Riksstämmoprotokoll 10 oktober 2015

Protokoll fört vid Svenska Bridgeförbundets Riksstämma i Örebro 10 oktober, 2015.

PDF-fil för utskrift

Öppnande av stämman

Mats Qviberg öppnade stämman och hälsade delegaterna välkomna.

§ 1 Godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd

Fullmakter godkändes och röstlängden fastställdes.

§ 2 Föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

§ 3 Val av ordförande

Bo Appelqvist, Mölnlycke, valdes till riksstämmans ordförande.

§ 4 Val av sekreterare

Roger Wiklund, Falkenberg valdes till sekreterare.

§ 5 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

Peter Johansson, Borlänge och Fredrik Jarlvik, Malmö valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 Stämmans behöriga utlysande

Tid och plats för stämman utlystes 2014-12-14.
Formell kallelse samt handlingar enligt § 11 i stadgarna sändes ut före den 15 september, varför stämman förklarades utlyst i stadgeenlig ordning.

§ 7 Styrelsens och revisorernas berättelser

Verksamhets- och revisionsberättelser för åren 2013/2014 och 2014/2015 hade distribuerats till delegaterna i förväg. Dessutom hade handlingarna gåtts igenom under tematräffarna dagen före riksstämman varför endast någon kortare kommentar gjordes.
Stämman godkände styrelsens verksamhetsberättelse. Inga synpunkter framfördes med anledning av revisorernas berättelse.

§ 8 Balansräkningen

Balansräkningen och resultaträkningen för såväl 2013/2014 som 2014/2015 fastställdes i enlighet med styrelsens redovisning.

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för såväl 2013/2014 som 2014/2015 i enlighet med revisorernas förslag.

§ 10 Budget för påföljande två verksamhetsår

Budgeten fastställdes i enlighet med styrelsens förslag. Eventuell finansiering av RF-satsningen tillkommer.

§ 11 Medlemsavgifter för två kommande verksamhetsår

Styrelsen föreslog oförändrade medlemsavgifter för de två kommande verksamhetsåren.
Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 12 Kommittéernas verksamhet och planering

Verksamhetsplaner hade distribuerats till delegaterna i förväg, varför endast kommentarer eller tillägg krävdes under denna punkt.

§ 13 Motioner

Fem, i stadgeenlig tid, inkomna motioner behandlades.

 1. Från Stockholm ”Segrarna i SM-lag och SM-lag Veteraner får söka bidrag ur EM-fonden för deltagande i nästkommande öppna EM.”
  ”Tävlingskommittén beslutar om eventuell partiell finansiering av EM-fonden genom att en del av startavgiften per lag avsätts till EM-fonden i likhet med vad som gäller för pardisciplinerna.”
  Styrelsen föreslog Riksstämman att avslå motionen.
  Motionen avslogs

 2. Från Stockholm ”Inför prispengar i SM-parfinalen från 2016” ”Tävlingskommittén beslutar om fördelningen med viss referens till priser i Guldgruvan och även SM-mixed lag som idag har prispengar”
  Styrelsen föreslog Riksstämman att avslå motionen.
  Motionen avslogs

 3. Från Stockholm ”Segrarna i Allsvenskans Elitserie erhåller resebidrag för deltagande i Champions Cup för klubblag (givet att Sverige är berättigade att deltaga).”
  ”Tävlingskommittén får i uppdrag att besluta om bidragets storlek betingat av kostnaderna för att ta sig till tävlingsorten.”
  Styrelsen föreslog Riksstämman att avslå motionen.
  Motionen avslogs

 4. Från Örebro ”Matcher i Svenska Cupen skall i första hand spelas på hemmalagets klubblokal eller på annan neutral plats på hemmalagets ort. Matcher kan även spelas i hemmiljö under förutsättning att båda lagens spelare godkänner detta”
  Styrelsen föreslog Riksstämman att avslå motionen.
  Motionen avslogs
  Ett flertal delegater påpekade även att Örebros motion, gällande detaljer i ett arrangemangs tävlingsbestämmelser, knappast bör vara en fråga för Riksstämman.

 5. Från Västergötland ”Bridgeförbundets styrelse får i uppdrag att utarbeta ett nytt system för semifinalplatsfördelning i SM Par Open som inte bygger på rak proportionalitet. Styrelsen bör i detta arbete utreda möjligheten att införa ett system med avtagande proportionalitet.”
  Styrelsen föreslog Riksstämman att bifalla motionen.
  Motionen bifölls

§ 14 Ärenden som styrelsen önskar behandla på stämman

Ändring av stadgarna
Styrelsen föreslår att § 14.5 i förbundets stadga fortsättningsvis ska skrivas som följer:
§ 14.5 Straff för förseelse enl. § 14:3 får, med de undantag som framgår nedan, ej åläggas någon om förseelsen ej anmälts för bestraffning inom ett år, från det förseelsen begicks. Är förseelsen sådan som avses i § 14.3 h) får straff åläggas om förseelsen anmälts till bestraffning inom tre år, från det förseelsen begicks. Avser förseelsen fusk får straff åläggas om förseelsen anmälts till bestraffning inom tre år, från det förseelsen begicks. Straff får därvid, och utan begränsning i tiden, åläggas även för äldre sådana förseelser som omfattas av anmälan.

