ansvaret från styrelsen att attestera nödvändiga poster som inte direkt hanteras av kansliet.
Det åligger Pontus Silow att hålla styrelsen informerad om principiella nya beslut som innebär kostnader över 50 000 kr.
Johan Grönkvist attesterar dessa poster när de går in i SBF:s bokföring.

Denna attestordning gäller från 15 oktober 2015.

§7 Kredit

Styrelsen beslutade att ge Johan Grönkvist tillåtelse att för Svenska Bridgeförbundets räkning utnyttja kredit på valfri bank på en summa upp till 50 000 SEK.

§8 Kommande möten

2015-12-04 10.00 Telefonmöte
2016-02-05 13.00 Stockholm, Öresund AB:s huvudkontor
2016-05-20/21 14.00 Falkenberg, Hotell Vesterhavet

§9 Mötets avslutning

Mats Qviberg hälsade speciellt de nya styrelsemedlemmarna välkomna, tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet
Roger Wiklund

Justeras
Mats Qviberg

Justeras
Pontus Silow