Protokoll SBF styrelsemöte 21-22 september 2018

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Bridgeförbundet den 21 - 22 september 2018. Mötet ägde rum på Hotell Vesterhavet i Falkenberg.

PDF-fil för utskrift

Deltagare: Pontus Silow (PSI), Christer Grähs (CGR), Carl Ragnarsson (CRA), PO Eriksson (POE), Lars Persson (LPE), Ann Ohlsson (AOH), Helena Axelsson (HAX) och Per Leandersson (PLE).

Personal och övriga: Bo Appelqvist (BAP), sakrevisor och Karl Persson (KPE), valberedningen samt Roger Wiklund (RWI) och Micke Melander (MME) från personalen.

Protokollet omfattar §70-§99.

§70. Mötets öppnande

PSI hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.

§71. Fastställande av föredragningslista

Beslutades: Att fastställa föreslagen föredragningslista med tillägget GDPR till övriga frågor.

§72. Justering av föregående mötesprotokoll

Beslutades: Att justera föregående mötesprotokoll och lägga det till handlingarna.

§73. Genomgång av åtgärdslistan

Åtgärdslista från föregående sammanträde gick igenom. Första punkten rörde arbetsutskott för styrelsen.
Beslutades: Att styrelsen omgående inför ett arbetsutskott bla för att få snabbare beslutsvägar.

Arbetsutskott (AU)
Styrelsen utser inom sig ett AU som består av tre styrelsemedlemmar. Dessa har som administrativt stöd verksamhetsansvarig tjänsteman. AU:s roll är att förbereda viktigare beslut i styrelsen samt att mellan de ordinarie styrelsemötena ta beslut av mindre betydelse som inte kräver hela styrelsens samtycke. AU ska löpande redovisa eventuella beslut som fattas till övriga i styrelsen.
Beslutades: Att PSI, CGR, AOH och RWI utgör AU till kommande riksstämma 2019.

Utbildningsplan för kombinerade utbildningar som låg på TK var ej avklarat och flyttas till kommande möte. Övriga punkter på åtgärdslistan var antingen avklarade eller finns upptagna som egen punkt på detta sammanträde.

§74. Rapport MK

RWI rapporterade om att MK inte hanterat några större frågor sedan föregående möte utan att verksamheten löpt på.
RWI rapporterade vidare att Gösta Frödin, Arvika, blivit utsedd till årets klubbledare och att priset delades ut i samband med Värmlands-Dals årsmöte.

En längre diskussion följde med anledning av att SBF tagit fram det nya juniorkursmaterialet huruvida ett uttalande skulle göras kring vad som skulle anses vara förbundet huvudmaterial där utveckling sker för framtida kurser. Beslutet som sådant kan ses som kontroversiellt då det nya juniormaterialet är skrivet med basen 5-korts högfärg (SAYC) och inte Svensk- eller Nordisk Standard med fyrkorts högfärgsdito. Beslutades: Att uppdra åt MK att komma med förslag på vad som är förbundets standardmaterial för utbildning av nya bridgespelare framgent.

Diskussion fördes också rörande den senaste utgåvan av tidningen Bridge där det konstaterades att det var en mindre bra vald framsida. Styrelsen anser det beklagligt och PSI rapporterade vidare att arbetssättet vid korrekturläsning är ändrat så att de som korrekturläser också i framtiden ser den framsida som kommer att publiceras jämfört mot tidigare där bara inlagan varit med.

Vidare fördes en allmän diskussion om hur styrelsen organiserat sig med sina kommittéer där aktiviteten är väldigt olika. Ett bra exempel är att JK gör mycket av det arbete som egentligen borde ligga under UTBK.
Beslutades: Att HAX, PLE, LDA och MME återkommer med förslag på ny kommittéindelning samt ansvarsfördelning för MK, JK och UTBK som mer överensstämmer med hur det faktiskt ser ut till kommande styrelsemöte.

§75. Rapport TK

CRA rapporterade om att årets allsvenska serier återigen startat. TK arbetar med att se över hur de kan stötta arrangörerna så att den tekniska redovisningen blir bättre, i övrigt flöt omgången som planerat.

TK kommer arrangera ett TL steg 3 seminarium den 12-13 januari i Örebro. TK har vidare tryckt på för att alla klubbar, distrikt och tävlingsledare är medvetna om att 31 december går deadline för att kunna behålla sin TL licens. Tävlingsledare måste då ha gått uppdateringsutbildning för att behålla den licens man har enligt 2017 års lagar.