Nuvarande skrivning av § 14.5:
”Straff för förseelse enl. § 14:3 får ej åläggas någon om förseelsen ej anmälts för bestraffning inom ett år, från det förseelsen begicks. ”

Riksstämman beslutade att ändra stadgarna enligt styrelsens förslag.
Det ursprungliga förslaget från styrelsen avsåg en ändring till två år, i de båda fallen beskrivna ovan. Efter fredagens tematräff och diskussion valde dock styrelsen att göra en mindre ändring genom att ändra de aktuella tidsperioderna till tre år, vilket Riksstämman enhälligt godkände.

§ 15 Övriga ärenden

Efter fredagens tematräff och information enades Riksstämman om följande uppmaning till SBF:s styrelse:

”Riksstämman anser att ett medlemskap i RF är av stor betydelse för svensk bridge, men även för RF. Riksstämman uppdrager därför till styrelsen och dess medarbetare att avsätta de resurser som krävs för att nå detta mål 2017.”

§ 16 Fastställande av antalet ordinarie ledamöter och suppleanter under kommande mandatperiod

Enligt valberedningens förslag fastställdes antalet ledamöter till sju, plus ordföranden, och antalet suppleanter till tre.

§ 17 Val av ordförande i förbundet

Enligt valberedningens förslag valdes Mats Qviberg till ordförande på två år.

§ 18 Val av övriga ordinarie ledamöter

Enligt valberedningens förslag omvaldes på två år:
Carl Ragnarsson, Linköping, Per-Olof Eriksson, Sandviken, Helena Axelsson, Sölvesborg och Pontus Silow, Stockholm.

Enligt valberedningens förslag nyvaldes på två år: Thomas Axenbratt, Ed och Per Leandersson, Stockholm samt Christer Grähs, Oskarström (tidigare suppleant).

§ 19 Val av suppleanter med angivande av inbördes ordning

Enligt valberedningens förslag valdes på två år: Lars Persson, Falkenberg som första suppleant, Ann Ohlsson, Tibro som andre suppleant samt Erik Andersson, Bunkeflostrand som tredje suppleant.

§ 20 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Enligt valberedningens förslag valdes Bo Appelqvist, Mölnlycke, till sakrevisor med Börje Dahlberg, Malmö, som suppleant. Som revisor valdes revisionsbyrå KPMG Bohlin AB.

§ 21 Val av valberedning

Stämman valde Sixten Ek Skövde, Stefan Westlund Gävle samt Dan Nilsson Malmö, att ingå i den nya valberedningen.
Den nya valberedningen utser själva vem som skall vara sammankallande.

§ 22 Årets klubbledare

Medlemskommitténs ordförande PO Eriksson delade under stort jubel ut såväl blommor samt pokal till Årets klubbledare, det äkta paret Vera & Tore Enbarr från Sandviken.
Förutom att vara väldigt aktiva och ha gjort storstilade insatser för SBF och sin egen klubb Sandvikens BK under året, har man även under en lång tid gjort fenomenala arbetsinsatser för svensk bridge.

§ 23 Jannerstenstipendiet

Till årets mottagare av Jannerstenstipendiet utsågs Jan Malmström, Varberg, för sitt imponerande arbete med juniorrekrytering i BK Albrekts. Anna Jannersten delade ut priset i form av en överdimensionerad check värd 10 000: -.
Jan Malmström framhävde i sitt tacktal sina fantastiska klubbkamrater som ställt upp mangrant under satsningen och tillägnade dem en minst lika stor del av äran som sig själv.

§ 24 Riksstämmans avslutande

Mats Qviberg tackade valberedningen för nedlagt arbete och Bo Appelqvist för sin insats som stämmoordförande.
Dessutom avtackades den avgående styrelseledamoten, tillika vice ordföranden Jan Kamras för en strålande insats under sina år i förbundsstyrelsen.
Bo Appelqvist avslutade stämman med ett klubbslag samt ett tack till delegater och övriga deltagare.

Vid protokollet
Roger Wiklund

Justeras
Bo Appelqvist

Justeras
Peter Johansson

Justeras
Fredrik Jarlvik