Protokoll styrelsemöte 5 februari 2016

Protokoll fört vid telefonsammanträde med Svenska Bridgeförbundet fredagen den 5 februari 2016.

PDF-fil för utskrift

Deltagare: Från styrelsen deltog Mats Qviberg (MQV), PO Eriksson (POE), Lars Persson (LPE), Carl Ragnarsson (CRA), Christer Grähs (CGR), Per Leandersson (PLE), Helena Axelsson (HAX), Thomas Axenbratt (TAX), Ann Ohlsson (AOH) och Erik Andersson (EAN).

I övrigt fanns också sakrevisor Bo Appelqvist (BAP) samt Roger Wiklund (RWI) och Micke Melander (MME) med från personalen.

Förhinder: Från styrelsen, Pontus Silow (PSI)
Övrigt: Från personalen, Johan Grönkvist (JGR) deltog endast vid § 30-36.

§ 22. Öppnande av mötet

MQV hälsade alla välkomna till mötet och förklarade det öppnat.

§ 23. Fastställande av dagordningen

MME önskade tillägg om distriktsträffen (dt) vilket blev § 32. I övrigt fastställdes föredragningslistan enligt utskickat förslag vilket innebar att telefonmötet hade 14 punkter att behandla.

§ 24. Justering av föregående mötesprotokoll

Beslutades:Att justera föregående protokoll och lägga det till handlingarna. MME skriver på och skickar det till MQV som gör det i sin tur och sedan returnerar till kansliet för arkivering.

§ 25. Åtgärdslistan

Åtgärdslistan gicks igenom. Här kunde vi konstatera att fyra av de sju punkterna som där fanns kunde strykas då de var verkställda. Instruktionsfilmerna för TL och nytt Örebroavtal är två riktiga långkörare på denna lista som snart känns som listettor på svensktoppen. På båda dessa frågor är vi dock i händerna på externa parter som har bollen och vi kan inte påverka hastigheten i deras handläggningstider. Förhoppningen är dock att de båda frågorna ser sin lösning under våren.

Beslutades: Att uppdatera åtgärdslistan med vad som framkommer från dagens möte och låta de tre kvarvarande besluten som inte blivit åtgärdade stå kvar.

§ 26. Rapport medlemskommittén

MK rapporterade om vad som föreligger på deras bord just nu och lyfte där frågan till styrelsen hur vi ska och om vi ska hantera B-medlemskap i våra klubbar.

Beslutades: Att i enlighet med MKs förslag besluta att vi ska hantera B-medlemskap men att man bara kan ha en klubb som representationsklubb.

Beslutades: Att MK tar fram en formulering (i skrift) som i detalj specificerar vad B-medlemskap samt Representationslubb innebär.

DN
RWI rapporterade om tre fall till DN. Ett är handlagt och beslutat och resulterade i en månads
avstängning. Ett nytt är precis inkommit och ska börja behandlas och det sista fallet är komplicerat och kommer att ta tid att verkställa men det hela är under behandling.

UTBK
TAX redogjorde för att han inte hade något nytt att rapportera och att han funderat över upplägg för kommittén och uppdraget i stort samt att han förhoppningsvis kommer att återkomma om det hela till majmötet.

§ 27. Rapport tävlingskommittén

CRA rapporterade att TK haft möte vid TL Steg 3 utbildningen som ägde rum i januari 2016. TK hade där en längre föredragningslista där många beslut fattades. TK protokoll, Bilaga 1. Två beslut som är extra värda att notera är:

  • SBF kommer från om med nästa säsong att gå över till 20-0 skalan vid lagspel. Detta gäller i tävlingar anordnade i SBF:s regi. Klubbar och distrikt väljer själva vilken skala de ska tillämpa.

  • För att delta i SM skall vara man svensk medborgare eller utländsk medborgare med tillstånd att delta i SM. För utländsk medborgare krävs för SM-behörighet att man varit folkbokförd och huvudsakligen vistats i Sverige sedan minst ett år tillbaka.