CRA lyfte också problemfrågan om JSM tävlingarna där såväl JSM par som JSM lag blivit inställt pga för få deltagarantal. En lång diskussion följde i olika riktningar. Frågan behandlas dock för fullt av JK och för närvarande görs en utvärdering av JK för att se vad nuvarande juniorer själva tycker. Helt klart är att våra 20-30 elitjuniorer som spelar i landslagen inte förefaller ha intresse av att spela tävlingarna.

CGR rapporterade att TK framledes kommer att notera alla ”fuskanklagelser” som inkommer för att registerföra dem tillsammans med DN.
Beslutades: Att ta fram arbetssätt för hantering/dokumentering av fuskrapporter. CGR/RWI verkställer till nästa styrelsemöte

§76. Rapport ORGK

LPE rapporterade att årets Bridgefestival genomfördes i juli-augusti och att det mesta genomfördes som tänkt. Då ekonomin inte är klar, finns inget att rapportera om den delen.

Vidare ska ORGK ha sitt stora årliga möte den 2 oktober i Linköping, varför det inte finns något att rapportera om kommande år heller.

I övrigt genomförs slutspurten av Svenska Cupen 2018 och förberedelser för 2019 års upplaga har påbörjats.

En lång diskussion fördes om Bridgefestivalen och ekonomin som mynnade ut i debatt kring förbundets räkenskapsår respektive medlemsår och om det kan finnas skäl i att byta räkenskapsår då det faller väldigt dåligt med bokslut mitt i sommaren.
Beslutades: Att AU får se över huruvida vi ska byta räkenskapsår och återkomma med ett förslag inom ramarna för våra stadgar.

§77. Rapport DN

RWI rapporterade att arbetet i DN flyter bra och att nya fall som inkommer löses inom en vecka, förutsatt att fallen är av enklare karaktär och inte kräver någon stor utredning. Inga fall föreligger förnärvarande.

§78. Rapport JK

PLE rapporterade att arbetet i JK även fortsättningsvis är stort. En verktygslåda för landets klubbar avseende juniorrekrytering har tagit fram under de två föregående åren. Det som nu sker är uppdateringar eller komplettering/ utveckling av verktygslådan.

JK arbetar med att genomföra ett juniorledarseminarium i januari och bistår alla klubbar som arbetar eller ligger i startgroparna för att starta med bridge på landets skolor.

JK arbetar också med framtagning av Minikurser som är en påbyggnadskurs efter det nya materialet. Minikurserna är viktiga då grundkursmaterialet är avskalat och förenklat så långt som det är möjligt. Ett bra exempel är området kortvärdering som inte alls existerar i grundkursmaterialet vilket gör att man tex inte använder sig av stödpoäng.

Under hösten ska ”Grundkurs – budgivningen” uppdateras. Det finns en mängd korrekturfel som ska göras och illustrationer som ska uppdateras. Häftet ska nytryckas någon gång i vår när den första upplagan beräknas ta slut.

PLE rapporterade vidare avslutningsvis att Sanna Clementsson är ny medlem i JK och att hon som inledande uppgift bland annat fått på sin lott att analysera och fråga ut dagens juniorer varför JSM-par/lag inte är attraktivt och spela och hur de ser på arrangemangen. Ska tävlingarna flyttas till Rikslägret i påsk, bridgefestivalen eller något annat? Helt klart är att JSM frågorna är ett stort bekymmer.

§79. Rapport UK

PLE rapporterade att svensk landslagsbridge är starkare än någonsin och det radas upp medaljer i mer eller mindre varje mästerskap som spelas. De senaste framgångarna kom från JVM i Kina där såväl U26 som U21 vann guld i sina klasser, vårt U16 lag föll knappt i matchen om bronsmedaljerna och blev till sist fyra. De stora framgångarna gör att det finns en baksida, när allt fler lag kvalar in till VM skjuter kostnaderna i höjden i förhållande till tidigare budgetar. Ex. uppskattas nästa års VM som föreslås spelas i Kina kosta 666 000 kronor, varför UK föreslår att det skjuts in extra pengar till landlagsfonderna genom någon form av Guldsimultan.
Beslutades: Att uppdra åt TK/UK att utforma förslag på guldsimultan och att återkomma till nästa styrelsemöte.

PLE rapporterade också att Martin Löfgren avgått som juniorkapten och att UK har som högsta prioritet att snarast finna en ny kapten för juniorlandslagen.

