Protokoll möte SBF 1 september

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Bridgeförbundets förbundsstyrelse 2021-09-01. Mötet var digitalt och hölls via Microsoft Teams.

Deltagare:
Martin Löfgren (MLÖ), Carl Ragnarsson (CRA), Eva Andersson (EAN), Rolf Scherdin (RSC), Linnea Edlund (LED), Krister Ahlesved (KAH), Eva Abragi (EAB), Kathrine Bertheau (KBE) fr.o.m §253 och Simon Granath (SGR) fr.o.m §256.

Övriga:
Mårten Gustawsson, sakrevisor fr.o.m §252. Suzanne Lemborn (SLE) och Micke Melander (MME), personalen.

Protokollet omfattar § 249 – § 270.

§ 248. Mötets öppnande

MLÖ hälsade alla välkomna och inledde med att tacka alla som varit inblandade i LiveBridge-projektet och Onlinefestivalen som båda var lyckade. Han riktade också ett speciellt tack till BK S:t Erik för deras samarbete och gästfrihet för att ha ställt lokaler till förfogande för att Sveriges VM-kval online skulle kunna spelas. Därefter förklarades mötet öppnat.

§ 249. Val av mötesordförande

Beslutades: Att välja MLÖ till ordförande.

§ 250. Val av sekreterare

Beslutades: Att välja MME till sekreterare.

§ 251. Val av justeringsperson

Beslutades: Att jämte ordföranden utse EAN till justeringsperson för protokollet.

§ 252. Fastställande av föredragningslista

Beslutades: Att fastställa föreslagen föredragningslista.

§ 253. Åtgärdslistan

Åtgärdslistan gicks igenom och justerades.

Beslutades: Att kommunikation ska publiceras på hemsidan och att vi inte längre skickar tidningen Bridge till dem som har postadress utanför Sverige. SLE verkställer. MME tillser att samma information också publiceras i medlemsnytt.

Beslutades: Att den lista som LED tagit fram, med initiativ/aktiviteter som medlemmar själva kan göra för att öka rekrytering/aktivitet, ansvarar för var och en i styrelsen att själv fylla på. Den kan sedan användas som underlag till de workshops som kommer att genomföras vid Riksstämman.

Beslutades: Att frågan om mentorssimultan ska lyftas vid Riksstämman och i samband med att vi i workshop talar om ”tävlingar för alla”.

Beslutades: Att de mästerskapsmedaljer som inte blivit utdelade under 2019-2020 och 2020-2021 ska delas ut till distriktsdelegaterna vid Riksstämman. Delegaterna ska sedan medföra medaljerna hem till distriktet, och dfb får sedan finna ett tillfälle att högtidligen utdela dem på lokal nivå. SLE ansvarig.

Beslutades: Att göra en förfrågan via hemsidan om någon är intresserad av att leda en Bridge-POD i SBF regi. SLE ansvarig.

§ 254. Per capsulam-beslut

Protokoll från styrelsesammanträde 2021-05-22/2021-05-23
Beslutades: Att lägga protokollet till handlingarna.

Officiellt brev till FIGB, EBL och WBF
Beslutades: Att med anledning av Fulvio Fantonis medverkan i det italienska laget skicka ett öppet brev till FIGB, WBF och EBL.

Inställande av Bridgefestival 2021
Beslutades: Att ställa in Bridgefestivalen i Örebro pga rådande restriktioner (covid-19).

Beslutades: Att som ersättning för Bridgefestivalen arrangera en Onlinefestival.

§ 255. Rapport MK

MLÖ rapporterade att Senior- och Pensionärskommittén börjat undersöka det arbete som gjorts av bl a Marek Malysa (Polen) om bridgens effekt på Alzheimer och annan demens, tillsammans med Pensionärsföreningar och Alzheimerfonden.

Verksamhetsstödsgruppen har varit delaktiga i ”Live Bridge-projektet” och kommer under hösten se över klubbfunktionärshandboken och funktionärsutbildningar.

