Protokoll SBF styrelsemöte 6 februari 2018

Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Bridgeförbundets styrelse den 6 februari 2018.

Pdf-fil för utskrift

Deltagare: Carl Ragnarsson (CRA), Per Leandersson (PLE), Linus Dahlström (LDA), Christer Grähs (CGR), Lasse Persson (LPE), Helena Axelsson (HAX), Ann Ohlsson (AOH), PO Eriksson (POE) och Pontus Silow (PSI).
Även sakrevisor Bo Appelqvist (BAP) och de adjungerade Roger Wiklund (RWI) och Micke Melander (MME) från personalen deltog vid mötet.


PSI anslöt till mötet from §34. POE lämnade mötet efter §44. HAX lämnade mötet under §41. CGR deltog ej i beslut vid §45.


§29. Mötets öppnande

RWI meddelade att ordförande PSI meddelat att han avser ansluta så snart möjlighet gavs till mötet varvid vice ordförande CGR fick ta taktpinnen, alla hälsades välkomna och mötet förklarades för öppnat.

§30. Fastställande av föredragningslista

Föreslagen föredragningslista godkändes och fem övriga frågor anmäldes till föredragningslsitan. §44. Riksidrottsforum, §45. Förtjänsttecken, §46. Valår i EBL, §47. Distriktsförbundets befogenheter och §48 BIT.

§31. Justering av föregående mötesprotokoll 2017 11 25

Beslutades: Att utan anmärkning justera protokollet och lägga det till handlingarna.

§32. Åtgärdslistan

Åtgärdslistan gick igenom och det konstaterades att alla frågor utom AU-frågan åtgärdats, en fråga som AOH önskar ventilera ytterligare vid §41. Stadgeändring.

§33. Rapport MK

RWI rapporterade att MK avser se över vissa av reglerna för I-medlemskap. Detta framförallt för att MK anser att villkoren för medlemmar som en gång varit medlem och återkommer långt senare är för generösa. Styrelsen stöttade detta initiativ. RWI rapporterade också om att arbetet med att genomföra årets JNM par med Camp fortgår som ska arrangeras i Falkenberg under påsken. Vi väntar fortfarande svar på bidragsansökan som är skickad till WBF men vi har fått beviljat stöd från EBL. MK/OrgK överlämnar hela arbetet med rikslägren i påsk till JK from 2019 års arrangemang.

§34. Rapport TK

CRA rapporterade att TK genomfört TL Steg 3 i Örebro den 12-14 januari med positivt
resultat. Sju av deltagarna belönades med Steg 3-licens. Förutom det uppgraderades Jan-Eric Larsson och Pierre Winberg till Steg 3-elit.
CRA rapporterade vidare att TK haft sitt årliga stora planeringsmöte. En mängd beslut är fattade enligt TKs tidigare utskickade rapport, värt att nämna i ett axplock är:
-Nya särskiljningsregler i par- och lagtävlingar from 1 juli 2018.
- Att vid nästa distriktsträff eller motsvarande lyfta frågan om hur HCP i förhållande till scratchtävlingar ska redovisas.
- Strataberäkning är beställt till majuppdateringen av Ruter.
- Att TK beslutat höja veteranåldern precis som EBL/WBFs tidigare beslut, dock på ett litet annorlunda sätt. I Sverige kommer vi att fortsätta med en veteranålder om 60 år fram till säsongen 20/21. Fr.o.m. då fryser vi veteranåldern så att de som är födda 1961 kommer att fortsätta vara veteraner medan de som är födda 1962 får vänta till säsongen 26/27.Detta innebär att några kommer att förbli veteraner i Sverige medan de inte kan delta i internationella mästerskap förrän de är veteraner enligt WBF/EBL‐modellen. De som är födda 1962 kommer att bli veteraner samtidigt såväl i Sverige som inom EBL/WBF.
CRA rapporterade vidare att TK ska besluta och publicera hur det ska gå till att på distriktsnivå genomföra uppdateringsutbildningar för våra tävlingsledare.
Diskussion fördes efter fråga från PLE om att det borde infogas grundläggande kunskap i Ruter/BridgeMate/Hemsidan vid TL Steg 1-utbildningar.
Beslutades: Att UTBK/TK tar fram ett koncept till utbildningsplan för den som vill arrangera kombinerade utbildningar för TL Steg 1 med Ruter/BM/Hemsidan.