§80. Rapport ITK (BIT)

TBR rapporterade skriftligen att stora förändringar genomförs då programmeringstjänster kommer att köpas in projektvis, istället för som tidigare med egenanställd personal. Nu-varande projekt inköps främst av Wappo som är ett Örebroföretag. Senaste tiden har överlämning av arbete skett från Tommy (TAN) och Björn Andersson (BAN) till Tomas Brenning, (TBR).

BIT är fortsatt försenat.

§81. Rapport Kansli

RWI rapporterade att stora förändringar skett under året på personalsidan. Såväl TAN som BAN avslutar sina tjänster under hösten. Gunnel Hahne har nyanställts för allmänna kansligöromål under sommaren på en 75% tjänst.

RWI rapporterade vidare att ytterligare en heltidsanställning kommer behöva göras till kansliet framåt våren för att främst arbeta med dagliga löpande rutiner och bli kuggen i våra förbundsarrangemang. Såväl Andreas Jansson som Micael Svensson har ju tidigare avslutat sina tjänster utan att bli ersatta.

§82. Rapport LK

CGR rapporterade att ett fall för närvarande föreligger för behandling och beslut av LK.

§83. Ekonomi – Bokslut 2018, resultat och balansräkning

Styrelsen konstaterar att fjolårets resultat landar på ca 600´ SEK minus. Cirka hälften av den summan beror på att vi nu tar upp en semesterlöneskuld som ej tidigare funnits med i bokföringen.
Resterande delen av underskottet kan hänföras till ökade kostnader för BIT-projektet.
Beslutades: Att det ska stå en not i bokslutet hur förbundets fonder påverkat resultatet och sedan varför och hur mycket oavsett om det är pengar som tas ur eller sätts in på fonderna.

§84. Ekonomi – Aktuell rapport för 2018 - 2019 (två månader)

Konstaterades att det är svårt att dra några slutsatser av rapporten då den täcker in en så pass kort tidsrymd av verksamhetsåret. Speciellt när vi under perioden har relativt stora flöden av bl a medlemsavgifter.
Beslutades: RWI återkopplar till styrelsen med en analys av det ekonomiska läget i god tid före novembermötet.

§85. 30 000 till 2020, uppdatering av Vision 2018 - 2020?

PSI rapporterade om att han önskar gå till riksstämman 2019 med ett uppdaterat visionsdokument med programförklaring som baseras på verksamhet, ekonomi, personal etc och utger färdriktning för förbundet.

En drygt 1½ timme lång diskussion fördes om allt från att göra rätt saker, till eldsjälar, rekrytering, nybörjarverksamhet, juniorer, medlemmens livscykel och mycket mer.

En stor fråga som SBF måste titta på är det faktum att många äldre som kommer med som medlemmar inte har något intresse av vare sig allsvenska, SM eller guldtävlingar. Få som kommer in via nuvarande kursverksamhet har ett tävlingsintresse de vill snarare träningsspela. Detta måste utredas vidare och framförallt måste vi fundera på hur vi kan få en intäktsmodell för det hela.
Beslutades: Att vi ska titta på de tio klubbar som gått bäst de senaste fem åren utvecklingsmässigt och ställa kontrollfrågor till dem för att se vad de gjort som kan vara till hjälp när ett visionsdokument ska skrivas. RWI verkställer.
Beslutades: Att AU får arbeta frågan med nytt förslag till visionsdokument som ersätter nuvarande vid riksstämman 2019.
Beslutades: Att AU får utreda frågan om intäktsmodell för de klubbar som bedriver träningsspel istället för direkt kursverksamhet eller tävling.

§86. Stadgeändringsförslag – Förbundet

MME föredrog flera förslag till ändringar av stadgarna.
Beslutades: Att RWI/MME skriver nytt förslag till stadgar till novembermötet där ändringar görs i hedersledamot i styrelsen och längden på I-medlemskapet samt rätt att få I-medlemskap och var förbundet har sitt säte, dvs. från Stockholm till Örebro.

§87. Stadgeändringsförslag – Distrikten

MME rapporterade att våra normalstadgar för distrikten inte är ultimata, utan är en direkt kopia av Sydöstras stadgar. MME föreslog att stadgarna ska ”normaliseras” och att det snarare ska stå XXX än ex. Sydöstra där ett distrikt som vill använda sig av normalstadgarna bara ersätter XXX med sitt distrikts uppgifter.
Beslutades: Att uppdra åt MK att besluta i frågan om nya normalstadgar för distriktsförbund då det inte är en riksstämmofråga.

