Årsmöte den 3 november 2020 klockan 15.00

Ängelholms BS kallar till årsmöte.
Läs mer om det här.

Kallelse till årsmöte

Årsmöte 2020
Bridgeklubben kommer att hålla årsmöte tisdagen den 3 november kl 15:00 i Järnvägsmuseets aula
Årsmötet hålls först i november på grund av coronapandemin. För att så många som möjligt ska kunna rösta kommer det att vara möjligt att rösta via fullmakt. Förslag till utformning av fullmakt återfinns på hemsidan. Fullmakten, som ska var skriftlig och undertecknad av fullmaktsgivaren, inges senast vid öppnandet av årsmötet.
Årsmötet äger rum i Järnvägsmuseets aula, där det är möjligt för alla att sitta väl avskilt från övriga. Klubben bjuder på kaffe och kaka efter mötet.
Motion till årsmötet kommer att behandlas under förutsättning att den inkommit till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.
Dagordning för årsmöte i ÄBS tisdagen den 3 november 2020.
1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Styrelsens ekonomiska rapport
8. Revisorns berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av ordförande på 1 år (avgående Helena Heuman, förslag Ingemar Thorén)
11. Val av tre styrelseledamöter på 2 år (avgående Tor-Björn Bohman, Christer Zetterlund och Ingemar Thorén, förslag omval av Tor-Björn Bohman och Christer Zetterlund, nyval av Inger Hinterlach)
12. Val av revisor och revisorssuppleant på 1 år (avgående Marianne Holm och Ann-Christin Nilsson, förslag omval)
13. Val av valberedning på 1 år (avgående Bosse Andersson och Kenneth Broberg)
14. Fastställande av årsavgift (förslag enligt Bridgeförbundets förslag)
15. Fastställande av ersättning till styrelseledamöter (förslag 990 kr till kassören, 500 kr till övriga)
16. Fastställande av spelavgift (förslag 40 kr, 30 kr vid användning av 10-kort)
17. Inkomna motioner
18. Årsmötets avslutande

…………………………………….
Verksamhetsberättelse 1 juli 2019– 30 juni 2020 för Ängelholms Bridgesällskap

Styrelsen för Ängelholms Bridgesällskap lämnar härmed följande berättelse över verksamheten och förvaltningen.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:

Ordförande Helena Heuman

Vice ordförande Rolf Nilsson

Sekreterare Sven-Erik Olsson

Kassör Bodil Lindhe

Ledamot Tor-Björn Bohman

Ledamot Christer Zetterlund

Ledamot Ingemar Thorén

Revisor har varit Marianne Holm med Ann-Christin Nilsson som suppleant. Valberedningen har bestått av Bosse Andersson och Kenneth Broberg. Ordförande för tävlingskommittén har varit Tor-Björn Bohman, övriga ledamöter har varit Kenneth Broberg och Bosse Andersson.

Rolf Nilsson har varit materialförvaltare. Ansvaret för övriga inköp har delats mellan samtliga styrelseledamöter utom kassören.

Styrelsen har haft 9 protokollförda möten. ÄBS har för närvarande 119 medlemmar enligt Bridgeförbundets hemsida. Förra verksamhetsåret hade ÄBS 121 medlemmar.

Lokalen

Överenskommelse har träffats med hyresvärden om installation av en ventilationsanläggning. För klubben innebär det en höjning av hyran med 600 kr i månaden fr o m 1 april.

Samhall har skött städningen under den tid verksamheten varit i gång. Avtal har träffats med Samhall om utökad städning fr o m 2020-01-01, vilket inneburit en kostnadsökning. Fr o m 1 april har städavtalet frusits, dvs att Samhall inte erhållit någon ersättning och inte heller utfört något arbete.

Rolf Nilsson och Ingemar Thorén har under den tid verksamheten varit nedlagd städat kök och den övriga lokalen grundligt.

Ekonomin

Klubbens behållning uppgick till 145 724,14 kr vid verksamhetsårets slut. Föregående år var behållningen 152 245,89 kr.

Spelet

All verksamhet har inställts som en följd av coronapandemin fr o m 2020-03-12.

Bronstävlingar har genomförts måndagar, onsdagar, torsdagar och söndagar. Vinnare på handicaplistan har fått pris i form av frispel. När antalet par uppgått till minst tolv har också vinnare på scratch-listan fått frispel i pris.