§35. Rapport OrgK

LPE rapporterade om att arbetet med Bridgefestival 2018 fortsätter enligt plan och att en ny upplaga av Svenska Cupen är igång. OrgK har gjort en ny överenskommelse med Scandic Nord i Uppsala så att vi återigen kan bo där vid finalspelet 2018.

§36. Rapport DN

RWI rapporterade om att DN haft tre ärenden under behandling, där två av dem är avgjorda och båda föranlett en månads avstängning. Det arbetas just nu med det fall som kvarstår och ett nytt som just inkommit. I övrigt har ytterligare två fall avgjorts sedan förra styrelsemötet som inte resulterade i någon åtgärd.
RWI rapporterade vidare att DN kommer att klargöra att dess jurisdiktion enligt §14.3e samt §14.3i även gäller vid ex. hotellanläggningar, konferensanläggningar och liknande där SBF har spellokaler eller har varit behjälpliga med avtalspriser eller dylikt.
§14.3.e Den som under eller i samband med tävling/uppdrag eller med anledning av något, som därunder förekommit, demonstrerat, uppträtt förolämpande eller otillbörligt mot deltagare eller funktionär eller visat ohörsamhet mot funktionärs anvisningar eller föreskrift.
§14.3.i Den som uppträtt på sådant sätt att bridgens anseende skadats eller uppenbarligen kunnat skadas. Är förseelsen med hänsyn till omständigheterna att anse som ringa får ej svårare straff än varning utmätas. Är förseelsen att anse som grov får avstängning åläggas för en tid av högst 18 månader.

§37. Rapport JK

LDA rapporterade om att JK genomfört ännu ett juniorledarseminarium, detta den 13-14 januari i Örebro. LDA rapporterade vidare att det mesta av de material som ska tas fram för våra ledare mer eller mindre är i korrekturläge eller redan färdigt. Ett nytt juniorledarseminarium ska hållas på Bridgefestivalen den 27 juli i Örebro. I övrigt kan noteras att flera lyckade försök har gjorts för att få in bridge på schemat i skolorna, nu senast främst i Norrköping med mycket lyckat resultat.

§38. Rapport UK

PLE rapporterade att svensk landslagsbridge går mycket bra och den konkurrenssituation som uppstått i många av klasserna gör att våra kaptener har det svårare än någonsin att välja ut vilka som ska representera Sverige. PLE noterade att verksamhetsåret kommer bli något dyrare än vanligt då det främst genomförs betydligt mer träning än vanligt bland veteran- och juniorlagen.

§39. Medlemsstatistik

MME rapporterade att om vi tittar på aktuellt läge och tidigare utfall och förväntar oss att det kommer in ungefär lika mycket fler medlemmar som det brukar denna tid på året så kommer förbundet totalt att backa med 3-400 medlemmar jämfört med föregående år.

§40. Ekonomi

Styrelsen diskuterade kring den ekonomirapport som inkommit. Det är svårt för styrelsen att förstå vad rapporterna innebär då det är balanskonton och interndebiteringar här och var, dessutom faller det olika mellan åren. Här måste styrelsen få bättre information om hur det förhåller sig. Det mesta pekar dock på ett ekonomiskt resultat som är något sämre än föregående år.
Beslutades: Att LPE åker till Örebro och sätter sig in i bokföring och redovisning.

§41.Vårmöte

MME rapporterade om att inbjudan är framtagen och utskickad via Medlemsnytt till alla medlemmar. Inbjudan var också publicerad i februarinumret av tidningen. Diskussion fördes rent allmänt om vårmötet, som ska kallas för rekryteringsträff. CGR påtalade att det är viktigt att vi inte kallar det för distriktsträff, även om det hela ersätter den för året. Speciella sidor på hemsidan är under uppbyggnad av webmaster och kommer släppas så snart tillfälle ges.
Beslutades: Att inbjudningar ska gå via att personalen använder sina kontaktnät i landet för att sprida budskapet om vikten att delta och att ”rätt medlemmar” deltar, dvs de som på något sätt är inblandande i rekrytering av medlemmar, genomförande av kurser och de som sedan får dem att övergå till normalt klubbspel.
Beslutades: Att inbjudningar ska gå till klubbordföranden i respektive klubb samt att vi försöker få access till Bridgeförlagets databas om vem som under de senaste fem åren beställt kursmaterial till nybörjar- och fortsättningskurser och att även de vår inbjudan. MME verkställer.