Vad gäller interninformation har extra utgåvor av medlemsnytt skickats ut detta främst pga onlinefestivalen och Livebridge. En strategisk arbetsgrupp har bildats för att se över tidningen Bridge vad gäller innehåll och utseende. Gruppen har lämnat ett utlåtande som under hösten ska tas om hand av en något mindre ”redax”-grupp.

Beslut har tidigare fattats om att ett av numren 2022 ska göras som ett propagandanummer, där vi kan trycka överupplaga för att använda vid ex. Bridgens Dag och liknande arrangemang. Detta nummer planeras till tidig vår 2022.

MK arbetar med frågan om att utse årets klubbledare som ska premieras vid Riksstämman.

LED rapporterade att Real Bridge just nu bygger en plattform för Mini Bridge online.

§ 256. Rapport JK

EAB rapporterade att ett möte hållits i JK sedan det förra styrelsemötet. Trots mångas ansträngningar fick JSM par 2021 ställas in på grund av för få anmälningar.

EAB redogjorde för de olika juniorfonder som finns och deras syften.

EAB avslutade med att JK tar nya tag där förhoppningen är att i oktober genomföra ett riksläger i Varberg och i slutet av januari JSM par i Norrköping. Det årshjul som en gång beslutats om för junioraktiviteter kan äntligen kan börja att tas i drift.

§ 257. Rapport TK

CRA rapporterade att en digital DTL-träff har genomförts i augusti. 18 av de 21 distrikten deltog. Träffen hade i huvudsak tre frågor på dagordningen:
• Återblick på vad som hänt/händer under pandemin.
• Tankar och planering med DM-tävlingar och div 4 framåt.
• Support och funktionärsutbildningar.

Träffen avslutades med en kort genomgång av LK:s ordförande, Jan Eric Larsson, i hur man korrekt fyller i den ”blå systemdeklarationen.

CRA rapporterade vidare att arbetet med nytt alerterings- och systemregelverk fortsatt pågår.

Beslutades: Att de nya regelverken ska presenteras under våren 2022 och tas i drift 220901.

Beslutades: Att SLE kontaktar JEL angående såväl ”små regelverk” som Fair Play-systemet.

Diskussion fördes angående logistikproblem beträffande bordskryss i samband med första omgången av allsvenskans Elitserie/Superetta som ska spelas i början av september 2021 och då pandemirestriktioner fortfarande gäller.

MGU meddelade då att förbundet av BK S:t Erik kunde få ett antal bordskryss till skänks mot att de avhämtades. TK tackade klubben och Mårten för detta.

Beslutades: Att SLE tillser att bordskryssen hämtas så de kan användas vid sammandraget för Elitserien och Superettan i september i Örebro, med beredskap att användas även andra omgången om restriktionerna inte lättat till dess.

I övrigt noteras att LiveBridge Cup är sjösatt och all information är utskickad. Tävlingen börjar 1 oktober.

Styrelsen blev uppmärksammad på att det finns ett stort behov av utökat antal Ruter-utbildningar på distriktsnivå, då vi förlorat många funktionärer och är i behov av fler användare.

Beslutades: Att TK i samarbete med kansliet ser över utbildningsproblematiken beträffande Ruter-användare och tillser att uppgiften blir löst snarast.

§ 258. Rapport FK

MLÖ rapporterade att en lyckad onlinefestival har arrangerats med många inblandade funktionärer på olika positioner. Beträffande deltagarantal var detta mer eller mindre av samma omfattning som 2020. Men, vi ska då komma ihåg att i år spelades även samtliga pardiscipliners SM-finaler samt Chairman’s Cup, som tilldrog sig stort internationellt intresse, under onlinefestivalen. Onlinefestivalen genererade till sist ett ekonomiskt plus på cirka 80 TKR.

FK blickar nu framåt och planerar för att genomföra Bridgefestival 2022 live. FK har en utmaning i och med att alla de fleråriga avtalen kring Bridgefestivalen löper ut under 2022. SBF:s avsikt är att söka omförhandla dessa för en ny femårsperiod.

