Stadgar

Stadgar
STADGAR FÖR IFK Norrköpings Bridgesektion

§ 1 Föreningens ändamål
Föreningen är ideell och har till ändamål att bereda sina medlemmar möjligheter till bridgespel, att verka för tävlingsbridgens utveckling, samt att såsom anslutna till Svensk Bridge och distriktsförbundet Östra Mellansvenska bridgeförbundet (ÖMBF) företräda sina medlemmar.
§ 2 Medlemskap
1. Antagande av medlem i föreningen sker enligt styrelsens beslut.
2. Hedersmedlem kan utses av föreningens årsmöte.
3. Medlemskap i föreningen förutsätter att stadgade avgifter erläggs inom föreskriven tid.
4. Medlem i föreningen är också medlem i Svensk Bridge och ÖMBF.
5. Det åligger medlem att följa gällande stadgar, tävlingsbestämmelser och föreskrifter samt att iakttaga ett för föreningen och tävlingsbridgen hedrande uppförande.
6. Brott mot gällande stadgar och bestämmelser kan föranleda varning, avstängning eller uteslutning ur föreningen, varom styrelsen beslutar. Ansökan om prövning av utdömt straff kan göras hos ÖMBF.
7. Av ÖMBF respektive Svensk Bridge fattat beslut om avstängning respektive uteslutning av enskild medlem gäller även inom föreningen.
8. Medlemsavgift inkluderande avgiften till Svensk Bridge och ÖMBF fastställs av årsmötet.
§ 3. Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår räknas från 1 Januari till 31 December, helårsvis.
§ 4. Styrelse
1. Föreningens styrelse har sitt säte i Norrköping
2. Föreningens verksamhet leds av en styrelse, bestående av en ordförande, 4 övriga ledamöter samt 1 suppleant. 3. Vid föreningens årsmöte väljs ordförande för ett år, övriga ledamöter för två år därav hälften vartannat år. Suppleant väljs på 1 år i taget.
4. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör.
5. Styrelsen är beslutsför då 4 ledamöter är närvarande. För beslut fordras majoritet. Ordföranden har utslagsröst.
6. Styrelsen beslutar angående firmatecknare.
7. Styrelsen skall hålla sig underrättad om och ombesörja verkställighet om de stadgar, beslut och bestämmelser som gäller inom, och meddelats av, Svensk Bridge och ÖMBF. Fullständigt medlemsregister ska hållas uppdaterat.
8. Ett måldokument som styr klubbens verksamhet och organisation ska finnas. Det ska revideras och vid behov uppdateras minst en gång per verksamhetsår.
§ 5. Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning utses vid årsmötet för ett år åt gången en revisorer och en revisorssuppleant.
§ 6. Föreningsmöte
1. Föreningen håller ordinarie årsmöte i februari månad. Kallelse utgår genom styrelsens försorg minst 21 dagar före mötesdagen.
2. Extra möte anordnas när styrelsen eller minst hälften av medlemmarna så påkallar. Skriftlig kallelse eller e-post med angivande av ärende utsändes till medlemmarna minst 7 dagar före mötesdagen.
3. Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter finnas på föredragningslistan och behandlas.
1. Dagordning, godkännande.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Val av två justeringsmän.
5. Mötets behöriga utlysande.
6. Styrelsens och revisorernas berättelser.
7. Ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Förenings- och förbundsavgifter för verksamhetsåret.
9. Inkomna ärenden.
10. Val av ordförande.
11. Övriga val.
4. Vid mötet äger varje närvarande medlem en röst. Röstberättigad är den som erlagt stadgade avgifter. Röstning får ske med hjälp av ombud.
5. Beslut fattas med enkel majoritet utom vid frågor enligt §7. All omröstning sker öppet, såvida ej sluten omröstning begärs.
6. Vid lika röstetal avgör årsmötets ordförande – utom vid fråga om styrelsens ansvarsfrihet, vilken vid lika röstetal är beviljad samt vid frågor enligt §7.
§ 7. Stadgeändring och förenings upplösande.
För förändring eller komplettering av föreningens stadgar även som för upplösning av föreningen fordras att ärendet angetts i skriftlig kallelse. För beslut fordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande röstberättiga biträder beslutet. Föreningens stadgar samt beslutade stadgeändringar skall tillställas ÖMBF.
§ 8. Representation
1 Spelare kan tillhöra flera föreningar, men får endast representera en förening under spelåret 1 Januari- 31 december, i tävlingar anordnade respektive sanktionerade av Svensk Bridge eller ÖMBF.
2 Föreningen (liksom ÖMBF) äger därutöver att vidtaga de inskränkningar eller utvidgningar i sina medlemmars representationsrätt som i speciella fall anses erforderliga.