Protokoll styrelsemöte 9 oktober 2015

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Bridgeförbundet 9 oktober 2015 på Grand Hotell, Örebro.

Pdf- för utskrift

Närvarande Styrelsemedlemmar

Mats Qviberg (MQV)
Pontus Silow (PSI)
Lars Persson (LPE)
Jan Kamras (JKA)
Carl Ragnarsson (CRA)
Helena Axelsson (HAX)
Per-Olof Eriksson (POE)

Suppleanter
Christer Grähs (CGR)

Personal
Johan Grönkvist (JGR)
Micke Melander (MME)
Roger Wiklund (RWI)

Sakrevisor
Bo Appelqvist (BAP)

Valberedningen
Sixten EK (SEK)

Övriga (Valberedningens förslag)
Ann Ohlsson (AOH)
Thomas Axenbratt (TAX)
Per Leandersson (PLE)

§ 125. Öppnande av mötet

Ordförande MQV hälsade välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§ 126. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 127. Justering av föregående protokoll

Föregående protokoll justerades

§ 128. Åtgärdslistan

Åtgärdslistan gicks igenom och det konstaterades att alla punkter på den var avklarade.

§ 129. Rapport från Medlemskommittén (MK)

Informerade RWI;
att- MK sedan det senaste mötet intensifierat arbetet med att producera informationsfilmer för tävlingsledare. Beslut har tagits om att använde det engelska bridgeförbundets (EBU) redan existerande material och göra smärre redaktionella ändringar för att anpassa det till de svenska medlemmarna. Diskussioner pågår med EBU. Projektet är ett samarbete mellan MK och tävlingskommittén (TK).

att- det för närvarande föreligger ett fall för utredning i DN. Då det rör sig om en allvarlig påstådd överträdelse av våra stadgar tar den här utredningen något längre tid än ett mer vanligt förekommande fall.

Informerade MME;
att- arbetet med Utbildningskommitténs (UtbK) projekt för att stötta professionella bridgelärare fortsätter. En del intressenter har hört av sig och UtbK utvärderar ansökningarna.

§ 130. Rapport från Tävlingskommittén (TK)

Informerade CRA;

att- TK den 15-17 januari kommer att genomföra en Steg 3-utbildning för tävlingsledare. Utbildningen kommer att gå av stapeln i Örebro.

§ 131. Rapport UK/Internationellt

Informerade JKA;
att- det inom EBL nu pågår ett antal utredningar i kölvattnet av de fuskanklagelser som framförts under den senaste tiden. En av EBL speciellt för ändamålet instiftad undersökningskommitté har delgivit de anklagade misstankarna samt överlämnat bevismaterial som de har möjlighet att kommentera och föra fram sina åsikter om. Därefter går ärendet vidare till en expertpanel som avgör skuldfrågan. Om de anklagade befinns skyldiga överlämnar man fallet till EBL:s DN för fastställande av sanktioner.

att- SBF överlämnat en reprimand till en medlem i SBF angående olämpligt uppträdande i samband med Öppna EM i Tromsö. SBF har i samband med detta även överlämnat en skrivelse till EBL:s ordförande med kritik mot offentliggörandet av medlemmens namn i ett delvis orelaterat brev till de Nordiska förbunden.

att-SBF kommer att uppvakta det Finländska bridgeförbundet i samband med deras 80-årsjubileum i maj 2016.

att-till EBL:s TL-elitkurs, som hålls i Prag i februari 2016, skicka Linus Jorner, Henrik Johansson och Ryszard Sliwinsky.

att-att till EBL:s Officers´ Seminar, som hålls i Rom i februari 2016, skicka PLE och RWI.

§ 132. Rapport Organisationskommittén (OrgK)

Informerade LPE;
att-Bridgefestivalen åter slog rekord avseende deltagarantal. Det ekonomiska resultatet ser även det något bättre ut än de senaste åren. Detta främst tack vare en nedskärning på kostnadssidan.
att- Svenska Cupen går in i sitt slutskede med finalspel i Uppsala i november. Svenska Cupen kommer även att arrangeras 2016 och detta endast med smärre förändringar.
att-OrgK från 2016 tar över ansvaret för att arrangera Öppna Nordiska Mästerskapet i par för juniorer.

§ 133. Rapport Ekonomi/Kansli

Informerade JGR;
att- Björn Andersson numer arbetar med Örebro som bas.
att- det ekonomiska resultatet för det gångna verksamhetsåret, som ju landade på ett svagt minus ändå blev bättre än förväntat tack vare höjningen av tävlingsavgiften. Styrelsen budgeterar framöver inte med förhoppning om lika stora medlemsökningar som tidigare, utan kostnaderna får anpassas till nuvarande medlemsantal. Detta för att även framöver ha en balanserad budget.

§ 134. Riksstämman

Informerade MME;
att- alla förberedelser för Riksstämman var klara.

Styrelsen gick igenom samtliga handlingar inför Riksstämman.

Informerade SEK;
att- valberedningen har ett färdigt förslag. Detta presenterades för styrelsen.

§ 135. Övriga frågor

Informerade MME;
att-MME och RWI tagit fram en första skiss för hur ett långsiktigt arbete avseende medlemskap i RF skulle kunna se ut.

Beslutade styrelsen;
att- ge MME och RWI i uppdrag att leda projektet avseende medlemskap i RF fram till och med RF:s stämma 2017.

§ 136. Kommande möten

2015-10-10, Konstituerande möte för styrelsen i SBF, Örebro.

§ 137. Ordförande MQV tackade för ett bra möte och förklarade det för avslutat.

Vid protokollet
Roger Wiklund

Justeras
Mats Qviberg

Justeras
Lasse Persson