Protokoll styrelsemöte 20-21 maj 2016

Protokoll fört vid ordinarie sammanträde med Svenska Bridgeförbundet den 20‐21 maj 2016 i Falkenberg.

pdf-fil för utskrift

Deltagare:

Från styrelsen deltog Mats Qviberg (MQV), PO Eriksson (POE), Lars Persson (LPE), Carl Ragnarsson (CRA), Christer Grähs (CGR), Per Leandersson (PLE), Helena Axelsson (HAX), Ann Ohlsson (AOH) och
Pontus Silow (PSI).

Från personalen deltog Micke Melander, Roger Wiklund och Johan Grönkvist.

Valberedningen representerades av Sixten Ek (SEK), Dan Nilsson (DNI) och Stefan Westlund (SWE).

Förhinder: Sakrevisor Bo Appelqvist (BAP). Erik Andersson (EAN) och Thomas Axenbratt (TAX) som
båda begärt utträde med omedelbar verkan från styrelsen.

Övrigt: Carl Ragnarsson deltog endast vid § 45‐49. Martin Löfgren (MLÖ) och Ida Grönkvist (IGR) som
var inbjudna till § 46.

§ 36. Öppnande av mötet

MQV hälsade alla välkomna till mötet och förklarade det öppnat.
MQV beklagade att styrelsen blivit två ledamöter färre under våren då såväl EAN som TAX av olika personliga skäl sett sig tvungna att avsäga sig sina uppdrag. MQV tackade EAN och TAX för deras kortvariga insatser för Svensk Bridge på nationell nivå.

§ 37. Fastställande av dagordningen

Beslutades: Att fastställa dagordningen som förelåg mötet, vilket medförde att det fanns 14 punkter att behandla (§36‐§49).

§ 38. Justering av föregående mötesprotokoll

Beslutades: Att justera protokollet och i övrigt lägga det till handlingarna.

§ 39. Åtgärdslistan

Åtgärdslistan gicks igenom.
Beslutades: Att uppdatera åtgärdslistan med vad som framkommer från dagens möte och låta ej verkställda beslut ”stå kvar”.

§ 40. Rapport medlemskommittén (MK)

MK rapporterade om att ännu ett riksläger och ett JNM par arrangerats i Sverige under påskhelgen,
då arrangemanget är öppet för deltagare från hela världen var det extra kul att se en stor delegation från Indien vara med och delta.
I övrigt noteras att det är ett flertal juniorprojekt igång i Halland, ännu ett kommer att starta upp i höst då det är två skolor med drygt 800 elever som ska få chansen att lära sig spela bridge på skoltid.
Förbundet kommer att hjälpa BK Falkenberg initialt med planering/uppstart men klubben kommer därefter sedan att få ta över satsningen.

‐Disciplinnämnden (DN)
DN har haft en strid ström av ärenden som inkommit under året. För närvarande handläggs sju ärenden. De flesta av fallen handlar om otrevligt uppträdande vid bridgebordet och är frågor som borde handläggas av TL direkt vid spel då de berör Trivselreglerna.

DN kommer att kontakta TK för att se om det går att få ordning på det hela så vi får rätt instanser som fattar besluten.

DN rapporterade också om att man ändrar sin arbetsgång från och med den 20 maj. I korthet går det nya arbetssättet ut på att enklare ärenden, där påföljden stannar vid varning eller maximalt en månads avstängning kommer att snabbutredas. Ärenderapporterna i dessa fall kommer att vara mycket begränsade och i princip bara innehålla ev. påföljder, dvs. inga längre utläggningar om motiveringar och dylikt.

‐UTBK
Då TAX avgått som styrelseledamot finns inget nytt att rapportera.

Beslutades: Att välja HAX som ny utbildningsansvarig. HAX får återkomma vid nästa styrelsemöte med äskanden om eventuella medel och verksamhetsplanering.

‐ Medlemsstatistik
Medlemsantalet för 2015‐2016 kan noteras till 27 454 vilket är en ökning med 52 medlemmar.
Ökningen ska dock tillskrivas fler juniorer och I‐medlemmar då antalet betalande för första gången på många år gått tillbaka från 23 141 till 22 995.

§ 41. Rapport tävlingskommittén (TK)

CGR rapporterade om en stor mängd av kommande säsongs dokument‐ och regelsamlingar finns att hämta från hemsidan. Likaså har spelordningen för allsvenskan säsongen 2016‐2017 publicerats.

Vad gäller lagfinalerna har stora SM Lag arrangerats i Örebro där lag ”juniorerna” vann. Noterbart från SM lag finalen är att det var extremt mycket feldupliceringar, vilket naturligtvis är beklagligt.
TK kommer kräva garantier från leverantören så att det inte sker igen.

‐ LK
CGR hade inget nytt att rapportera förutom att rutinerna för att publicera beslutade fall nu är bättre
och att man hoppas kunna ligga i fas för framtida beslut och inte släpa efter under långa tider som tidigare skett.

§ 42. Rapport uttagningskommittén/internationellt (UK)

PLE rapporterade att lag har tagits ut och är anmälda till EM i Budapest, Ungern, och JVM i Salsomaggiore, Italien. Alla lag är anmälda också till OS i Wroclaw, Polen, men där är ännu så länge bara mixedlaget och veteranlaget uttaget. Så snart lagen är uttagna presenteras de på hemsidan.

