Stadgar antagna 2020-09-16

Stadgar för Malmö Bridgeklubb

Reviderade stadgar beroende på synpunkter från Malmö Stad Fritidsförvaltningen, antagna med kvalificerad majoritet 2020-09-16.

§ 1 Föreningens namn är Malmö Bridgeklubb, orgnr. 846000-4040, härefter kallad ”Klubben”.

§ 2 Klubben är ideell och har till ändamål:

 • att bereda sina medlemmar möjlighet till bridgespel,
 • att verka för tävlingsbridgens utveckling samt
 • att såsom ansluten till Svenska Bridgeförbundet (Förbundet) och Skånes Bridgeförbund (Distriktet) företräda sina enskilda medlemmar.

§ 3 Klubbens styrelse har sitt säte i Malmö.

§ 4 Klubbens verksamhetsår och räkenskapsår (spelår) börjar den 1 juli och slutar den 30 juni.

§ 5 Klubben följer Förbundets policy beträffande droger och alkohol. Hasardspel är förbjudet.

Medlemskap

§ 6 För medlemskapet gäller följande:

a) Medlem är/blir en fysisk person som betalat sin medlemsavgift.

b) Medlem har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt på årsmötet.

c) Medlem i klubben ska också vara medlem i Förbundet och Distriktet.

d) Medlem får representera annan klubb under spelåret. (stödmedlem)

e) Hedersmedlem kan endast utses av klubbens årsmöte.

f) Klubbens medlemsregister är datoriserat.

g) Medlem som inte har betalt sin medlemsavgift anses ha begärt sitt utträde ur Klubben.

§ 7 Det åligger medlem att följa gällande stadgar, tävlingsbestämmelser och övriga föreskrifter samt att iaktta ett för klubben, överställda organisationer och tävlingsbridgen hedrande uppförande.

§ 8 Brott mot gällande stadgar och bestämmelser kan föranleda varning, tidsbestämd avstängning eller uteslutning ur klubben, varom styrelsen beslutar. Den uteslutne har rätt att överklaga beslutet till Förbundet. Tidigare utesluten medlem kan beviljas återinträde, varom styrelsen beslutar. Av Förbundet eller Distriktet fattat beslut om avstängning eller uteslutning av enskild medlem gäller även inom Klubben.

Medlemsavgift

§ 9 Medlem skall erlägga följande avgifter till Klubben:

a) En årlig medlemsavgift vars storlek fastställs av Årsmötet och gäller under Förbundets nästa debiteringsperiod.

b) En bordsavgift per gång vid deltagande i spel. Bordsavgiften fastställs av styrelsen.

§ 10 Medlemsavgift till Klubben, Förbundet och Distriktet ska bekostas av Klubben för sina hedersmedlemmar samt, enligt Förbundets definitioner, sina juniorer och I-medlemmar.

Årsmöte

§ 11 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls i september eller oktober månad. Årsmöteshandlingarna skall finnas tillgängliga för medlemmarna på föreningens hemsida och i klubblokalen 14 dagar innan mötet.

§ 12 Kallelse ska vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före mötesdagen.

§ 13 Vid årsmötet skall följande avhandlas:

 1. mötets öppnande
 2. fastställande av röstlängd
 3. val av mötesordförande
 4. val av mötessekreterare
 5. val av två personer till att justera protokollet
 6. val av två personer till att räkna röster.
 7. frågan om mötets behöriga utlysande
 8. fastställande av dagordning
 9. föredragande av förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning
 10. föredragande av revisionsberättelse
 11. fastställande av resultat- och balansräkning
 12. frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
 13. fastställande av verksamhetsplan
 14. fastställande av medlemsavgift
 15. fastställande av arvodeskostnader, inklusive sociala avgifter
 16. fastställande av budget utöver nyss beslutad arvodeskostnad
 17. val av ordförande i Klubben
 18. val av styrelseledamöter
 19. val av revisorer och sammankallande
 20. val av valberedning och sammankallande
 21. i stadgeenlig tid inlämnade motioner
 22. övriga ärenden

§ 14 Ordförande väljs på ett år. Ledamöter väljs på ett sådant sätt att tre ordinarie ledamöter väljs vartannat år. Två suppleanter väljs varje årsmöte på ett år.

§ 15 Endast medlem kan väljas till förtroendeuppdrag (styrelse, valberedning eller revisor) i Klubben. Person anställd av Klubben eller dess entreprenörer får inte ha förtroendeuppdrag i Klubben. En förtroendevald får dock vara klubbfunktionär och uppbära arvode för detta.

