Protokoll styrelsemöte 4 september 2015

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Bridgeförbundet den 4 september 2015, telefonmöte.

Pdf- för utskrift

Närvarande Styrelsemedlemmar

Mats Qviberg (MQV)
Jan Kamras (JKA)
Per-Olof Eriksson (POE)
Carl Ragnarsson (CRA)
Pontus Silow (PSI)
Lars Persson (LPE)

Suppleanter
Christer Grähs (CGR)

Personal
Micke Melander (MME)
Johan Grönkvist (JGR)
Roger Wiklund (RWI)

Frånvarande
Pia Malmgren (PMA)
Helena Axelsson (HAX)

§112. Öppnande av mötet

Ordförande MQV förklarade mötet för öppnat.

§113. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§114. Justering av föregående protokoll

JGR meddelade att det föregående protokollet justeras i samband med nästa fysiska möte, då detta möte relativt sent ändrats till att bli ett telefonmöte.

§115. Åtgärdslistan

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades.

§116. Rapport Medlemskommittén

Informerade RWI;
att- det för närvarande föreligger ett fall under behandling i Disciplinnämnden. Samt att det sedan förra mötet avgjorts två fall i DN, båda utan påföljder.

att- en klubb ansökt om att spela om mästarpoäng på nätet.

Beslutade styrelsen;
att- den tillfrågande klubben på försöksbasis får spela på internet med halv mästarpoängsskala. MK tar tillsammans med TK kontakt med den berörda klubben för att meddela beslutet samt vilka regler som gäller.

Informerade MME;
att-det till Utbk inkommit en del förfrågningar avseende projektet med professionell bridgelärare. För närvarande tittar man lite närmre på en ansökan som ser speciellt intressant ut.

§117. Rapport Tävlingskommittén

Informerade CRA;
att- EBL den 3-7/2 2016 kommer att hålla ett tävlingsledarseminarium, Main T.D. Course, i Prag. SBF har ett antal tävlingsledare som kan vara aktuella. TK fattar beslut och skickar representanter.

§118. Rapport UK/Internationellt

Informerade JKA;
att-SBF mottagit ett brev från EBL där man från EBL:s håll vill att SBF agerar mot en av våra medlemmar som enligt brevet uppträtt olämpligt och anklagat två spelare för oegentligheter i samband med öppna EM i Tromsö.

att- det uppkommit en situation där två spelare, Fischer-Schwartz (Israel), blivit anklagade för fusk av den norska stjärnspelaren Boye Brogeland. Därefter har den svenska landslagsspelaren Per-Ola Cullin framlagt klargörande bevis för hur fusket har gått till.

att- Finland har 80-årsjubileum 2016 och kommer att ha någon form av tillställning den 21/5 2016.

att-EBL arrangerar ”Officers seminar” i Rom 28-31/1 2016.

Beslutade styrelsen;
att- kontakta medlemmen som EBL vill att SBF skall agera mot i samband med en händelse i Tromsö. SBF:s kommentar till medlemmen kommer kortfattat bara vara att påminna att han, som varande elitspelare, har ett extra ansvar att uppträda på ett korrekt sätt vid representation av SBF. SBF kommer samtidigt poängtera, såväl för medlemmen som för EBL, att SBF inte anser att det åligger organisationen vare sig att utreda eller åtgärda denna fråga iövrigt. Kommentaren till medlemmen i fråga är således ingen form av skuldbeläggande.

att-SBF vad gäller anklagelserna mot Fischer-Schwartz och Cullins bevis tillsammans med de övriga nordiska förbunden omgående skickar en skrivelse som begär klarläggande i vilka åtgärder, och när, som kommer att vidtas från EBL.

att- SBF på lämpligt sätt skall uppvakta det finländska förbundet i samband med deras jubileum.

att-SBF avvaktar tills efter riksstämman med att utse representanter till ”Officers seminar” i Rom.

§119. Rapport Organisationskommittén

Informerade LPE;
att-2015 års festival är genomförd. Organisatoriskt fungerade allt med den äran och nytillträdde festivalgeneralen CGR skötte sin uppgift med den äran. Ekonomiskt ser resultatet något bättre ut än förra årets festival. Återigen slog man deltagarrekord, även om man kan märka en viss mättnad.

att- Svenska Cupen börjar närma sig finalspel som åter kommer att spelas i Uppsala. Tävlingen flyter på smärtfritt, till stor del tack vare att spelarna sköter sina rapporteringsuppgifter på ett utmärkt sätt.

§120. Rapport Ekonomi/Kansli

Informerade JGR;
att-bokslutet för 2014-15 pekar mot ett svagt negativt resultat.

Informerade PSI;
att-BIT-projektet fortskrider, men att vissa delar är mycket försenade. Fortfarande hålls allt dock inom ramarna för projektets budget.

§121. Riksstämman

Informerade MME;
att-tematräffarna som tas upp före den officiella stämman blir BIT, RF samt Ekonomi.

att- verksamhetsberättelsen är klar och bifogas handlingarna.

att- det inkommit fem motioner till Riksstämman.

Beslutade styrelsen;
att- PSI blir föredragande för BIT, MME & RWI för RF-projektet samt JGR & POE avseende ekonomin.

att-råda stämman att bifalla en av de inskickade motionerna, samt avstyrka resterande fyra. JKA, CGR, CRA och RWI utsågs till att få ned styrelsens motiveringar i skrift.

§122. Övriga frågor

Informerade MME;
att- det kan finnas anledning att göra en större satsning avseende medlemskap i RF vid nästa tillfälle, dvs våren 2017. Detta årets ansökan nådde framgångar vi inte varit i närheten av tidigare och vi var de facto inte speciellt långt ifrån att bli antagna i RF.

Beslutade styrelsen;
att- utse MME och RWI till ansvariga för en större RF-satsning. Dock med förbehållet att ämnet belyses väl under Riksstämman och att deltagarna där överlag ställer sig positiva till projektet.

§123. Kommande möte

Informerade MQV;
9/10 Örebro

§124. Avslutning

Ordförande MQV tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet
Roger Wiklund

Ordförande
Mats Qviberg

Justeras
Lasse Persson