Protokoll styrelsemöte 2 september 2016

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Bridgeförbundet 2016-09-02 på Scandic Hotell Väst, Örebro.

PDF fil för utskrift

Närvarande

Ordförande & Styrelse
Mats Qviberg (MQV)

Pontus Silow (PSI)
Christer Grähs (CGR)
Per Leandersson (PLE)
Helena Axelsson (HAX)
Carl Ragnarsson (CRA)
PO Eriksson (POE)

Suppleanter
Ann Ohlson (AOH)

Personal
Johan Grönkvist (JGR)
Micke Melander (MME)
Roger Wiklund (RWI)

Sakrevisor
Börje Dahlberg (BDA)

Valberedningen
Sixten EK (SEK)
Dan Nilsson (DNI)

Övriga
Martin Löfgren (MLÖ)*
*Endast under informationsdelen av § 59.

Ej närvarande

Lars Persson (LPE)

§ 49. Öppnande av mötet

Ordförande MQV hälsade välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§ 50. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 51. Justering av föregående protokoll

Föregående protokoll justerades

§ 52. Åtgärdslistan

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades.

§ 53. Rapport från Medlemskommittén## (MK)/Utbildningskommittén (Utbk)/Disciplinnämnden (DN)

Informerade RWI;
att- Ryszard Sliwinski kommer att tillfrågas avseende genomförande av översättning av de engelska TL-filmerna. Projektet skall vara avslutat och sjösatt senast den 31/12 2016.
att- det för närvarande föreligger två fall för utredning i DN.
att- ett förslag från Utbk är att kommittén fortsätter sitt arbete på samma sätt men att den officiellt går upp i MK och att medlemmarna i Utbk i samband med det blir medlemmar i MK istället.
att- MK genomfört ett fysiskt möte där man gjort en ansvarsfördelning mellan de olika ledamöterna.
att- Utbk genomfört ett möte där man diskuterat möjligheten att ta fram utbildning i videoformat att presenteras på hemsidan. Detta efter att man blivit kontaktad av en eventuell leverantör.
att- Utbk rekommenderar styrelsen att besluta om nedläggning av projektet ”Professionella bridgelärare”, i alla fall tillsvidare. Dedikerade projektmedel föreslås övergå till satsningen på videoutbildning förutsatt att styrelsen fattar beslut om detta.

Beslutade styrelsen;
att- Utbk uppgår som en integrerad del av MK och ej längre är en enskild kommitté.
att- MK får i uppgift att ta fram en konkret förslag avseende videoutbildning. Detta skall vara klart senast den 10/9 2016 så att styrelsen kan fatta ett underhandsbeslut och projektet kan startas snarast.
att- satsningen avseende ”Professionella bridgelärare”, i alla fall tillsvidare, läggs ned. Inkommer nya förfrågningar kommer dock styrelsen att överväga dessa.

§ 54. Rapport från Tävlingskommittén (TK)

Informerade CRA;
att- inga större saker att rapportera uppkommit i TK sedan det senaste mötet.

Informerade CGR;
att- man från LK:s håll kunde se en viss ökning i antalet fall från Festivalen.

§ 55. Rapport UK/Internationellt

Informerade PLE;
att- samtliga svenska landslag genom sina framgångar i EM kvalificerat sig till kommande VM.
att- de svenska juniorernas framgångar fortsatte under sommarens VM och kröntes av en bronsmedalj för U26-laget.

Informerade MME;
att- det under OS i Wroclaw kommer att hållas ett WBF-möte där SBF bör representeras.

Informerade JGR;
att- SBF fått förfrågan om att arrangera Champions Cup 2017.

Beslutade styrelsen;
att- MME representerar SBF vid WBF:s möte under OS i Wroclaw. MME fick medskick av styrelsen att framföra följande åsikter och frågor till mötet:
- Hur kommer WBF agera avseende de fuskande spelare som blivit avstängda med hänsyn till världsrankingen samt vunna titlar?
- SBF stödjer att en avstängning av WBF skall gälla på alla nivåer, dvs inte bara WBF-arrangemang utan även på nationella nivåer.
- Att tacka nej till att arrangera Champions Cup 2017.

§ 56. Rapport Organisationskommittén (Orgk)

Informerade CGR;
att- Bridgefestivalen åter slog rekord avseende deltagarantal. Det ekonomiska resultatet ser även det något bättre ut än de senaste åren. Detta främst tack vare en nedskärning på kostnadssidan.
att- Svenska Cupen går in i sitt slutskede med finalspel i Uppsala i november. Svenska Cupen kommer även att arrangeras 2017 och detta endast med smärre förändringar.

§ 57. Rappport Ekonomi/Kansli

Informerade JGR;
att- kansliet numer arbetar i tillfälliga lokaler då det pågår en omfattande renovering i SBF:s normala kontorslokaler.
att- det ekonomiska resultatet för det gångna verksamhetsåret landade på ett svagt positivt sådant.

§ 58. Distriktsträffen

Informerade JGR & PSI;
att- alla förberedelser för distriktsträffen var klara.
Styrelsen gick igenom samtliga handlingar inför distriktsträffen.

§ 59. Juniorsatsning

Informerade MLÖ;
att- projektet ”Juniorlådan” var färdigt för presentation och diskussion under Distriktsträffen.
hur- projektgruppen arbetat fram tills nu samt att det visades en tidsplan för fortsättningen av projektet.
Diskuterade styrelsen;
att- inventera möjliga kandidater för en anställning eller se om det finns personella resurser inom den nuvarande organisationen.

Beslutade styrelsen;
att- PLE,PSI,MME samt JGR får i uppgift att bilda en arbetsgrupp för att se över vem som kan vara aktuell samt hur en eventuell anställning för en juniorsatsning kan se ut. Styrelsen betonade dock att en anställning inte kommer att bli aktuell såvida det inte framförts klara önskemål om detta från distriktens håll. Distrikten kommer i samband med distriktsträffen att tillfrågas om att undersöka intresse och möjligheter hos klubbarna i deras distrikt.

§ 60. Övriga Frågor

Informerade JGR;
att- det inkommit ett brev från en medlem som önskar att styrelsen prövar enskilda medlemmars rätt att framföra kritik samt förbundets möjligheter till censur.
Diskuterade styrelsen;
att- informera medlemmen att skrivelsen tagits upp, samt att man från förbundshåll framöver skall bli mer aktiva vad gäller moderering av våra forum på hemsidan. Samt att SBF skall bli tydligare på att informera om vad som gäller inlägg på forumen. I övrigt vidtas inga åtgärder eller fattas några beslut.

§ 61. Kommande möten

Nästa möte sker den 25/11 i Falkenberg.

§ 62. Avslutning

Ordförande MQV tackade för ett trevligt möte och skickade med ett speciellt grattis till våra landslagsspelare som rönt stora framgångar den senaste tiden, samt ett stort lycka till avseende de som skall kämpa i OS i Wroclaw, Polen.

Justeras
Mats Qviberg
Pontus Silow

Vid protokollet
Roger Wiklund