§ 16 Årsmötet fastställer eventuella arvodeskostnader för förtroendeuppdrag.

§ 17 Motioner ska ha inkommit till styrelsen senast den 15 augusti för att behandlas på Årsmötet.

§ 18 Årsmötet kan endast besluta i ärenden som utlysts i kallelsen.

Rösträtt och beslut

§ 19 Omröstning sker muntligt, eller om votering begärs, genom handuppräckning. Beslut fattas, om inte annat anges här i stadgarna, genom att minst hälften av de avgivna rösterna är överens.

§ 20 Om någon röstberättigad medlem begär sluten votering vid ett personval skall voteringen vara sluten. Vid lika röstetal genomförs en andra omröstning, därefter avgör lotten.

Extra årsmöte

§ 21 Extra årsmöte anordnas när Styrelsen, Revisorerna eller minst en fjärdedel av medlemmarna så påkallar. När Styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom en månad från tiden för erhållen begäran. Kallelse med förslag till dagordning hanteras på motsvarande sätt som inför ett ordinarie årsmöte.

§ 22 På extra årsmöte får inga andra ärenden tas upp än de ärenden vilka i kallelsen angivits.

Styrelse

§ 23 Styrelsen består av ordförande, sex ordinarie ledamöter och två suppleanter.

§ 24 Ordförande leder styrelsens arbete och kallar till styrelsemöten vid behov.

Uppgift och ansvar

§ 25 Det åligger styrelsen att:

 • implementera verksamhetsplanen, följa budgeten och i övrigt förvalta Klubbens angelägenheter i god överensstämmelse med Klubbens ändamål.

 • Protokollföra sina beslut.

 • utse Klubbens företrädare till Distriktets årsmöte.

 • hålla sig underrättad om och ombesörja verkställighet av de stadgar, beslut och bestämmelser, som gäller inom och meddelas av Förbundet och Distriktet.

 • upprätta årsredovisning och avlämna den till revisorerna före den sista augusti.

 • ta fram förslag till verksamhetsplan och budget till årsmötet.

 • Kalla till årsmöte

 • Senast en månad efter det konstituerande mötet anta en arbetsordning.

§ 26 Styrelsens ledamöter är kollektivt ansvariga för verksamheten och beslut som fattas.

§ 27 Styrelsen äger rätt att för särskilda uppdrag knyta till sig personer utanför styrelsen.

Konstituerande styrelsemöte

§ 28 På det konstituerande styrelsemötet ska styrelsen utse: Vice Ordförande, Kassör, Sekreterare, Tävlingsledarchef, samt Firmatecknare och datum för nästa styrelsemöte.

Beslutsmässighet

§ 29 Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av alla ledamöter är närvarande.

Jäv

§ 30 Styrelseledamot äger inte rätt att besluta i frågor där denne har egna, direkta eller indirekta, ekonomiska intressen eller i övriga frågor i vilka styrelseledamoten är jävig. Styrelseledamoten får delta i diskussion men ska vid beslutsfattande lämna lokalen.

Valberedning

§ 31 Valberedningens skriftliga förslag på ledamöter till styrelsen skall under den kommande mandatperioden skall gå ut med kallelsen till årsmötet, där kandidaterna också kort skall presenteras.

§ 32 Valberedningen skall bestå av en, två eller tre ledamöter, varav en sammankallande.

Revision

§ 33 För granskning av Klubbens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska årsmötet utse en eller två revisorer och en revisorssuppleant. Revisionsberättelsen ska överlämnas till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.

Ändring och tolkning av stadgarna

§ 34 Endast årsmötet kan, efter kallelse, besluta om ändring av Klubbens stadgar. För sådant beslut fordras kvalificerad majoritet, eller enkel majoritet av två på varandra närmast följande årsmöten. Klubbens aktuella stadgar ska tillställas Distriktet.

§ 35 Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar hänskjuts frågan till Distriktet som har tolkningsföreträde.

Upplösning

§ 36 Endast årsmötet kan, efter kallelse, besluta om upplösning av Klubben. För att Klubben ska kunna upplösas måste beslut härom fattas av två på varandra närmast följande årsmöten och för beslutets giltighet fordras kvalificerad majoritet på vardera årsmöte. Klubbens tillgångar ska därefter överlämnas till Distriktet.