Minnesanteckningar TK-möte september 2022

Minnesanteckningar förda vid TK-möte via Teams 2022-09-28

Närvarande TK: Carl Ragnarsson (CRA) ordf, Zennica Hammar, Henrik Johansson (HJO), Anders Landmark (ALA) och Ryszard Sliwinski (RSL).
Anställda: Johan Grönkvist (JGR), Carina Wademark (CWA) sekr och Thomas Winther (TWI).
Ej närvarande: Tommy Andersson (TAN).

PDF-fil för utskrift

1. Mötet öppnas

CRA öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Föregående möte och åtgärdslista

Minnesanteckningar är publicerade. Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades.

3. Allsvenskan

Beslut:
Per capsulam: Ett lag i division 3 Västra Götaland har diskvalificerats, då de inte kom upp till spel vid det första sammandraget. Kansliet fakturerar klubben bötesbelopp i enlighet med tävlingsbestämmelserna för Allsvenskan 2022.

• Kansliet ska i sitt informationsmaterial till DTL påpeka vikten av rutiner för information mellan distriktet, som ju ansvarar för division 4, och de division 4-lag/klubbar som kvalat in till påföljande allsvenskas division 3, för att förhindra missförstånd beträffande lagets/klubbens deltagande.

• Det första sammandraget av Elitserien och Superettan 2023 krockar med VM, som spelas 18 augusti-3 september.

Beslut:
Det första sammandraget av Elitserien och Superettan 2023 flyttas från 1-3 september till 15-17 september.

• TK diskuterade möjligheten att fr.o.m. 2023 senarelägga det första sammandraget av division 3. I huvudsak av två skäl framfördes:
o den nya säsongen har knappt hunnit starta när det första sammandraget äger rum enligt tidigare års tidplan och klubbarna har svårigheter att fylla sina lag med spelare;
o SBF har betydande svårigheter med att rekrytera licensierade TL till sammandraget.

Beslut:
Det första sammandraget flyttas till datumet för andra sammandraget (23 sep), det andra sammandraget flyttas till datumet för det tredje sammandraget (7 okt), medan det tredje sammandraget förläggs till den 11 nov.

4. SM Par Hcp 30+

SBF:s styrelse fattade under våren 2022 beslut om en ny SM Par-disciplin: SM Par Hcp 30+, vars regelverk finns beskrivet i Tävlingsbestämmelser för Svenska Mästerskap 2022/2023. TK hade att fatta beslut om mästarpoängtilldelningen i den nya disciplinen; från klubbkval till DM-final och i slutänden SM-final.

Beslut:
• I klubbkval utdelas bronspoäng med ordinarie hcp-bronspoängsskala för aktuellt parantal.
• I DM-final utdelas bronspoäng med full bronspoängsskala för aktuellt parantal. Därutöver erhåller de tre främsta paren silverpoängbonus enligt skalan 10-5-3. Bonus utdelas endast ifall DM-finalen omfattar minst 40 brickor.
• I SM-final utdelas bronspoäng med full bronspoängsskala för aktuellt parantal. Därutöver erhåller de fem främsta paren silverpoängbonus enligt skalan 30-20-15-10-5.
• För samtliga etapper gäller, att mästarpoäng utdelas endast utifrån slutresultatet inklusive handikapp, inga för scratchresultatet.
• JGR får i uppdrag att se till att alla tekniska lösningar för tävlingen kommer på plats.

5. SM Lag Semifinal 2023

En önskan om ändring av speltider för norrlandsheatet av semifinalen i SM Lag 2023 har undersökts av ALA, genom en enkät bland 46 spelare där övervägande delen har svarat att man önskar ändra starttiden den första speldagen, från kl. 13:00 till kl. 10:00, då alla lag i detta heat ändå brukar anlända till spelorten dagen innan.

Beslut:
Norrlandsheatet i 2023 års SM Lag Semifinal tillåts starta kl. 10:00. Heatet spelar helt egna givar och ingår således inte i den riksgemensamma IMP-över-fältet. Dock ska samtliga matcher i en och samma rond i heatet spelas med internt gemensamma givar. Utvärdering ska göras efter SM Lag Semifinal 2023 för att avgöra ifall modellen fortsatt ska tillämpas.