§88. RF frågan och riksidrottsforum, 9 - 11 november

MME rapporterade om vad som händer i RF frågan och att vi just nu väntar på den utredning en arbetsgrupp inom RF gjort för vad de ska föreslå för nya statuter rörande vem som är/får bli medlem i RF. Styrelsen poängterade att det är viktigt att vi alla gör vad vi kan för att försöka nå ett medlemskap. I maj månad 2019 är det återigen dags för Riksidrottsmöte där beslut kommer fattas i frågan om nya medlemsorganisationer.
Beslutades: Att delta på riksidrottsforum i Ronneby 9-11 november. MME+RWI och eventuellt någon mer representerar SBF.

§89. Medlemsstatistik

MME rapporterade att vi har en första statistik för året rörande våra medlemssiffror. Utdraget är per den 11 september och siffrorna är alltför osäkra för att man ska kunna ge en bra prognos varåt det pekar. Vi hade per den 30 september 2017, 22062 betalande medlemmar, att jämföras mot 11 september 2018 när vi hade 20802 betalande. Men då ska man samtidigt komma ihåg att det inkommer mellan 50 och 100 betalningar av nya medlemsavgifter per dag. Antalet juniorer är dock svagt ökande. En mer tillförlitlig rapport kommer att finnas till novembermötet.

§90. Utse representant, WBF Congress, 27/9, Orlando, USA

MME föredrog de handlingar som kommit rörande WBFs kommande kongress.
Beslutades: Att ge proxy till Per Jannersten att representera Sverige vid WBFs Congress.

§91. Hall of fame, EBL

MME rapporterade om att EBL efterlyser förslag på namn till sådana som skulle ingå i EBL:s hall of fame, frågan var uppe på föregående styrelsemöte varvid beslut fattades om Putte Kock och Einar Werner. Frågan kom dock i retur från EBL med passningen om att det ska vara nu levande personer.
Beslutades: Att i tur och ordning föreslå PO Sundelin, Britt Nordensson och H-O Hallén till EBLs Hall of Fame. MME kontaktar EBL och meddelar vårt förslag.

§92. Rapport Jan Kamras, EBL

MME rapporterade att Jan Kamras skickat ut ett första informationsbrev till alla länder i Europa med programförklaring om vad som nu sker efter att han blivit president och vad som är på gång att hända.

§93. Riksstämma 2019

MME rapporterade om att det 2019 är dags för riksstämma och vad som måste göras.
Beslutades: att en första kallelse ska utgå 15 december, en andra tillsammans med stadgeenliga handlingar går ut i 15 april och alla övriga handlingar ska vara utskickade till distrikt och delegater den 15 september.
Beslutades: Riksstämman 2019 äger rum på Scandic Grand Hotel i Örebro den 11-12
oktober. Själva stämman äger rum den 12 oktober, varvid de som är nära boende inte behöver några övernattningar.

§94. NBU

Frågan om NBU som organisation och alla NM tävlingar diskuterades.
Beslutades: Att uppdra åt RWI att föra SBFs talan om hur vi gärna ser en utveckling av verksamheten.

§95. Bridge-TV, dags att lägga ned projektet?

RWI föredrog problematiken bakom Bridge-TV projektet och diskussion fördes om det hela. Här konstaterade styrelsen att nuvarande form inte fungerar.
Beslutades: Att Bridge-TV som sådant ska läggas ned men att funktionen med videopresentationer mycket väl kan användas för ex. handhavande av hemsidan, ruter, Bridgemate, tävlingsledare etc och att det hela läggs i någon form av videobibliotek.
Beslutades: Att MK ansvarar för Bridge-TV.

§96. Verksamhetsberättelse 2017 - 2018

MME presenterade ett förslag till verksamhetsberättelse. Diskussioner fördes om verksamhetsberättelsen och hur vissa delar formulerats.
Beslutades: Att MME tar fram nytt förslag på verksamhetsberättelse baserat på de ändringsförslag som diskuterades samt att den därefter cirkuleras för påskrift.

§97. Nästa sammanträde

Notering gjordes om att nästa sammanträdesdatum ligger fast sedan tidigare och är den 15 november, 14.00. Mötet är ett telefonsammanträde.

§98. Övriga frågor

Frågan om ansvarig för GDPR diskuterades.
Beslutades: Att utse Johan Grönkvist till GDPR-ansvarig för Svenska Bridgeförbundet och att beslutet gäller tills vidare.

§99. Mötets avslutande

PSI tackade alla för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet
Micke Melander

Ordförande
Pontus Silow

Justeras
Lars Persson