‐ Bidrag rekrytering/marknadsföring EBL
MME rapporterade om att det inkommit en mängd handlingar från EBL som sammanfattningsvis går ut på att förbund anslutna till EBL kan ansöka om stöd/medel vid marknadsföringsprojekt som ska leda till att öka antalet medlemmar i förbundet via olika former av rekryteringsprojekt.
Styrelsen noterade att detta kanske kan vara något för ett eventuellt juniorprojekt att använda sig av då vi kan få upp till 50% stöd av totalkostnaden.

‐EBL General Assembly
I samband med att EM avgörs i Budapest kommer EBL att arrangera sin sedvanliga kongress (General
Assembly) dit medlemsländerna är kallade. Alla handlingar är inkomna och utskickade för påsyn till styrelsen.
Beslutades: Att JGR representerar Sverige vid EBLs Assembly och att MQV skriver en proxy som ger
JGR representationsrätten.

§ 43. Rapport organisationskommittén

LPE rapporterade om att organisationskommitténs arbete med Svenska Cupen och Bridgefestivalen rullar på som det ska. Vad gäller Bridgefestivalen är det glädjande att notera att det är fler lag anmälda till Chairman´s Cup än någonsin tidigare vid samma tidpunkt. Dock kan man inte dra några absoluta slutsatser av detta då det ibland kan rassla in par/lag samtidigt som det ibland inte händer något.

Arbetet med att teckna ett nytt avtal för festivalen går vidare. Kommitténs förhoppning är att i höst och i samband med distriktsträffen kunna teckna ett nytt femårsavtal som då blir 2017 + fem år med Örebro.

§ 44. Rapport ekonomi/kansli

JGR rapporterade att kansliet kommer att flytta under juni månad. Flyttlasset går några 100 meter och är en temporär lösning under ca ett halvår då Idrottens Hus, där vi normalt huserar ska totalrenoveras.

JGR rapporterade också att ett personalmöte har genomförts och att mycket arbete (utöver att lösa dagliga rutiner) ligger på BIT för personalen.
JGR rapporterade vidare att årets resultat prognostiseras till ett plus‐minus‐noll resultat. För att kunna uppnå detta kommer medel tas från landslagsfonden för att täcka de extraordinära utgifterna på internationella kostnader.

‐ BIT
PSI rapporterade att arbetet med BIT går vidare. Gruppen har projektmöten varje tisdag med avstämningar och håller löpande workshops med mera för att kunna komma vidare på bästa sätt. De stora frågorna just nu är att föra över BIT till klubbar och distrikt så att de går över i det nya systemet.
Detta föranleder mycket support/utbildningsinsatser.
I övrigt arbetas det för fullt med att ändra i menysystemet, ordna kalenderfunktioner och se till att
par‐ respektive lagmoduler finns på plats för den kommande säsongen.
Projektet ser ut att hålla budget för året och då bara två månader finns kvar är det nog en realistisk prognos. Man ska dock komma ihåg att personalkostnader i stora avseenden flyttats till ordinarie personalkostnader och plockats bort från BIT samt att projektet i sin helhet inte ligger helt i fas tidsmässigt varför det kommer behövas längre projekttid och till det finns ingen budget.

‐ Kredit
Beslutades: Att som tillägg till §7 i det konstituerande mötet ge tillåtelse till Johan Grönkvist att för
Svenska Bridgeförbundets räkning utnyttja kredit på 50.000:‐SEK hos Handelsbanken.

§ 45. Distriktsträffen

Årets distriktsträff kommer i sedvanlig ordning att inledas med styrelsemöte för Förbundsstyrelsen på fredagen den 2 september.
Distriktsträffen som sedan startar på eftermiddagen är indelad i två delar. Den första delen rör sådant som måste behandlas såsom verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning för det gångna året etc.
Den andra delen rör tematräffar vid vilket vi bland annat kan notera följande; Juniorprojekt, BIT (övergripande), RF‐satsningen och Tävlingsinformation.
Mellan de båda delarna kommer ett höstsilver att spelas för spelsugna bridgeare.
Ordinarie distriktsträff tar slut i samband med lunch på lördagen.
Direkt i anslutning till lunchen kommer dock en BIT utbildning att starta där deltagarna kommer tränga längre in på djupet i frågor som:
– Distriktssidor – Klubbsidor – Tävlingsmodul – Medlemsmodul – Övriga hemsidan –
Ekonomihantering (ruter) – Framtida utveckling
Distrikt ombeds att tänka på när de nominerar/anmäler sina deltagare till årets distriktsträff att man försöker prioritera deltagare som kommer arbeta med distriktets hemsida.

§ 46. Juniorsatsning

MLÖ och IGR inledde med en längre presentation om vad man från juniorhåll skulle vilja se för aktionsplan från förbundet för att på sikt öka antalet aktiva juniorer. Det vändes och vreds och diskuterades konstruktivt om frågeställningen.
Beslutades: Att MLÖ blir sammankallande i en ny Juniorkommitté. MLÖ får ansvaret att sätta kommittén samman och de förväntas komma med en slutrapport med förslag till beslut vid distriktsträffen i höst för ett längre projekt.

§ 47. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg vid mötet.

§ 48. Kommande sammanträden

Beslutades: att nästa möte äger rum i Örebro innan distriktsträffen den 2 september

§ 49. Mötets avslutande

MQV tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
Micke Melander

Ordförande
Mats Qviberg