I övrigt lät CRA meddela att TK tillsammans med personal från SBF genomfört en mycket lyckad Steg 3 utbildning med gott resultat. Det hela resulterade i att fem nya tävlingsledare fick steg 3 licens samt att Philip Berggren uppgraderas från Steg 3 till Elit-TL.

LK
CGR lät meddela att LK har just nu ett pågående fall från Skåne.

AOH tog upp frågan om LK:s handläggningstider då de i Västergötland efterlyste svar på ett gammalt ärende. CGR känner enbart till ett ärende från Västergötland och det är färdigbehandlat och utskickat.

Beslutades: Att CGR kontaktar AOH och reder ut vilket ärende det gäller och agerar utifrån den informationen.

§ 28. Rapport uttagningskommittén/internationellt

PLE rapporterade att dam- respektive veteranlandslaget för sommaren EM i Budapest är uttagna samt att UK arbetar på en ny struktur för att kunna öka rapporteringen om de svenska lagen från internationella tävlingar.
PLE rapporterade också om att det inkommit en förfrågan om det nyinstiftade mixedmästerskapet (som ska gå vid WBF tävlingarna i Wroclaw). Vidare rapporterades om att budgeten för UK inte kommer att hålla då såväl Wroclaw (OS) som Budapest (EM) kommer att dra över då det inte går att finna hotellpriser som håller sig inom ramarna.

Beslutades: Att UK går ut med vad som gäller och har fria händer att på något sätt välja ut ett lag som representerar Sverige vid dessa tävlingar från de riktlinjer som tidigare givits vad gäller det ekonomiska.

Ny policy för spel med prispengar
PLE föredrag det nya beslutet som gäller för uttagna lag som spelar i tävlingar där prispengar är inblandade. Bilaga 2.

§ 29. Rapport organisationskommittén

LPE rapporterade att Svenska Cupen gått igång för tredje året i följd och att vi glädjande nog kan notera en knapp ökning av antal startande lag, vilket måste ses som ett trendbrott på de tidigare minskningarna. Tävlingen har sannolikt kommit för att stanna för lång tid framöver då den är så populär. I övrigt rapporterades om Bridgefestivalen och JNM-par med Camp som går i påskhelgen där vi ”som vanligt” står som värdland.

§ 30. Rapport ekonomi/kansli

POE redogjorde för det ekonomiska läget och drog slutsatsen att mycket pekar på ett ekonomiskt minusresultat om 100-200 000 kronor för året. Med ökade internationella kostnader (VM i Chennai, Indien) och BIT satsningen som är i sitt slutskede måste det ändå ses som ett väldigt positivt resultat.
POE avslutade den ekonomiska rapporten med att det viktiga i ett långsiktigt perspektiv är att personalkostnaderna sjunker när BIT är slutlevererat för att vi ska kunna ha en ekonomi i balans.

JGR rapporterade att kansliet tillfälligt kommer att flytta i Örebro då en större ombyggnation ska ske i huset. Kansliet beräknas vara åter på plats under hösten. I övrigt har vi flyttat så mycket befintlig ordinarie personal på förbundet för att verkställa BIT som är möjligt. Detta rör framförallt programmering och flytt av sidor från gamla spader till det nya systemet.

BIT
PSI lämnade en skriftlig längre rapport om vad som pågår i BIT projektet (Bilaga 3). Styrelsen diskuterade projektet i stort och kontstaterade att styrelse och delar av personalen många gånger har bristande information om vad som pågår i projektet. CGR rapporterade exempelvis om att han som ledamot av referensgruppen bara blivit kallad till ett möte sedan i oktober 2015.

JGR rapporterade att han äntligen ser stora framsteg i BIT och att det är mycket som händer, men att det drar ut på tiden från ursprunglig plan.

