Klubben behöver dig

Årsmötet närmar sig och som det ser ut nu kommer det att bli lite förändringar i styrelsens sammansättning. Detta innebär också att vi behöver fylla på med lite fler resurser till de så kallade styrelsenära funktionerna.

Valberedningen saknar fortfarande ett par personer som är villiga att hjälpa till så att vi blir fulltaliga, vilket är viktigt för klubbens stabilitet. Som alla säkert vet är vi en ideel förening som i hög grad är beroende av medlemmarnas insatser.

Vi söker två medlemmar, en som kan bli revisor alternativt revisorssuppleant samt en som ska ingå i valberedningen. Ingen av dessa uppdrag är särskilt betungande, och att ha en funktion i klubben ger en väldigt bra insyn i och förståelse för klubbens arbete.

Här följer en kort beskrivning av de båda funktionerna:

Revisorerna granskar styrelsens arbete, främst genom att ta del av styrelsens protokoll. Inför årsbokslutet tittar revisorerna på främst utbetalningar genom att titta på arkiverade underlag s.k. verifikationer. Det kan ske genom att man tittar på alla underlagen eller ett urval. Uppskattad arbetsinsats en dag per år fördelat på två eller tre revisorer. Revisorerna rapporterar sitt arbete vid ordinarie årsmöte.

Valberedningen håller kontakt med styrelsens medlemmar och oss spelare. När någon styrelsemedlem väljer att avsluta sitt uppdrag arbetar valberedningen med att identifiera lämplig ersättare att väljas vid ordinarie årsmöte. Valberedningen försöker finna en harmonisk sammansättning av kompetenser/erfarenheter. Arbetsinsatsen är en till två dagar per år. Ofta väljs två valberedare som mellan sig fördelar arbetet. Det senaste året har det bland annat av Covidskäl enbart utsetts en valberedare.

Om du är intresserad av att hjälpa din egen klubb så kontakta Claes Gard.

Valberedningen
BK Tre Sang