Protokoll konstituerade styrelsemöte SBF 2019-10-12

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte med Svenska Bridgeförbundets styrelse den 12 oktober 2019 på Scandic Grand Hotell i Örebro.

Pdf-fil

Deltagare: Martin Löfgren (MLÖ), Carl Ragnarsson (CRA), Linnea Edlund (LED), Krister Ahlesved (KAH), Eva Andersson (EAN) och Eva Abragi (EAB).

Övriga: Micke Melander (MME), SBF personal.

Förhinder: Kathrine Bertheau (KBE), Simon Granath (SGR) och Rolf Scherdin (RSC).

§1. Mötets öppnande

MLÖ hälsade den nya styrelsen välkommen till dess första möte och förklarade det öppnat.

§2. Föredragningslistans godkännande

Beslutades: Att godkänna föreslagen föredragningslista.

§3. Val av sekreterare

Beslutades: Att välja MME till sekreterare.

§4. Val av justeringspersoner

Beslutades: Att utse MLÖ och CRA till justeringspersoner.

§5. Konstituering av den nya styrelsen

Beslutades: Att utse följande ansvars- och kommittéområden.

Arbetsutskott: Ordförande, vice ordförande och ekonomiansvarig.
Ekonomiansvarig (EKA): RSC
Vice ordförande (VOR): CRA
Ordf. Tävlingskommittén (TK): CRA
Ordf. Festivalkommittén (FK): MLÖ
Ordf. Juniorkommittén (JK): EAB
Ordf. Medlemskommittén (MK): MLÖ
Ordf. Uttagningskommittén (UK): MLÖ
Ordf. IT-kommittén (ITK): EAN

§6. Verksamhetschef (VC)

Beslutades: Att tills ny VC utses, alternativt omorganisation sker, är MLÖ tillförordnad VC.

§7. Styrelsens utnämnande av ordförande i Lagkommission (LK) och Disciplinnämnd (DN)

Beslutades: Att till LK utse Jan-Eric Larsson (JEL) och till DN Per-Ola Cullin (PCU).

§8. Firmateckning

Beslutades: Att förbundets firma tecknas av två styrelseledamöter varav minst en tillhörande AU.
Beslutades: Att Johan Grönkvist (JGR) och MME har rätt att teckna förbundets firma i löpande ärenden.

§9. Fullmakter

Beslutades: Att Martin Löfgren, Johan Grönkvist, Micael Svensson och Gunnel Hahne har fullmakt att var och en för sig hämta ut postförsändelser.
Beslutades: Att Martin Löfgren och Johan Grönkvist har rätt att disponera förbundets bank- och postgirokonton.

§10. Attestordning

Beslutades: Att löpande kostnader (ingående av avtal, enskilda kostnadsposter eller investeringar) gäller följande:

 • Under 10 000 SEK - JGR
 • Mellan 10 000 och 50 000 SEK - JGR + någon i AU
 • Mer än 50 000 SEK:
  Ingående av avtal, beställning skall godkännas skriftligen i förväg av - Ordf och EKA
  Attest av sådan transaktion - VC eller JGR med bifogat skriftligt godkännande

Beslutades: Att vad gäller personalkostnader exklusive lön och sammanställning av personalens tidsrapportering, semester, etc ansvarar JGR.

Beslutades: Att för utlägg och personliga kostnader gäller följande:

 • Reseräkningar och representation och övriga personliga kostnader för anställda och styrelse - JGR eller VC
 • Dito för VC - EKA eller Ordf
 • För tf VC: EKA
 • Dito för Ordf - JGR (upp till 10 000 SEK) el EKA
 • Kommittémedlemmar exkl. styrelse- medlemmar/anställda - JGR

Beslutades: Att för Bridgefestivalen gäller:

 • Alla poster som inte hanteras av JGR (enligt avtal) - se ovan VC eller EKA
 • Attestering när poster går in i SBF bokföring - JGR

Beslutades: Att för IT-kostnader gäller:

 • Kansliets förbrukningsmaterial - JGR
 • IT-kostnader/-investeringar för SBF verk- samhetssystem upp till 50 000 SEK - EAN
 • Dito, 50 000 SEK eller däröver - EAN och EKA

Beslutades: att attestering kan ske på följande sätt:

 • Med penna på underlaget med signatur (+ namnförtydligande om inte signaturprov finns för revisionen) * Med digital signatur – BankID el motsvarande
 • Med e-mail där attestanten skriver i utförlig löpande text vilken kostnad som attesteras + ett i mailet bifogad fil (faktura eller motsvarande)
 • Genom attest i bokföringssystemets digitala flöden

Beslutades: Denna attestordning gäller från och med den 13 oktober 2019.

§11. Kredit

Beslutades: Att ge JGR tillåtelse att för SBF räkning utnyttja kredit på Handelsbanken på en summa upp till 50 000 SEK.

§12. Nästa styrelsemöte

Beslutades: Att nästa styrelsemöte äger rum den 8-9 november i Uppsala.

§13. Mötets avslutande

MLÖ tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
Micke Melander

Justeras
Martin Löfgren

Justeras
Carl Ragnarsson