Protokoll styrelsemöte 25 november 2017

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Bridgeförbundet den 25/11 2017, telefonmöte.

PDF-fil för utskrift

Närvarande

Ordförande och styrelse
Pontus Silow (PSI), Ann Ohlson (AOH), Christer Grähs (CGR), Per Leandersson (PLE), Helena Axelsson (HAX)

Suppleanter
Lasse Persson (LPE)

Personal & Sakrevisor
Roger Wiklund (RWI), Micke Melander (MME), Bo Appelqvist (BAP)

Frånvarande
PO Eriksson (POE), Carl Ragnarsson (CRA), Linus Dahlström (LDA)

§12. Öppnande av mötet

Ordförande PSI förklarade mötet för öppnat.

§13. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§14. Justering av föregående protokoll

RWI meddelade att protokoll för ordinarie styrelsemöte 171006, Riksstämmoprotokoll 171007, protokoll för konstituerande möte 171007 samt justering för extrainkallat möte 171025 samtliga är justerade.

§15. Åtgärdslistan

PSI meddelade att inga punkter fanns på åtgärdslistan.

§16. Rapport Medlemskommittén (MK)

Informerade HAX;
att- det för närvarande inte föreligger några fall i DN. Handläggningstiden har under hela hösten hållits på den önskade nivån och de nya rutinerna fungerar utmärkt. Under året har DN behandlat 12 ärenden. DN har även under hösten varit en rådgivande instans åt det Norska Bridgeförbundet.

att- UTBK främst genom MME i samarbete med Janne Malmström och PLE har ett effektivt samarbete där det nya utbildningsmaterialet tas fram.

att- MK arrangerat ett Riksläger på Kinnagården utanför Varberg. 24 juniorer deltog under ledning av Kristin Nedlich och Björn Sörling. Många av juniorerna var nya spelare som kommit fram genom den pågående juniorsatsningen vilket är mycket glädjande. MK vill också framföra sitt tack till BK Albrekts i Varberg för stöttning i samband med lägret.

att- SBF inför JNM/Nordic Junior Camp i Påsk har erhållit ett bidrag från EBL om 5 000 Euro. WBF beräknas återkomma inom kort med svar på bidragsansökan därifrån.

§17. Rapport UK/Internationellt

Informerade PLE;
att- han mottagit ett mail från Olle Wademark, ny kapten för veteranlandslaget, som med hänvisning till ett Riksstämmobeslut önskar att Veteranlandslaget får samma budget för träning som den öppna klassen har. PLE önskade att de delar av styrelsen som var närvarande vid Riksstämmobeslutet förtydligade intentionen med beslutet.
Motionen som förelåg riksstämmobeslutet riktade i sin beskrivning av läget endast in sig på direkta kostnader i samband med mästerskap. Denna tolkning styrktes i samband med kontakt med en av motionsställarna från 2009 vars minnesbild är att motionen åsyftade direkta kostnader i samband med mästerskap.

De mötesmedlemmar som närvarade vid Riksstämman 2009 styrker även de;
att- syftet med motionen var att jämställa klasserna på så vis att direkta kostnader i samband med mästerskap reglerades.

Diskuterade styrelsen vidare;
att- förtydliga i Riksstämmoprotokollet från 2009 vad som avsågs med beslutet. Sakrevisorn BAP tillfrågades om detta var ett korrekt tillvägagångssätt vilket bekräftades.

Beslutade styrelsen;
att- förtydliga nämnda beslut i Riksstämmoprotokollet från 2009.

Informerade PLE;
att- U26 mött Veteranlaget under en helg i Stockholm. Det var en väldigt lyckad tillställning där juniorlaget gick segrande ur striden.

§18. Rapport Juniorkommittén (JK)

Informerade MME;
att- JK haft sitt första fysiska möte under ledning av dess ordförande LDA. För närvarande är medlemmarna i JK LDA, PLE, MME samt Jan Malmström. Man har även tillfrågat en del juniorer om intresse finns för att delta i JK.

att- JK tillsammans med MK och BK Albrekts hållit ett höstläger på Kinnagården utanför Varberg med 24 deltagare.

att- JK framöver kommer att vara rådgivande till TK vad gäller planering av diverse Juniorarrangemang.

att- JK tillsammans med Utbk är i färd med att ta fram ett nytt Juniormaterial, där man nu är framme vid avsnittet som introducerar budgivning. Detta material är enligt 5533 istället för det tidigare 4444.

att- JK kommer att arrangera ett seminarium för Juniorledare den 13-14 januari. Inbjudningar/marknadsföring är utskickad.

§19. Rapport Tävlingskommittén (TK)

Informerade CGR;
att- Allsvenskan 2017 är avgjord och att Harplinge BK återigen stod som överlägsna segrare. TK kommer framöver att skärpa kraven för de allsvenska arrangörerna.

att- TL-utbildningen Steg 3 arrangeras i januari. Utöver själva utbildningen kommer man även att hålla en uppdateringsutbildning för Steg 2- samt Steg 3-tävlingsledare.

att- De licensierade Steg 2- och Steg3-tävlingsledare har på sig fram till den 31/12 2018 att deltaga i uppdateringsutbildning avseende de nya lagarna för att behålla sin licens.

att- man har meddelat Danmarks Bridgeförbund att man inte har för avsikt att förlänga samarbetet avseende gemensamma juniormästerskap i par och lag. Samarbetet har fungerat bra men utvärdering pekar tydligt på att juniorerna vill återgå till den ursprungliga modellen.

att- man fattat beslut avseende en händelse i Elitserien som blivit överklagat till styrelsen. Styrelsen hade sedan tidigare tagit del av samtliga handlingar i ärendet.

