Protokoll styrelsemöte 8 Mars 2017

Här finns protokollet för styrelsemötet 8 Mars

PDF fil för utskrift

Närvarande

Ordförande & styrelse
Mats Qviberg (MQV)

Per-Olof Eriksson (POE)
Helena Axelsson (HAX) Anslöt mötet från §70
Pontus Silow (PSI)
Lars Persson (LPE)
Christer Grähs (CGR)
Per Leandersson (PLE) Lämnade mötet efter §66.
Suppleanter
Personal
Micke Melander (MME)
Johan Grönkvist (JGR)
Roger Wiklund (RWI)

Frånvarande

Carl Ragnarsson (CRA)
Ann Ohlson (AOH)

§ 62 Öppnande av mötet

Ordförande MQV förklarade mötet för öppnat.

§ 63 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§64 Justering av föregående protokoll

Föregående protokoll justerades.

§65 Åtgärdslistan

Det förelåg ingen åtgärdslista från förra mötet.

§66 UK/Internationellt

Informerade PLE;
att- samtliga landslag genomfört OBS- alternativt uttagningstävlingar.
att- samarbetet lagen emellan har utökats under senare tid, vilket ses som positivt.
att- budgeten för våra landslag är förhållandevis låg. Vi utökar antalet lag men budgeten ligger kvar på samma totalnivå. Styrelsen och i sin tur Riksstämman måste fatta beslut om budget skall ligga kvar på samma nivå eller förändras, eller om representationen i sig skall förändras.

§67 TK

Informerade CGR;
att- en preliminär serieindelning för höstens allsvenska är framtagen.
att- TK under sitt januarimöte beslutade avseende en del förändringar i det generella regelverket för tävlingar inom SBF. På samma möte beslutades om en del förtydliganden kring regelverket avseende mästarpoäng.
att- TL Steg 3-utbildningen i januari samlade hela 31 deltagare och blev en väldigt lyckad tillställning.
att- årets upplaga av JSM-lag spelas som en direktfinal i Varberg. Som ett test kommer även Danmark att spela sitt ”JDM” i samma tävling. Hösten 2017 kommer JSM-par att spelas i Danmark enligt samma modell. Därefter görs en utvärdering och om TK anser att man vill fortsätta arrangera tävlingarna på samma sätt så kommer Riksstämman att tillfrågas.
att- LK planerar att publicera samt hålla utbildning avseende de nya lagarna i januari 2018, detta förutsatt att WBF och EBL håller sina tidsramar. Utöver det kommer man att informera om de nya bestämmelserna via BIT, utskick samt under DTL-träffen hösten 2017.

§68 MK

Informerade RWI;
att- MK tillsammans med OrgK arrangerar Nordic Junior Camp (Rikslägret) i Falkenberg under Påskhelgen. Förutom svenska deltagare är även juniorer från Skottland och USA anmälda. Arrangemanget sponsras av Juniorfonden, EBL samt WBF.
att- MK håller på att ta fram ett förslag till ny alkoholpolicy gällande klubbtävlingar, detta skall fungera som ett komplement till redan existerande policy.
att- MK i samråd med redaktionen för tidningen Bridge höjt annonspriserna med 5%.
att- klubbfunktionärsmaterialet i princip är uppdaterat, det kommer att vara helt färdigställt under mars.
att- DN under året fått in fyra anmälningar, varav tre är avgjorda. Ett har handlat om försök till resultatmanipulation/olämpligt uppträdande samt två ytterligare fall av olämpligt uppträdande.
Ärendet som ej är avgjort handlar om försök till resultatmanipulation.
Inga ärende ligger kvar från 2016 och DN har för närvarande ett väldigt gott tempo avseende utredningar.
att- Utbk med hjälp av MME tar fram material till ”Juniorlådan”. Utöver det ser PLE på möjligheter till olika former av videoutbildningar som bland annat kan presenteras på hemsidan.
att- Värmland-Dals Bridgeförbund inkommit med en skrivelse där man önskar att styrelsen i SBF utesluter BK Tre Sang ur SBF. Skrivelsen med alla bilagor inklusive svar från BK Tre Sang har i förväg skickats ut till hela styrelsen.
Diskuterade styrelsen;
att- det under arbetet i ärendet framkommit att BK Tre Sang i avseenden som inte lyfts fram av Värmland-Dals Bridgeförbund inte följer SBF:s stadgar och bestämmelser.
Beslutade styrelsen;
att- från 2017-04-01 utesluta BK Tre Sang ur Svenska Bridgeförbundet enligt SBF:s stadgar §4.2.
att-RWI av styrelsen får i uppdrag att verkställa beslutet samt informera alla berörda medlemmar om vad som händer och vilka möjligheter de har framöver avseende sitt medlemskap i SBF.

