Stadgar

Stadgar

Stadgar för Klippans Bridgeklubb.
(reviderade 20/9 2018)

§ 1. Klubben är en ideell sammanslutning, som har till ändamål att
bereda sina medlemmar tillfälle till sällskaps- och tävlingsbridge.

§2. Styrelsen ska ha sitt säte i Klippan.

§3. Klubbmedlem blir tillika medlem i Svenska Bridgeförbundet.

§4. Medlemsavgiften till Svenska Bridgeförbundet och
Klippans Bridgeklubb fastställes på årsmötet.

§5. Hedersledamot i klubben kan väljas efter förslag till styrelsen.

§6. Frågan om medlems uteslutning hänskjutes till styrelsen för avgörande.

§7. För deltagande i spel på klubbens lokaler skall medlem avlägga avgift,
vars storlek bestämmes av styrelsen.

§8. Klubbens angelägenheter handhaves av en styrelse bestående av
5 ledamöter jämte 1 suppleant. Val av ordinarie ledamot gäller för
en tid av 2 år varav 2 personer står i tur att avgå vartannat år.
Ordf. väljes för 1 år i sänder liksom 1 styrelsesuppleant.

§9. Verksamhets- och räkenskapsår räknas från den 1/7 t.o.m. 30/6
påföljande år.

§10.För granskning av klubbens räkenskaper och styrelsens förvaltning
utses vid årsmötet 2 revisorer jämte 1 suppleant.

§11.Klubbens ordinarie årsmöte hålles i september. Kallelse till årsmötet
anges på höstens spelprogram och på hemsidan. Extra allmänt möte
kan utlysas av styrelsen om omständigheterna så fordrar.

§12.Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordf. för mötet.
2. Val av sekreterare för mötet.
3. Val av 2 protokolljusterare.
4. Föredragning av verksamhets- och revisionsberättelse.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Fastställande av årsavgift.
7. Val av ordförande.
8. Val av styrelsemedlemmar och suppleant.
9. Val av revisorer och suppleant.
10.Val av valberedning, 2 personer varav 1 sammankallande.

§13. Vid mötet har varje medlem en röst. Rösträtt får inte utövas med
fullmakt. All omröstning sker öppet såvida ej sluten votering begäres.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande
utslagsröst, om röstningen skett öppet, annars avgörs saken genom
lottning. Frågor som gäller ändring av stadgar eller klubbens
upplösning kräver för giltigt beslut 2/3 majoritet.