Protokoll SBF 12-13 maj 2017

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Bridgeförbundet den 12-13/5 2017, Hotell Vesterhavet/Falkenberg.

Protokoll i pdf-format

Närvarande

Ordförande & styrelse
Mats Qviberg (MQV), Per-Olof Eriksson (POE), Pontus Silow (PSI), Christer Grähs (CGR) och Per Leandersson (PLE).

Suppleanter
Lars Persson (LPE) och Ann Ohlson (AOH).

Valberedning
Dan Nilsson (DNI) och Sixten Ek (SEK).

Sakrevisor
Börje Dahlberg (BDA).

Personal
Micke Melander (MME), Johan Grönkvist (JGR) och Roger Wiklund (RWI).

Frånvarande
Carl Ragnarsson (CRA) och Helena Axelsson (HAX).

§ 76 Öppnande av mötet

Ordförande MQV förklarade mötet för öppnat.

§ 77 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 78 Justering av föregående protokoll

Föregående protokoll justerades.

§ 79 Åtgärdslistan samt underhandsbeslut

Det förelåg ingen åtgärdslista från förra mötet.
Styrelsen har sedan förra mötet fattat beslut om avslag avseende en överklagan om dispensförfrågan som inkommit från ett lag i SM-lag.

§ 80 MK

Informerade RWI;
att- MK tillsammans med OrgK arrangerat Nordic Junior Camp (Rikslägret) i Falkenberg under Påskhelgen. Förutom svenska deltagare deltog även juniorer från Skottland och USA. Arrangemanget sponsrades av Juniorfonden, Vesterhavet, EBL samt WBF. Ca 40 deltagare och ledare samlades i Falkenberg.
att- MK håller på att ta fram nya ämnen för Minikurser som sedan skall tas fram under hösten.
att- MK under året skall se över och utöka arsenalen avseende marknadsföringsmaterial, såväl avseende juniorrekrytering som produkter våra klubbar kan använda vid provbridge och liknande.
att- DN för närvarande utreder ett ärende, detta ärende avser försök till resultatmanipulation.
att- Utbk har gjort klart den första kursen i det nya juniormaterialet samt att det kommer att gå i tryck inom kort.
att- Utbk har börjat publicera produktioner på hemsidan avseende Bridge-TV. Ett samarbete med OrgK kommer att genomföras under Bridgefestivalen.

Diskuterade styrelsen;
att- se över vilka möjligheter det finns för att knyta professionella produktionsbolag till oss till en låg kostnad.

§ 81 TK

Informerade CGR;
att- TK planerar att i samband med DTL-träffen hösten 2017 att informera avseende de nya lagarna. Möjligen att det även under Festivalen till sommaren kommer information. På grund av internationella beslut kommer de nya lagarna att införas från och med den 1 september 2017, översättningsarbete pågår.
att- JSM-lag skall genomföras den 20-21/5. Tävlingen kommer att spelas i Varberg.

§ 82 UK/Internationellt

Informerade PLE;
att- svensk landslagsverksamhet fortsätter att prestera fina resultat. Bland annat bärgade juniorlandslagen tre guld och ett silver under JNM.
att- träningsbudgeten för våra landslag är förhållandevis låg. UK önskar en budget som är 50.000 SEK högre per verksamhetsår där ökningen i princip helt och hållet skall gå till våra juniorlandslag. Införandet av nya klasser på juniorsidan gör att kostnadsbilden har förändrats utan att de budgeterade medlen ökat nämnvärt.
Diskuterade styrelsen;
att- man i grund och botten sympatiserar med UK:s åsikter och ställer sig positiva till en förändring där juniorlandslagen prioriteras vid en budgetökning för landslagens träningsbudget.

§ 83 Organisationskommittén

Informerade LPE;
att- Svenska Cupen fortskrider enligt plan. 256 lag återstår och omgång fyra pågår.
att- arbetet inför Bridgefestivalen 2017 är i fas med föregående år, med ungefär lika många lag anmälda till Chairman’s Cup.
att- samarbetsavtalet med Örebrokompaniet och näringsidkarna för 2018-22 är klart och kommer att skrivas under inom kort.

§ 84 Ekonomi och Kansli/BIT

Informerade JGR;
att- det ekonomiska läget ser ut som förra året vid samma period.
att- Yvonne Ström kommer att avsluta sin anställning efter årets bokslut samt att Andreas Jansson avslutar sin halvtidsanställning den 30/6.
att- kansliet efter ombyggnad i Idrottens Hus nu flyttat tillbaka in i huset, om än i andra lokaler.
att- personalen haft planeringsmöte i Örebro 3-4/5.

Informerade PSI;
att- Förvaltning och utveckling av BIT fortskrider enligt plan och att såväl klubb- som distriktssidor implementeras enligt plan. En ny förstasida har sjösatts och reaktionerna har överlag varit positiva samtidigt som konstruktiva kommentarer kommit BIT-gruppen tillhanda. Fler förbättringar kommer att släppas under maj och juni, innan förändringsstoppet inför Bridgefestivalen.

§ 85 Riksstämman

Informerade JGR;
att- ett program för Riksstämmohelgen tagits fram. I korthet kan man säga att tematräffarna från de senaste åren avskaffats och inga formella möten hålls under fredagen. Efter Riksstämman påbörjar som vanligt DTL-träffen lördag eftermiddag.

Informerade MME;
att- verksamhetsberättelser/planer från de olika kommittéerna är under bearbetning.

§ 86 RF

Informerade MME;
att- allt talar för att RF kommer att skjuta upp samtliga medlemsansökningar till sin stämma 2019. Detta för att se över sina stadgar och för att klargöra vilka krav som kan ställas på ett ansökande förbund, främst avseende definitionen av ”Idrott”. RF:s troliga beslut skall om något tolkas som försiktigt positivt för SBF.
att- vår nya presentationsfilm som var tänkt att användas dels till RF men också dels till vår hemsida är levererad. Styrelsen beskådade den nya filmen.

§ 87 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns

§ 88 Kommande möten

Informerade MQV;
1/9 Stockholm/Öresund
6/10 Örebro/Scandic Hotel

§ 89 Avslutning

Ordförande MQV tackade för ett bra och givande möte och förklarade det för avslutat.

Vid protokollet
Roger Wiklund

Justeras
Mats Qviberg

Justeras
Lars Persson