Protokoll styrelsemöte 8-9 maj 2015

  • Styrelsemöte på Hotell Vesterhavet, Falkenberg

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Bridgeförbundet den 8-9/5 2015 på Hotell Vesterhavet, Falkenberg.

PDF-fil för utskrift

Närvarande Styrelsemedlemmar

Mats Qviberg (MQV)
Jan Kamras (JKA)
Per-Olof Eriksson (POE)
Carl Ragnarsson (CRA)
Helena Axelsson (HAX)
Pontus Silow (PSI)
Lasse Persson(LPE)

Suppleanter

Christer Grähs (CGR)

Personal

Micke Melander (MME)
Johan Grönkvist (JGR)
Roger Wiklund (RWI)

Valberedningen

Fredrik Jarlvik (FJA)
Sixten Ek (SEK)
Peter Johansson (PJO)

Frånvarande

Pia Malmgren (PMA)

§ 98. Öppnande av mötet

Ordförande MQV förklarade mötet för öppnat.

§99 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§100 Justering av föregående protokoll

Föregående protokoll justerades.

§101 Åtgärdslistan

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades.

§102 MK

Informerade RWI;
att- det för närvarande föreligger två fall i DN. I det ena fallet är en medlem av DN den som gjort anmälan. Därför har hela DN förklarat sig jävigt och en tillfällig DN har utsetts av styrelsen för att handha ärendet.

att- arbetet med att ta fram instruktionsvideor i samarbete med det engelska bridgeförbundet fortsätter.

att- en policy avseende alkohol och droger i samband med juniorboendet under festivalen har tagits fram. För att kunna utnyttja det subventionerade boendet som erbjuds måste juniorerna, eller i de fall de inte är myndiga deras målsmän, skriva under ett avtal som beskriver nämnda policy.

Informerade HAX;
att- Utbildningskommittén (Utbk) arbetat vidare med sitt projekt avseende stöttning av ambulerande bridgelärare. Information kommer att läggas ut på hemsidan och spridas till klubbar/distrikt.

Beslutade styrelsen;
att- anslå 100.000:- till Utbk för det presenterade projektet. Summan skall uteslutande gå till ersättning av bridgelärare. Utbk anmodades i samband med detta att vara ytterst restriktiva i sina val av projektdeltagare.

§103 TK

Informerade CRA;
att- dokumentet ”Generellt regelverk för tävlingar i Svenska Bridgeförbundet 2015/2016” är under korrekturläsning. Dokumentet kommer att träda i kraft och publiceras den 1/7 2015.
att- tävlingsprogrammet för 2015/2016 är fastställt samt att ramar för tävlingsprogrammen 2016-2019 även finns framtagna och är publicerade.

Diskuterades;
att- det framförts åsikter om nivåerna på bronspoäng som delas ut i samband med simultantävlingarna. Diskussioner fördes om det fanns anledning att sätta ett tak på hur mycket bronspoäng som kan delas ut i en tävling.

Beslutades;
att- TK äger frågan och vid behov fattar beslut.

§104 UK/Internationellt

Informerade JKA;
att- EBL:s fokus nu ligger på sommarens EM i Tromsö. Arrangörerna verkar göra ett gott jobb och ekonomiskt så har arrangören Norges Bridgeförbund garanterat EBL en fast summa. Vad gäller Mixed EM-lag ser anmälningarna väldigt bra ut, tittar man på partävlingen så ser dock intresset betydligt svalare ut.

att- det efter öppna lagets uttagningstävling på Tofta Gård togs ut ett ovanligt ungt lag, även med svenska mått mätt, till NM. Hans Johansson med familj på Tofta Gård lyftes fram som en oerhörd tillgång för våra olika landslag som under den senaste 10-årsperioden fått mycket stöd i olika former i samband med träningsläger och dylikt.

§105 Orgk

Informerade LPE;
att- flytten av SM Lag Mixed, avseende såväl tid som plats, inte blev lyckad. Arrangemangsmässigt fungerade allt som det skulle men deltagarantalet nådde inte upp till förhoppningarna.

att- arbetet inför årets Bridgefestival fortskrider enligt plan. Jämfört med förra årets rekordsiffror gällande Chairmans Cup så ligger man lite efter avseende antalet anmälda lag. Arbetet med såväl sponsorer som personal är i princip helt färdigt.

att- Svenska Cupen fortskrider enligt plan. OrgK rekommenderar att SC implementeras som ett årligt evenemang.

Beslutades;
att- Orgk inte kommer att arrangera SM Lag Mixed i sin nuvarande form framöver.

§106 Ekonomi och Kansli

Informerade JGR;
att- det skall byggas om en del i kanslilokalerna. Nytt golv, belysning och bättre ventilation är på gång.

att- det framöver kommer att arrangeras fler simultantävlingar, troligen även på söndagseftermiddagar.

att- vi avseende antalet betalande medlemmar kan se en svag ökning under 2014-15, samtidigt som antalet I-medlemmar fortsätter att sjunka.

Informerade PSI avseende BIT-projektet;
att- det ligger lite efter tidsplanen men att det ser ut som att deadline kommer att kunna hållas.

att- information till såväl personal och medlemmar i många fall varit bristfällig men att servicen på denna punkt omgående skall bli avsevärt bättre.

att- en skrivelse inkommit från en medlem där det bland annat framfördes önskningar om en direktlänk/knapp till forumet från förstasidan. PSI tyckte att det lät som en god idé som säkerligen har god chans att bli verklighet i samband med att det nya forumet introduceras.

att- arbetet med överföring av information från ”Spader” in i BIT skall intensifieras med hjälp av anställd personal.

Diskuterades;
att- en referensgrupp för BIT där även ”vanliga” användare ingår borde upprättas.
att- förstasidan i nuläget inte upplevs som intressant av ett stort antal användare.

Beslutades;
att- förstasidan för den inloggade medlemmen skall ha en klar inriktning mot nyheter likt de flesta andra nationella förbund.
att- en referensgrupp för BIT upprättas. Förutom redan tidigare involverade personer i projektet kommer CGR, JKA, RWI, MME och JGR att ingå. PSI är sammankallande.

§107 RF-projektet

Informerade MME;
att- SBF kommer att närvara vid årets RF-stämma samt presentera Bridgeförbundet via en 4 minuter lång film. Förhoppningen är att något annat förbund föreslår oss som medlemmar i RF. Vi arbetar för att med hjälp av några duktiga juniorer kunna visa upp vår sport live i anslutning till stämman.

§108 Riksstämman & Valberedningen

Informerade MME;
att- kallelse till Riksstämman har gått ut enligt stadgarna.

Diskuterades;
att- ämnen för tematräffar bör fastställas. Ekonomi, stadgeändringar, eventuella motioner och BIT-projektet togs upp som rimliga punkter.

Informerade FJA;
att- valberedningens arbete fortskrider enligt plan.

§109 Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda till mötet.

§110 Kommande möten

Informerade MQV;
5/9 Stockholm
9/10 Örebro

§111 Avslutning

Ordförande MQV tackade för ett bra och givande möte och förklarade det för avslutat.

Vid protokollet
Roger Wiklund

Justeras
Mats Qviberg

Justeras
Lasse Persson