BK Everfresh

BK Everfresh årmöte 2022 kommer att hållas måndagen den 24 oltober direkt efter bridgetävlingen ca kl. 13.40 i Bridgens Hus.
Alla är varmt välkomna!

Motioner till årsmötet skall vara klubben tillhanda senast den 14 oktober.
Motioner kan mejlas till perdiener@hotmail.com.
Kallelse kommer att sändas ut med mail till samtliga klubbmedlemmar.

Föredragningslista:
-Godkännande av föredragningslista.
-Val av orförande för mötet.
-Val av sekreterare för mötet.
-Val av två justeringsmän att jämte orföranden justera mötets protokoll.
-Fråga om mötets behöriga utlysande
-Styrelsens årsberättelse.
-Resultat o balansräkning för verksamhetsperioden 1/9 -2021 31/8-2022.
-Revisorernas berättelse.
-Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
-Valberedningens förslag till styrelse o revisorer.
-Val av Valberedningen.
-I stadgeenlig tid inkommna motioner.
-Fråga om eventuella stadgeändringar.
_Styrelsens föredragning av verksamhetsplan för verksamhetsåret.
-Fastställande av årsavgift och spelavgift för närmaste verksamhetsår.
-Övriga frågor.
-Avslut

Vi välkomnar dig som spelare till bridgeklubben Everfresh.

Tävlingsdagar:
Måndag Kl. 10.00 ( spel i två grupper om deltagarantalet tillåter)
Tisdag Kl. 14.00 ( spel i två grupper om deltagarantalet tillåter)
Onsdag Kl. 10.00 (spel i en grupp)
Prisutdelning direkt efter avslutad tävling.
Vi erbjuder Partnergaranti!

Vi kräver att Du är fullvaccinerad!

Det är inte tillåtet att ta med kaffe/te koppar in i spellokalen.

Medlemsavgift betalas till BG 373-3482 eller
Swish 123 567 9386.
Ange namn eller medlemsnummer.

Medlemsavgift: 
430 kr