JK-möte 4 verksamhetsåret 2020/2021

Här följer hela mötesprotokollet i pdf-fil samt därefter en kortare sammanfattning.

Pdf-fil

JSM Par 2021 planeras att genomföras live under BK Falkenbergs bridgevecka i sommar (17-21 juli) då det planlagda mästerskapet som skulle gått av stapeln i slutet av januari behövde ställas in på grund av pandemin.
Beslut fattades om att startavgiften på 500kr inkluderar logi i en närliggande skola och att möjlighet för fortsatt boende för juniorer som vill spela resterande dagar i bridgeveckan erbjuds det till ett pris om 200kr för samtliga nätter.

Beslut togs om att vårens riksläger ställs in men har en ambition om att kunna arrangeras igen under höstlovet.

SBF:s styrelse har sedan JK:s senaste möte beslutat att klubba igenom JK:s förslag angående hur juniormedlemskap ska hanteras (se punkten 7 i protokollet från JK:s möte den 14 december 2020). JK måste nu ta ställning till hur beslutet bäst ska kommuniceras ut till klubbar.

Janne Malmström fond är på väg att instiftas. Fonden kommer medföra att en ytterligare möjlighet att söka ekonomiska bidrag för aktiviteter kopplade till juniorbridge kommer finnas tillgängligt. JK är eniga om att informationen på SBF:s hemsida avseende de tre ”fonder” där anslag för
juniorbridgerelaterade projekt nu kan sökas behöver uppdateras. Detta är viktigt både för att de som söker bidrag ska veta vilken fond de ska ansöka från och för att JK ska kunna hantera ansökningar om bidrag på ett rättvist och transparent sätt.

JK har diskuterat frågan om mentorskap för juniorer. JK enas bland annat kring följande:

  • Det viktigaste för att vara en god mentor till en junior är att man har en god pedagogisk förmåga och välvilja. Det är inte nödvändigt att i ord definiera vilken spelnivå en mentor ska befinna sig på. Det är tillräckligt att spelaren i fråga själv definierar sig som en elitspelare.
  • JK ser inget hinder i en mentorskapsrelation som i stort sett blir helt online med kommunikation över t.ex. e-post/Facebook/BBO, dels mot bakgrund av den normalisering av bridge online som skett det senaste året, dels mot bakgrund av att digitalt umgänge utgör en stor del av unga människors umgänge generellt idag. Geografiska avstånd behöver därför inte vara avgörande för om någon kan vara mentor för en viss junior eller inte.
  • JK vill som första steg vända sig till och leta reda på bridgespelare som är
    intresserade av att fungera som en mentor för en juniorspelare. B.S. får i uppdrag att vara den som sköter mentorprogrammet initialt och bl.a. försöker hitta mentorer och para ihop mentorer med juniorer som anmäler intresse. Information kommer inom kort komma ut på forumet. B.S. blir även kontaktperson i JK för de som vill anmäla intresse både i egenskap av mentor och i egenskap av junior som vill lära och utvecklas.

JK har blivit tillfrågade om att arrangera frukostmöten under Bridgefestivalen. Tanken är att grupper om 20–30 personer ska kunna bjudas in till ett frukostmöte kl.08.00–09.00 (innan spelstart) för att diskutera frågor relaterade till juniorrekrytering. I samråd med TK och UtbK bestämmer JK att ett sådant frukostmöte kommer att kunna hållas den 1 augusti 2021.

MME informerar om att videomaterial inom kort kommer att publiceras om hur man spelar minibridge. Materialet är väl anpassat för att kunna rikta bl.a. till unga personer.

Nästa möte bokas till den 3 maj 2021 kl. 19.00.