Utveckling

En lyckad rekrytering tillför mycket till en bridgeklubb. En ny spelare och en intäkt via spel- och medlemsavgifter, men också en ny bekantskap, energi, kraft, idéer och ansvarstagande. Dessutom är det i regel så att ju mer ni får era spelare att bidra med, desto längre tenderar de att stanna i klubben! Därför behöver ni ha en tydlig idé kring hur ni jobbar med att utveckla era spelare, er sociala gemenskap och er organisation.

Vad är viktigt?

En bra utgångspunkt kan vara att tänka kring utveckling i tre olika områden.

Spelarutveckling handlar om att öka kunskapen och intresset kring själva spelet. Ju mer era spelare lär sig, desto roligare har de vid spelborden, och desto längre stannar de kvar. Från klubbens sida kan ni bidra till den utvecklingen, till exempel genom att erbjuda fördjupande föreläsningar/kurser, eller uppmuntra era spelare att delta i tävlingar.

Social utveckling handlar om att föra era medlemmar närmare varandra. Det är inget svårt beslut att lämna en klubb där man känner sig anonym och saknar relationer. Därför är ni uppmärksamma på vad era nya spelare heter, vad de pluggar eller jobbar med, vad de har för intressen etc. Se det som ert ansvar att dra de nya spelarna in i klubbens gemenskap, snarare än att det är deras ansvar att ta för sig.

Organisatorisk utveckling handlar om att göra fler delaktiga i arbetet inom klubben. Håll aktivt utkik efter vad era nya spelare kan tillföra, och var inte rädda för att anförtro dem uppgifter eller funktioner. Att bli tillfrågad om att ta ansvar ses ofta som ett kvitto på att vara sedd och uppskattad, vilket förstärker relationen till klubben.

Metoder

Det finns många kreativa metoder för att få spelare att fördjupa sin kunskap om bridge. Varför inte en gammal hederlig bokcirkel, där ni läser en bridgebok och ägnar en kväll åt att diskutera den. En gång per termin kan det vara ett roligt och lärorikt komplement till er ordinarie spelverksamhet.

Om ni har möjlighet att erbjuda ekonomiska bidrag till tävlingar utanför klubben, se till att många får dra nytta av dem. Det är ett sätt att visa att klubben stöttar och satsar på sina spelare.

Se till att någon gång per termin arrangera sociala aktiviteter där era spelare får möjlighet att träffas och kanske prata om andra saker än just bridge. En julfest, grillkväll, sommarpicknick eller liknande kan skapa nya bekantskaper och relationer som i förlängningen även stärker klubben.

Varje klubb behöver tydliga utvecklingsmål för att kunna ta tillvara sina medlemmars förmågor. Vet ni vilken ny verksamhet ni vill skapa, eller vilka befintliga verksamheter ni vill utveckla och förbättra, så finns det också möjlighet att ta tydliga initiativ gentemot era medlemmar - både gamla och nya.

Organisation och funktioner

Utveckling sker inte av sig självt, utan är en följd av ett aktivt ledarskap. I formell mening äger klubbens styrelse en stor del av ansvaret, och det är ett högst rimligt krav att er styrelse inför varje termin kan presentera vilka utvecklingsområden som är högst prioriterade och vilka mål klubben strävar efter att uppnå. Om ambitionerna inte sträcker sig längre än till den verksamhet som redan finns så har era nya medlemmar heller inget att tillföra. Och det är väldigt enkelt att lämna en klubb där man inte behövs.

Vid sidan av styrelsen finns det många andra tongivande medlemmar som bidrar till er klubbs utveckling, till exempel för att de har särskilda uppdrag, hög status eller starka kontaktnät inom klubben. Diskutera gärna med dem hur de kan bidra till era nya spelares utveckling, både vid spelbordet och som medlemmar i klubben.