Styrelsen beslutade;
att; inte göra några korrigeringar i TK:s beslut.

§20. Rapport Organisationskommittén (OrgK)

Informerade LPE;
att- en del förändringar kommer att göras inför kommande festival. Ett axplock är att Strataberäkning kommer att införas på samtliga kvällsbronstävlingar. Ny startavgift kommer att bli 120: -, dock kommer man att kunna förköpa för 100: -. På grund av bristande intresse läggs ”Bridge-Golf”-tävlingen ned.

att- Svenska Cupen 2017 är genomförd. Segrade gjorde laget ”3 och en halv män”. Tyvärr har det blivit ett mycket tråkigt efterspel då en del av våra medlemmar misskött sig så till den grad att SBF inte längre är välkomna till Scandic i Uppsala. SBF för en kontinuerlig dialog med Scandic som är en av SBF:s absolut största samarbetspartners. Dels för att kunna utreda exakt vad som hänt, men även för att kunna vidta åtgärder mot de inblandade. Styrelsen konstaterande att det här är ett mycket hårt slag mot SBF:s trovärdighet som samarbetspartner och att det får efterverkningar som även kan påverka andra arrangemang.
I nuläget har vi exempelvis inget spelarhotell eller spelplats för Svenska Cupens final 2018.

att- Svenska Cupen 2018 inte innehåller några större förändringar. En del smärre ändringar i bestämmelserna har gjorts för att det skall bli tydligare vad som gäller när man vill ha domslut utan närvarande tävlingsledare. Tävlingen är öppen för anmälan.

att- OrgK tillsammans med MK förbereder Läger och JNM-par som går av stapeln i Falkenberg under Påsken.

§21. IT-kommittén (ITK)

Informerade PSI;
att- en del av personalstyrkan nu är helt dedikerad till BIT-projektet.

att- BIT inom detta verksamhetsår kommer att funktionalitet för klubbarna att rapportera såväl par- som lagtävlingar. Förhoppningen är att i samband med detta stänga ned Spader. Spader kommer dock att finnas kvar, dock enkom i arkivsyfte.

§22. Ekonomi

Informerade AOH;
att- det på ekonomisidan ser väldigt likt ut samma period under förra året, vilket också innebär att budget följs.

§23. Medlemsstatistik

Informerade MME;
att- vi ser ett något sviktande medlemsantal. Det är dock ett fåtal distrikt som står för tappet. Glädjande nog ökar exempelvis som Skåne och Stockholm sitt medlemsantal.

§24. Vårmöte

Informerade PSI;
att-PSI, PLE samt MME med hjälp av Mårten Gustawsson (ordf. BK S:t Erik) och Fredrik Jarlvik (konsulent, Skånes BF) skissat på ett upplägg inför ett vårmöte som eventuellt skulle ersätta eller komplettera höstens Distriktsträff.

Diskuterade styrelsen;
att- göra det föreslagna programmet lite mer konkret avseende rekrytering och utbildning. Detta med programpunkter som ger en direkt effekt i klubbarnas arbete redan till hösten snarare än en helg med åsiktsinhämtning. Styrelsen ser gärna att helgen profileras i en väldigt positiv anda, utan att göra avkall på hur viktig den här biten av verksamheten är för bridgens framtid i Sverige.

Beslutade styrelsen;
att- arbetsgruppen under sitt möte i början av december reviderar sitt förslag i enlighet med styrelsens tankar och föreslår ett program samt inbjudan för styrelsen senast den 15/1 2018.

att- genomföra Vårmötet den 4-6/5 2018 samt att Distriktsträffen hösten 2018 endast kommer att bestå av Distriktstävlingsledarträffen (DTL-träffen).

§25. EBL Officer Seminar

Beslutade styrelsen;
att- PSI, LDA samt RWI skall representera SBF vid EBL:s seminarium i Belfast/Nordirland 1–4/2 2018.

§26. Styrelsens arbete och planering

Informerade PSI;

att- styrelsen bör upprätta en långsiktig plan för hur man skall arbeta. I samband med detta bör även en strategi för SBF tas fram. Båda punkterna bör vara målinriktade.

Diskuterade styrelsen;
att- man möjligen bör instifta ett arbetsutskott (AU) inom styrelsen för att handha löpande ärenden inom styrelsens mandat.

Beslutade styrelsen;
att- AOH och PSI ser över möjligheterna till att införa ett AU, och hur det i så fall formellt skall gå till.

§27. Kommande sammanträdanden

Tid för februarimötet kommer att bestämmas efter mailkonversation.
4/5 13.00 Örebro

§28. Övriga frågor

Diskuterade styrelsen;
att- man ser väldigt allvarligt på händelserna i anslutning till slutspelet/finalen av Svenska Cupen.

att- kommittéerna inom SBF bör kunna fatta slutgiltiga beslut, som ej går att överklagas till SBF:s styrelse. Däremot kan berörda alltid skicka sina åsikter till styrelsen.

Informerade RWI;
att- det genomförs en genomlysning av organisationen. Främst avseende arbetet med BIT, våra kommittéer samt hur det administrativa arbetet i stort kan effektiviseras.

Beslutade styrelsen;
att- OrgK tillsammans med DN skall utreda händelserna i samband med slutspelet/finalen av Svenska Cupen.

att- samtliga kommittéers beslut är slutgiltiga och ej kan överklagas.

Vid protokollet
Roger Wiklund

Ordförande
Pontus Silow

Justeras
Lasse Persson