Protokoll SBF styrelsemöte 4 maj 2018

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Bridgeförbundet den 4/5 2018 i Örebro.

PDF för utskrift

Närvarande

Ordförande och styrelse
Pontus Silow (PSI), Ann Ohlson (AOH), Christer Grähs (CGR), PO Eriksson, Helena Axelsson (HAX)

Suppleanter
Lasse Persson (LPE)

Personal & Övriga
Roger Wiklund (RWI), Micke Melander (MME), Bo Appelqvist (BAP), Tomas Brenning¤ (TBR)

Frånvarande
Per Leandersson (PLE)¤¤, Carl Ragnarsson (CRA), Linus Dahlström (LDA)

¤Endast närvarande under §61.
¤¤Närvarande via högtalartelefon under §59.

§50. Öppnande av mötet

Ordförande PSI förklarade mötet för öppnat.

§51. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§52. Justering av föregående protokoll

MME meddelade att protokollet från senaste mötet 2018-02-06 är justerat.

§53. Åtgärdslistan

Åtgärdslistan gicks igenom, alla frågor klara enligt tidsplanen.

§54. Rapport Medlemskommittén (MK)

Informerade RWI;
att- MK uppmanat NBU till att lägga ned JNM-par och istället satsa på Nordic Camp vartannat år, detta pga. bristande intresse i flera klasser.

att- MK ser över reglerna för I-medlemskap och anser att dessa till viss del bör förändras.

att- MK fått indikationer av klubbar att de ej längre vill dela ut nålar i samband med mästarbevis. Vid en rundringning till ett 20-tal klubbar visade det sig att det fanns vitt skilda åsikter.
MK anser att det bör införas en valmöjlighet för klubbarna där man skall kunna registrera sig som en klubb som ej vill ta emot nålar i samband med utskickandet av nya mästarpoängsvärdigheter.
Nålar för mästarbevis finns med i TK:s reglemente varför frågan skickas över till dem med ovan nämnda rekommendation.

att- MK efter en undersökning där 36 klubbar tillfrågats fått en klar indikation på att kommentarer till simultantävlingar inte är en tjänst som efterfrågas i proportion till kostnaden. 12 klubbar svarade på förfrågan och 11 av dessa var likgiltiga eller ville ej ha kvar dem.
MK kommer därför att upphöra med dessa kommentarer från den 1/7. Möjligen att man vid enstaka tillfällen, då man förväntar sig ett stort antal deltagare, har givkommentarer.

att- reglerna kring upprättandet av röstlängder/medlemsstatistik den 15/4 varje år varit lite luddiga. MK/Kansliet önskar ett förtydligande avseende
• Att medlem som avlidit under verksamhetsåret ej skall räknas med i röstlängden.
• Att röstlängder/statistik upprättas enligt klubb-, distriktstillhörighet per slutredovisningen den 15/4, oavsett vilken klubb medlemmen tillhörde vid verksamhetsårets start.

att- hanteringen av 40-kronan tar en oproportionerligt stor tid i anspråk för de anställda på kansliet. MK kommer tillsammans med kansliet att utarbeta rutiner för ett effektivare handhavande.

Beslutade styrelsen;
att- MK får i uppgift att se över reglerna för I-medlemskap fram till nästa Riksstämma. Eventuella ändringar innebär ändring i SBF: stadgar §3.2.
att- reglerna för röstlängd och medlemsstatistik förtydligas enligt MK:s förslag.

§55. Rapport Tävlingskommittén (TK)

Informerade CGR;
att- TK arrangerar ett antal TL Steg 2 samt uppdateringskurser under året.

att- TK arbetar med att få fram nya avtagande skalor avseende mästarpoäng samt att man diskuterar att alltid dela ut bronspoäng enligt handikappresultat. Avseende den senare frågan skall TK via en enkät samla in åsikter från distrikt och klubbar.

§56. Rapport Organisationskommittén (OrgK)

Informerade LPE;
att- Svenska Cupen fortskrider enligt plan och nu är inne i den fjärde omgången. Från och med denna omgång med 256 lag är det en rak cup där lag vid förlust blir utslagna ur tävlingen.

att- förberedelserna inför Bridgefestivalen 2018 går helt enligt plan. Marknadsföring går förutom via våra egna kanaler via danska och norska bridgeförbundens medlemstidningar.

§57. Rapport Disciplinnämnden (DN)

Informerade RWI;
att- det glädjande nog inte förekommer några fall i DN för närvarande, eller har gjort sedan det senaste styrelsemötet.

§58. Rapport Juniorkommittén (JK)

Informerade MME;
att-
• man uppdaterat Minibridgefoldern.
• man håller på att uppdatera Grundkurs-Spelteknik, som går i nytryck under sommaren.
• Norrköping kommer att arrangera JSM-lag i maj.
• Norrort kommer att genomföra JSM-par i höst.
• Höstens riksläger går av stapeln i Varberg, mer information kommer inom kort.
• JK har löpande kontakt med klubbar på ett tiotal orter som genomför bridgekurser i olika former ute i skolor.
• De existerande Minikurserna, framtagna av Mikael Grönkvist och RWI kommer att stöpas om så att de går i samma färg och typsnitt som det nya kursmaterialet. Samtidigt kommer JK att ta fram ett antal nya minikurser. Minikurserna är tänkta att fungera som fortsättningskurs till det nya kursmaterialet.
• JK har börjat sondera terrängen med Skolidrottsförbundet inför en eventuell tävling benämnd ”Skolkampen”.
• JK har tagit över ansvaret från MK/OrgK avseende arrangemang av Riksläger/Nordic Camp samt ev. JNM-par.
• JK har ett samarbete med TK när det gäller genomförande av de olika JSM-tävlingarna
• JK uppskattar att ca 500 elever (främst i åldern 9–12 år) för tillfället är aktiva med bridge via skolan.