6. TL utbildning

• TL-seminarium 14-15 januari 2023. Lokaler är bokade och inbjudan ligger ute på hemsidan.
• TWI har haft kontakt med Norge angående deras satsning på att genomföra TL Steg 1 online. De är nöjda med sitt försök och kommer att påbörja en andra omgång av utbildningen under hösten. Norge har investerat ett betydande belopp på att göra videofilmer, med olika scenarion, till utbildningen, vilken genomförs under tio tillfällen à 2 timmar. TK ska gå igenom materialet för att sedan fatta beslut om huruvida konceptet är genomförbart för SBF. Om ja, prognostisera tidsåtgång för inspelning av videofilmerna, budget m.m. för styrelsen att fatta beslut om.
• Angående förnyade prov/fler frågor till TL Steg 1. Det finns idag ett A- och ett B-prov. Behövs fler frågor kan vi fylla på med sådana när vi upptäcker att behovet finns.
• HJO rapporterade från EBL:s TL-utbildning i Warszawa 15-18 september, där han medverkade som kursledare. 43 deltagare från 18 länder fanns på plats och nio av dem fick efter genomgången utbildning internationell TL-licens.

7. Ruter

TWI/TAN/RSL ska gå igenom Gävleborgs material för Ruterutbildning. ZHA ska skicka materialet till TWI som sammankallar övriga för att komma fram till om materialet kan användas, eventuellt med vissa justeringar, till centrala utbildningar.

Beslut:
Genomgången av materialet, inklusive förslag till eventuella justeringar, ska vara färdig senast 31 december 2022.

8. MP – Mästarpoängklasser – Ranking

Mästarpoängen för den nya SM-disciplinen SM Par Hcp 30+ är nu fastställda (se punkt 4) och MP-regelverket kan därmed färdigställas och därefter publiceras.

9. DTL-Träff online

En DTL-träff med 18 deltagare genomfördes i augusti. TK har tidigare öppnat upp för två träffar/år, men anser att en (1) träff för närvarande är tillräcklig.
DTL-träffen ska fortsatt ligga i slutet av augusti för att kunna inleda den nya säsongen med information om såväl gällande regelverk, nyheter och kommande utbildningar.

10. Fair Play-system

Arbetsgruppen för Fair Play-systemet börjar komma i mål med sin utredning om hur SBF ska införa systemet och anpassat till SBF:s stadgar och övriga regelverk. Tekniska förutsättningar samt tester återstår innan systemet kan införas. Planerat införandedatum är den 1 september 2023.

11. Svenska Cupen (SC) 2022

Allmänt
Allt är under kontroll och fortlöper enligt plan.

Dispensansökan
Ett lag har sökt dispens för att ta in en sjunde spelare, trots att spelperioden för berörd rond (Round of 32) börjat.
Dispensansökan behandlades under TK-mötet. Sakförhållande:
• En spelare i laget har drabbats av en allvarlig stroke och är indisponibel. Övriga spelare är till antalet fem.
• Skrivningen i SC-regelverkets punkt 2.2., femte stycket säger:
”Fr.o.m. det att spelperioden för Round of 32 börjar får lag inte lägga till spelare i laguppställningen, som inte funnits upptagna där tidigare.”
Skrivningen i punkt 2.2. tillkom för ett antal år sedan som en följd av att några toppspelare väntade ut resultatet av matcherna i Round of 32 (som är sista ronden före slutspelet i Uppsala), för att därefter ”erbjuda sina tjänster” till något av de lag som gått vidare, men som hittills inte haft full besättning (d.v.s. färre än de maximala åtta spelarna).
Intentionen med skrivningen i SC-regelverket har således varit att förhindra spelare att kunna hoppa in i slutspelet efter det att det blivit känt vilka lag som gått vidare till detta. Det är TK:s eniga uppfattning, att ett eventuellt beviljande av dispensansökan inte bryter mot själva intentionen i SC-regelverkets skrivning i punkt 2.2.
Beslut:
TK beviljar dispens med hänvisning till att intentionen i SC-regelverkets punkt 2.2. femte stycket inte äventyras.
Vidare fattar TK beslut om att nuvarande skrivning i ovan nämnd punkt, justeras enligt nedan för SC-regelverket 2023:
”Fr.o.m. det att matchen i Round of 32 startats, upphör rätten för de båda lagen att lägga till spelare till sin laguppställning, vilka inte funnits registrerade där sedan tidigare.”