§69 Orgk

Informerade LPE;
att- ett nytt femårsavtal är tecknat med Conventum, det kvarstår någon liten detalj men i stort är OrgK nöjda med avtalet som i alla väsentliga avseenden liknar det tidigare.
att- Svenska Cupen i år samlade 444 lag. För tredje året i rad ligger antalet deltagande lag i detta härad och den mottas väl av deltagarna.
att- arbetet inför Bridgefestivalen 2017 är i fas med föregående år.

§70 Ekonomi och Kansli/BIT

Informerade JGR;
att- det ekonomiska läget ser ut som förra året vid samma period. Vi har en förhöjd intäkt avseende Bridgefestivalen samt tävlingsavgifterna samtidigt som vi har en ökad kostnad på IT-sidan.
att- Yvonne Ström kommer att avsluta sin anställning efter årets bokslut samt att Andreas Jansson avslutar sin halvtidsanställning den 30/6.
att- kansliet efter ombyggnad i Idrottens Hus ny flyttat tillbaka in i huset, om än i andra lokaler.
att- en ny IT-lösning för kansli och övrig personal har implementerats. Som ideell organisation är vi stor del subventionerade av bland annat Microsoft. Systemet fungerar än så länge över förväntan och vi har inte upplevt några problem överhuvudtaget.
att- JGR styr projektet ”Juniorlådan” där det i samarbete med Utbk (MME) tas fram utbildningsmaterial samt projektplan. Kontakt tas under våren med intresserade klubbar.
Diskuterade styrelsen;
att- till viss del förändra arbetsordningen vad gäller kommunikation med personalen.
Beslutade styrelsen;
att- utse CGR till personalansvarig från styrelsens håll. Det löpande arbetet med personalen är precis som tidigare JGR ansvarig för.
Informerade PSI;
att- IT-kostnaderna är i nivå med föregående period.
att- projektmöten hålls kontinuerligt och att en BIT-workshop är planerad till den 5–6/4.
att- personalen nu har fått tillgång till nya versioner av Microsofts produkter, vilket ger dem betydligt bättre funktionalitet, tillgänglighet och samarbetsmöjligheter.
att- BIT-arbetet i övrigt fortskrider.
att- ITK/BIT som sina resurser använder två anställda och Tomas Brenning. Därutöver förs diskussioner med extern konsultfirma för viss kompetens- och kapacitetsförstärkning.

§71 RF-projektet

Informerade MME;
att- arbetet avseende ansökan om medlemskap i RF framskrider. Vi har en handlingsplan som innefattar kontakter med de flesta större Riksförbund. Utöver en presentationsfilm och representation på plats under RF:s stämma finns i princip inga poster som belastar SBF:s ekonomi.

§72 Juniorsatsning

Informerade JGR;
att- det för närvarande tas fram utbildningsmaterial samt projektplan för hela satsningen.

§73 Övriga frågor

Diskuterade styrelsen;
att- till viss del förändra formen för Riksstämman till att dag ett ha ett mer informellt program och att alla punkter direkt kopplade till Riksstämman samt själva stämman ligger under den andra dagens program.
Beslutade styrelsen;
att- förändra formen för Riksstämman enligt beskrivningen ovan.

§74 Kommande möten

Informerade MQV;
12–13/5 Falkenberg/Vesterhavet
1/9 Stockholm/Öresund
6/10 Örebro/Scandic Hotel

§75 Avslutning

Ordförande MQV tackade för ett bra och givande möte och förklarade det för avslutat.

Vid protokollet Justeras

Roger Wiklund Mats Qviberg

Justeras

Lars Persson