§42. Stadgeändring

MME föreslog att vi i samband med att årsredovisningar mm skickas ut hösten 2018 ska vi bifoga och flagga för stadgeändringar till riksstämman 2019. Det som bör infogas är att styrelsen får rätt att till riksstämman föreslå hedersordförande respektive hedersledamot av förbundsstyrelsen. En andra stadgeändring rör att styrelsen får rätt att adjungera styrelseledamot som har yttrande och förslagsrätt, men inte rösträtt. Detta för att vi ska kunna ha medlemmar som har centrala befattningar i ex. viktiga kommittéer och kanske till och med leder dem men personerna i fråga kanske inte sitter i styrelsen.
AOH tog upp frågan om instiftande av AU och menade att det är en fråga som bör regleras i stadgarna innan det hela genomförs. Styrelsen menade att så inte är fallet och att det är upp till styrelsen att finna vilka former man väljer att arbeta på mellan ordinarie styrelsemöten.
Beslutades: MME sammanställer förslag till stadgeändringar och ser till att det blir utskickad som sig bör i stadgeenlig tid.
Beslutades: Alla ser över om de finner fler ändringar som bör genomföras, även redaktionella.
Beslutades: AOH/PSI får fortsätta se över frågan om AU samt kontrollera om det verkligen behöver finnas med i stadgarna för att arbetsformen ska kunna genomföras.

§43. Policybeslut

LPE yrkade på att förbundet borde fatta ett policybeslut som förtydligar att DNs jurisdiktion vid förbundsarrangemang sträcker sig längre än till själva spellokalen och omfattar allt i det fall vi har externa samarbetspartners. Ex. hotell, restauranter etc.
Beslutades: Att CRA ser över och infogar i de regelverk som gäller om att DNs jurisdiktion även omfattar när våra medlemmar besöker/gästar samarbetspartners och att deras regler ska gälla.

§44. Riksidrottsforum

MME rapporterade om att RF och SISU ska hålla Riksidrottsforum den 10-11 november 2018 i Ronneby. Forumet är viktigt då det kommer att förslå de riktlinjer som ska gälla inför RFs nya regler för medlemsorganisationer och tar hand om bordläggningen som skedde vid det senaste riksidrottsmötet i frågan om medlemskap för nya förbund.
Beslutades: Att vi ska närvara med minst två delegater vid Riksidrottsforum.

§45. Förtjänsttecken

Beslutades: Att tilldela CGR och POE förbundets förtjänsttecken i guld för deras långvariga styrelsearbete i Svenska Bridgeförbundet. Utmärkelserna utdelas i samband med vårträffen.

§46. Valår i EBL

LDA rapporterade om de valkampanjerna som påbörjats i EBL i fighten om presidentposten som står mellan Yves Aubry, Frankrike, Marc de Pauw, Belgien och vår egen svensk/israeliske Jan Kamras.
Beslutades: Att vi ska försöka finna en gemensam nordisk linje såsom vid tidigare val och att Kamras kandidatur stöds om inte något speciellt framkommer som talar för att någon av de andra alternativen är bättre. RWI talar med NBU och verkställer.
Beslutades: Att vi helhjärtat ska stödja eventuella övriga nordiska kandidaturer till EBLs styrelse.

§47. Distriktsförbundets befogenheter

RWI rapporterade om att det inkommer fall och frågor till DN där man konstaterar att klubbar många gånger kan göra vad de vill i form av avstängningar och liknande som rör enskilda medlemmar men att distriktsförbunden inte alls har några redskap att ta till om det skulle vara nödvändigt om det skulle behöva fattas beslut om disciplinära åtgärder.
Beslutades: Att MK tar fram förslag på skrivelse för hur distriktsförbunden ska få större befogenheter och kunna utdöma disciplinära åtgärder.

§48. BIT

Styrelsen konstaterade att BIT i samband med implementeringen av rapportering av par- samt lagtävlingar är avklarat som projekt. Detta beräknas vara färdigt den 1/5 2018 och BIT
övergår då till ordinarie verksamhet/förvaltning. Över hälften av våra klubbar har redan lagt över sin information i BIT och ITK räknar med att kunna stänga ned Spader som senast 31/12 2018. Spader kommer efter denna tidpunkt endast att fungera som ett arkiv.
Beslutades: Att PSI får skriva en avslutande rapport om hur läget och planerna är som publiceras i samband med övergången.

§49. Mötets avslutande

CGR tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat varvid det också konstaterades att nästa möte äger rum i Örebro innan vårträffen i maj.

Vid protokollet
Micke Melander

Ordförande
Christer Grähs

Justeras
Lasse Persson