MME redogjorde för den utbildningsplan som föreslagits av konsulenterna till referensgruppen av BIT för att föra ned det hela till klubbar och distrikt, se även § 32. Här ska vi under våren försöka samla så många distrikt och klubbar som möjligt för att få dem att under sommaren övergå till det nya systemet, om man inte direkt flyttar över ”sitt bo” med regionala/lokala utbildningar. En längre diskussion fördes huruvida ett special styrelsemöte skulle hållas via telefon som bara behandlade BIT.

Beslutades: Att JGR kallar till ett möte i Örebro mellan PSI, JGR, RWI och MME för att reda ut frågorna om BIT så att alla drar åt samma håll och hjälps åt med projektet.

§ 31. RF satsningen

MME rapporterade att RF satsningen i stort kommer att innehålla extremt mycket lobbyarbete. En kartläggning av de 74 RF förbunden är gjord. Styrelsen uppmanas gå igenom den datafil som skickats
ut för att se om de har personliga kontakter i de andra förbunden. Så snart detta är gjort och vi samlat ihop kontaktnät från våra medlemmar kommer ett väldigt stort lobbyarbete att påbörjas där vi ska sälja in Bridgeförbundet till RF.
I övrigt väntar att skriva formell ansökan, göra en presentationsfilm och ta fram informationsmaterial.

§ 32. Distriktsträffen (DT)

MME föredrog föreslagen utbildning/aktionsplan för att få ut BIT till landets klubbar och distrikt. Ett led i denna utbildningsinsats vore att så snart som möjligt ha en central utbildning. Då det inte är realistiskt att få in något sådant under våren vore det därför bättre att söka flytta höstens dt, så tidigt som möjligt efter bridgefestivalen för att slå de två aktiviteterna samman och att BIT blir det stora temat för dt.

Beslutades: Att flytta dt (om det är möjligt för personal/kansli) till den 2-4 september och att den kommer att genomföras i Örebro.
Beslutades: Att JGR går ut med förfrågan om dt flytt i tid snarast samt att kallelse om så sker till dt går ut senast den 10 februari.

§ 33. Övriga frågor

Thailand och Bridge
MQV tog upp frågan om vad som händer i Thailand då en hel bridgeklubb blev arresterade när polisen stormade in mitt under pågående spel där minst två svenskar deltog. Styrelsen konstaterade att det hela är mycket tråkigt när länder kan ha så inskränkta normer och lagar att tävlingsbridge inte kan bedrivas. I övrigt är frågan utanför vårt jurisdiktionsområde varför inga beslut fattades, men om någon behöver vårt stöd i frågan kommer de få det.

EBL Officer Seminar
PLE rapporterade att RWI och PLE varit i Rom och deltagit i EBL Officer Seminar för SBF:s räkning. Deltog gjorde också Jan Kamras (JKA) som ledamot av EBL och MME som var med som föredragshållare åt EBL vid två av programpunkterna. De två handlade om att presentera den svenska Bridgefestivalen och hur vi paketerar den till samarbetspartners samt redovisa vad vi gör i frågan om att anslutas till RF. PLE konstaterade att det framkom mycket matnyttigt under de sessioner som ägde rum i Rom. Två exempel på det är exempelvis det Polska 60+ programmet och hur Holländarna arbetar med klubb/medlemsvärdar. PLE kommer att sammanfatta och skicka direkt till olika berörda i styrelsen om vad han snappat upp samt har redan gjort en generell rapport om seminariet till hemsidan.

§ 34. Kommande sammanträden

Här noterades att nästa möte äger rum som tidigare planerat i Falkenberg den 20-21 maj. Mötesdeltagare ska kunna åka in den 20:e och hem den 21:a med tåg i övrigt anpassas mötestiderna till det.

Beslutades: Som konsekvens av § 32 är att styrelsens första möte för verksamhetsåret 2016-2017 flyttas från augusti så att det ligger direkt före höstens distriktsträff, dvs den 2 september. Styrelseledamöter som där har långt att åka till Örebro måste därför anlända dagen före när mötet kommer starta redan 10.00. Distriktsträffen startar 15.00.

§ 35. Mötets avslutande

MQV tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
Micke Melander

Ordförande
Mats Qviberg