All central information kring Bridgefestival 2022 planeras att släppas på hemsidan i början av november och i tidningens decembernummer.

§ 259. Rapport UK/Internationellt

MLÖ rapporterade om händelser kring våra landslag och internationellt sedan förra mötet. En diskussion följde, bland annat rörande VM-onlinekvalet och Fulvio Fantonis deltagande för Italien, där SBF skrivit ett öppet brev stödjande det svenska öppna lagets agerande.

MLÖ avslutade sitt rapporterande med att konstatera att flera av våra landslag fortfarande står utan kaptener och dessa sökes. Vi har dessutom problem med att ens få tillräckligt med spelare till ett U16 lag.

Beslutades: Att som styrelsens förslag till Riksstämman 20 november föreslå ändring av principerna för finansiering av landslagen. MLÖ/RSC ansvariga.

§ 260. Rapport UtbK

KAH rapporterade att all planerad verksamhet för framförallt Bridgefestivalen och senare onlinefestivalen fick ställas in. UtbK planerar ha ett möte inom kort för att planera verksamheten när pandemin släpper.

Diskussion fördes om vikten av att vi tillvaratar det positiva som pandemin trots allt förorsakat, exempelvis onlineverksamhet, och att UtbK återkommer med förslag vid workshops på Riksstämman om hur t.ex. rekryteringsområdet skulle kunna kompletteras med nationella onlineutbildningar som komplement till befintlig lokal verksamhet, eller helt ersätta dessa på de orter där det inte finns någon lokal utbildning för nybörjare.

§ 261. Rapport ITK

EAN rapporterade att i princip inget hänt från ITK:s sida under sommaren, vilket var enligt plan. En periodiserad budget har kunnat hållas. Bara akuta rättningar har genomförts.

§ 262. Rapport Personal/Kansli

SLE rapporterade om de arbeten som skett i ekonomiprojektet, där vi nu i högre utsträckning använder oss av RF/SISU:s redovisningstjänster. Detta är ett samarbete som fungerar utmärkt.

Stöd för korttidsarbete och omställningsstöd har sökts för de perioder som är möjliga. Bemanningsfrågan ses över och en nyrekrytering för rekryteringskedjan, SOS Junior och webbansvar/information håller på att verkställas.

SLE rapporterade vidare att det varit en tuff sommar för de som tjänstgjort då några varit korttidsarbetande och vi har genomfört såväl Livebridgeprojekt som Onlinefestival.

SLE rapporterade vidare att två högaktuella områden som för närvarande prioriteras är:
• planera för hur vi tillgodoser de behov som finns hos klubbar och distrikt för funktionärsutbildningar
• samt att lösa de problem vi har med grupputskick från vårt mailsystem så att vi kan säkerhetsställa att det når fram till alla mottagare som vi skickat till.

§ 263. Ekonomi

RSC rapporterade att SBF för 2020-2021, trots kraftigt medlemstapp och minskade medlemsintäkter (främst beträffande spel- och medlemsavgifter), kan SBF notera ett mycket bättre resultat än vad som givits vid tidigare prognoser. De främsta skälen till den stora avvikelsen från prognosen som lämnades vid Distriktsträffen 2020 är statliga stöd i form korttidsarbete och omställningsstöd samt strikt kostnadskontroll.

RSC rapporterade vidare att han tillsammans med verksamhetschef och ordförande nu jobbar med såväl bokslutet som kommande budgetar som ska presenteras vid Riksstämman. Den största utmaningen för framtiden är att bedöma intäkterna, medlemsavgifter och spelavgifter. Målsättningen är att kunna presentera en långtidsbudget där ekonomin är i balans.

Diskussion fördes kring svårigheten att presentera fullt uppdaterade tal till styrelsemöten, något som beror på dessa mötens tid i förhållande till månadsavslut av räkenskaperna.