§59. Uttagningskommittén (UK)

Informerade PLE;
att- Jan Lagerman tagit över kaptenskapet efter PG Eliasson avseende det öppna laget.

att- WBF beslutat att arrangera VM i Mixed Lag 2019, parallellt med VM i övriga klasser. En hel del detaljer kvarstår avseende tävlingsupplägget. UK vill med anledning av detta att styrelsen fattar beslut om att göra ett extra anslag till UK om 10.000: - samt kostnad för landslagströjor i klassen. Detta avseende kvalet till Lag VM i Mixed.

Styrelsen beslutade;
att- bifalla UK:s ansökan avseende stöttning avseende kval till Lag VM i Mixed.

§60. Personal/Organisation

Informerade RWI;
att- arbetsbelastningen på kansliet har varit hög sedan Micael Svensson slutade i januari. Hans uppgifter har delats upp mellan övrig personal, vilket fungerar väl. Samtidigt ser vi över möjligheter för att förstärka kansliet ytterligare.

att- vi fått en ny anställd som skall sköta vår löpande bokföring och ekonomi. Marie-Louise Agelin (MLA) kommer närmast från posten som ekonomiansvarig för Örebro Hockey och började sin anställning hos SBF den 18/4. MLA kommer att arbeta med kansliet i Örebro som sin arbetsplats. Yvonne Ström/Gävle som under en tioårsperiod skött dessa uppgifter kommer även framledes att hjälpa MLA under en övergångsperiod, inte minst när vi skiftar verksamhetsår.

att- SBF nu slopar distriktsindelningen vad gäller kontaktpersoner och konsulenter. Istället skall all personal vara behjälplig till alla distrikt utifrån sina kompetensområden. Det innebär egentligen ingen förändring då SBF redan har arbetat så här under en lång period. Nu gör vi dock en formell förändring och tar bl. a bort konsulenttitlarna i vår organisation. Arbetsuppgifter fördelas primärt av Verksamhetschef samt respektive kommittéordförande.

Framförde styrelsen;
att- man vill rikta ett speciellt tack till Yvonne Ström som gjort ett ytterst förtjänstfullt arbete med vår löpande ekonomi samt bokföring under sin anställningsperiod.

§61. BIT

Informerade RWI;
att- det under den senare delen av våren märkts en klar uppryckning i leveranser i BIT från våra anställda som arbetar med projektet.

Informerade TBR;
att- vi är i slutfasen avseende leverans vad gäller funktionerna ”På Gång” och ”Kalender”.

att- Lagtävling implementerats i BIT.

att- de stora ramarna nu är färdiga avseende BIT-projektet, avseende det som våra medlemmar samt klubbfunktionärer stöter på. Kvarstår gör förädling, underhåll samt utveckling av enskilda mindre funktioner. Parallellt med dessa uppgifter fortsätter framtagandet av ett nytt kanslisystem som skall ersätta det nuvarande.

§62. Medlemsstatistik

Granskades och lades till handlingarna.

§63. Ekonomi

Informerade AOH;
att- SBF går mot ett minusresultat för det innevarande verksamhetsåret.

§64. Rekryteringsträffen

Informerade MME;
att- allt är förberett och klart inför helgens seminarium med ”Rekrytering” som ämne.
Det är en god uppslutning med representanter som företräder nästan hälften av SBF:s medlemmar.

§65. Strataersättning till BK S:t Erik för Ruterprogrammering

Beslutade styrelsen;
att- tillstyrka ersättning till BK S:t Erik för utveckling av Strataberäkning i Ruter.

§66. Ny samarbetspartner

Informerade RWI;
att- diskussioner har inletts med en elleverantör som vill inleda ett samarbete med SBF.

§67. Arbetsutskott

Beslutade styrelsen;
att- man ger tänkt AU (Ordf, v ordf, ekonomiansvarig och högsta tjänsteman) i uppdrag att ta fram förslag och riktlinjer till nästa styrelsemöte. Denna arbetsmodell används sedan mandatperioden ut och utvärderas inför nästa konstituerande styrelsemöte efter Riksstämman 2019.

§68. Övriga frågor

Informerade RWI;
att- en skrivelse från två medlemmar i Göteborg som blivit avstängda från ett antal klubbar i sitt närområde inkommit till styrelsen.
Konstaterades;
att- skrivelsen mottagits och noterats av styrelsen.

Beslutade styrelsen;
att- RWI får i uppgift att se till att SBF representeras av lämplig kandidat vid EBL:s General Assembly i Oostende/Belgien den 9/6 2018.

att- SBF:s förslag till nominering avseende ”Stars in the past” blir Putte Kock och Einar Werner.

att- Lars Persson (491106-4618) har teckningsrätt åt Svenska Bridgeförbundet gällande administration och förändringar i avtal med VISMA/SPCS.

§69. Kommande möten

21–22/9, Falkenberg
15/11 14.00, Telefonmöte

Vid protokollet
Roger Wiklund

Ordförande
Pontus Silow

Justeras
Lasse Persson