12. Onlinebridge

Funbridge
Tävlingarna rullar på och det är inte så mycket arbete med dem, ca 2-3 min/dag. Tävlingarna ger några kronor i återbäring.

Övriga onlinetävlingar
En del klagomål kommer angående att onlinetävlingar tar död på klubbspelet, medan andra anser att det bör arrangeras mer onlinebridge.
TK avser att inte lägga sig i klubbarnas onlinearrangemang.

13. Guldtävlingar

Några ansökningar har efter hand beviljats, bekräftats till arrangör samt lagts in på hemsidan. Guldtävlingar
Vid ett par tillfällen har det förekommit att den TL arrangören uppgivit i ansökan, inte har tackat ja till att vara TL i den aktuella tävlingen. TL med korrekt licens krävs för att TK ska bevilja sanktion om guldpoäng.
Beslut:
TK ska fr.o.m. den 1 oktober uppdatera sina rutiner för beviljande av sanktioner genom att höra sig för med den TL klubben uppgivit, för att säkerställa att vederbörande har åtagit sig att vara TL i aktuell tävling.
Beviljade sanktioner sedan föregående möte:

2022
• 5 november Kamras Minne (Philip Berggren)

2023
• 21 januari Örebridgen, 30 årsjubileum (TL: Ryszard Sliwinski)
• 29 januari Piteå BS, Paltliret (Dan Wälivaara)
• 4 februari BK S:t Erik, Plattliret (Mattias Weiler)
• 25 mars Laholms BK, Laholmsguldet (Henrik Johansson)
• 6 maj BK S:t Erik, Kerstin Strandbergs minne (Mattias Weiler)

14. HCP

Uppföljning av införande av handikapp i lagtävling.

Beslut:
JGR får i uppdrag att tillfråga Danmarks Bridgeförbund om möjligheten att få ta del av dokumentationen av deras hcp-system i lagtävling. Dokumentationen delges TK för utredning om huruvida vi kan använda oss av deras system, rakt av eller med någon form av justering.

15. Simultantävlingar

För information:
• 152 respektive 335 par deltog i säsongens första två tävlingar.
• En klubb är hittills anmäld till den första mentorsimultanen som spelas 12 oktober.

16. Regelverk

• System- och alerteringsregelverken.
Mårten Gustawsson arbetar med detta och kommer med förslag att presentera för allmänheten i god tid före införandedatum (1 september 2023).
• Några mindre ändringar av en skrivning i det generella regelverket behövs. CRA åtgärdar och skickar den uppdaterade versionen till CWA för publicering på hemsidan.
• Per capsulam:
Det generella regelverket har uppdaterats med standardiserade procedurbestraffningar för att harmoniera med de som finns för långsamt spel, sen ankomst, mobiltelefon m.fl.
Nytt är:När TL delar ut en procedurbestraffning är en standardbestraffning 25 % av toppen på en bricka eller 1VP (3 imp) i lagtävling (respektive cupmatch). Logiken är att detta i båda fallen motsvarar hälften av den bestraffning som gäller då spelare blir påkommen med påslagen mobiltelefon.

17. Övriga frågor

SBF söker en ny ordförande i lagkommissionen (LK), då Jan Eric Larsson begärt att få avsluta sitt uppdrag (av personliga skäl). En kandidat har tillfrågats och ska lämna besked innan utgången av vecka 39.

18. Nästa möte

Nästa möte hålls den 13-14 januari i Örebro.

19. Mötet avslutas

CRA tackade för visat intresse och avslutade därefter mötet.

Vid Pennan
Carina Wademark