Beslutades: Att när kommande styrelsemöten planeras i tid bör dessa ligga i den senare delen av månaderna så att uppdaterad ekonomirapport kan framläggas.

Beslutades: Att budgetförslag ska vara inlämnade till RSC (cc VC/MLÖ) från alla kostnadsansvariga tillsammans med Verksamhetsplan senast den 20 september.

§ 264. Medlemsstatistik

MME rapporterade att vi ligger något 100-tal medlemmar sämre till än vid motsvarande tid förra året. Kansliet kan dock se att ett flertal spelare som inte varit medlem föregående verksamhetsår, har hört av sig för att för att få inbetalningsinstruktioner för medlemsavgift (då de inte fått tidningen i juni) så förhoppning finns om att vi sett över helår inte kommer minska 2021/2022.

I övrigt har alla årsskiftessiffror tagits fram och en röstlängd producerats som finns med årsskiftessiffrorna i detalj. 2021 slutade med 19 206 betalande medlemmar (20 477 totalt med I-medlemmar, ständiga och juniorer) som kan jämföras med 2020 års siffror där 22 063 var betalande och 25 432 totalt.

§ 265. Riksstämman

MME rapporterade att vi fullgjort alla våra skyldigheter enligt praxis och stadgar avseende att informera om kommande Riksstämma. Vi har två stora deadlines under hösten; 15 september och 10 oktober. I det första utskicket måste valberedningens förslag till ny styrelse, inkomna motioner och stadgeändringsförslaget bifogas. I det andra utskicket ska alla övriga handlingar till Riksstämman skickas ut.

I övrigt har anmälningar börjat komma in och det mesta pekar på ett normalt deltagande från distrikten.

Diskussioner fördes om att aktivera hybridmötesfunktion för Riksstämman så att deltagare kan ansluta digitalt.

Beslutades: Att MLÖ uppdaterar ramprogrammet som går ut i utskick ett.

Beslutades: Att MLÖ/MME tar fram detaljprogram som skickas i utskick två.

Beslutades: Att MME tar fram förslag till styrelsens yrkanden, baserat på de diskussioner som fördes under mötet, beträffande inkomna motioner, varefter per capsulam-beslut får tas om de yrkanden som slutligen ska presenteras.

Beslutades: Att MLÖ, SLE och MME tar fram underlag, så att beslut sedan kan fattas huruvida själva Riksstämman, efterföljande workshops eller bådadera kan/bör arrangeras som hybridmöten eller endast erbjudas personer på plats.

§ 266. Disciplinnämnden på hemsidan

Diskussion fördes kring hur vi kan tydliggöra DN:s arbete och beslut.

Beslutades: Att SLE övertar ansvaret för samordning och kommunikation från/till DN, samt tillser att alla ärenden som inkommer och behandlas av DN läggs i en lista med ärendenummer på hemsidan. En kort beskrivning av ärendets art och beslut ska presenteras, dock i anonymiserad form.

Beslutades: Att SLE tillser att verksamheten har kontroll på avstängda personer för att säkerhetsställa att de inte har deltagit i verksamhet under den period de varit avstängda.

§ 267. RF-ansökan

MME rapporterade att SBF återigen inte blev invald som medlem av RF vid Riksidrottsmötet. Skälet är att vi inte anses vara en idrott.

§ 268. Övriga frågor

MLÖ berättade att han för förbundets räkning av Britt Nordensons dotter fått överta ett vandringspris för SM Par Dam som hon tidigare erövrat.

Beslutades: Att MLÖ skickar ett officiellt tackbrev från förbundet till Britt Nordenson.

Beslutades: Att TK tillser att vandringspriset ska användas på nytt igen i SM Par Dam och vilka regler som ska gälla för erövrande.

§ 269. Nästa möte

Beslutades: Att nästa ordinarie möte hålls i direkt anslutning till att workshoparna avslutats vid Riksstämman den 21 november.

§ 270. Mötets avslutande

MLÖ tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Ordförande: Justeras:

Micke Melander Martin Löfgren Eva Andersson