På tisdagar under sommaren har spelats trivselbridge för mindre rutinerade.

Kursverksamhet har bedrivits tisdagar och torsdagar.

ÄBS har genom organisationen Aktivitet förebygger anordnat bridgespel för skolungdomar.

Tävlingar

Klubben har genomfört fyra simultantävlingar och två allemanskval.

Årets klubbmästare blev Malou Magnusson och Torbjörn Bohman. På andra plats kom Christina Carlander och Kurt Lindvall och på tredje plats Nancy Westerdahl och Stig Holmberg.

Övrigt

Utbildning i hjärt-lungräddning har genomförts.

Tor-björn Bohman har av Svenska Bridgeförbundet utsetts till Årets Klubbledare.

Styrelsen vill avslutningsvis tacka alla medlemmar och gäster för det gångna verksamhetsåret med ett särskilt varmt tack till eldsjälarna bakom kursverksamheten Sandra Bohman och Torbjörn Bohman.

Ängelholm 20-07-01

Helena Heuman Rolf Nilsson

Sven-Erik Olsson Bodil Lindhe

Tor-Björn Bohman Christer Zetterlund

Ingemar Thorén
……………………………………………………………

Fullmakt för ………………………………………………………

Undertecknad medlem i Ängelholms Bridgesällskap ger härmed ovan angiven person fullmakt att företräda mig och att för min räkning rösta i alla förekommande frågor vid Ängelholms Bridgesällskaps årsmöte den 3 november 2020.

Ängelholm 2020- -

……………………………………………………………………

(Namnförtydligande)


resultaträkning

Intäkter

Spelavgifter 134 273
Lokalt aktivitetsstöd 2 000
Aktivitet förebygger 26 150

Summa intäkter 162 423

Kostnader
Ruterkontot 20 000
Trivselkostnader 20 608
Förbrukningsmateriel 5 376
Lokalhyra 32 151
Städning 20 116
Priser 3 777
Datakostnader 10 513
Inventarier 2 899
Spelledare 15 100
Aktivitet förebygger 24 150
Styrelsen 7 549
Bankavgifter 539
Övrigt/utbildning 6 166

Summa kostnader 168 944

Förlust 6 521


balans räkning

Balansräkning för Ängelholms Bridgesällskap
Verksamhetsåret 2019/2020

Bankmedel per 2019-07-01 152 245,89

Resultat -6 521,75

Bankmedel per 2020-06-30 145 724,14


ÄNGELHOLMS BRIDGESÄLSKAP

Undertecknad, av föreningen utsedd revisor, har granskat föreningens räkenskaper och verifikationer för räkenskapsåret 2019-07-01 – 2020-06-30.

Räkenskaperna är noggrant och tydligt förda och alla transaktioner verifierade.

Jag föreslår därför att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Ängelholm 2020-10-01

Marianne Holm

………………………………………………..

Budget 19/20 Utfall 19/20 Budget 20/21

Intäkter
Spelavgifter 180 000 134 273 66 000
Kurser 10 000
Hyra -
Övrigt 2 000
Aktivitet föreb 26 150
190 000 162 423 66 000

Summa intäkter 190 000 162 423 66 000

Kostnader
Ruterkontot 25 000 20 000 7 000
Trivsel 15 000 11 225 4 000
Förbrukningsmatr 8 000 5 376 12 000
Tävlingsledare 20 000 15 100 8 000
Lokalhyra 30 000 32 151 38 000
Städning o renhållning 22 000 20 116 6 000
Bankavgifter 1 000 539 1 000
Styrelsen 9 000 7 549 3 000
Priser 5 000 3 777 5 000
Brickläggning 4 000
Datakostnader/kontorsmatr 6 000 10 513 4 000
Inventarier/utrustning 10 000 2 899 4 000
Fest 20 000 9 383 -
Övrigt/utbildning 2 000 6 166 2 000
Aktivitet förebygger 24 150

Summa kostnader 173 000 168 944 98 000

Förlust -6 521 -32 000

Budget 19/20 avser helår
Utfall 19/20, spelvht upphörde fr o m 13/3
Budget 20/21, lokalhyra, renhållning och bredband avser helår, övr avser 2 speldgr/ve fr o m 200817