Årsmöte

Luleå Bridgekamrater har sitt årsmöte i mars varje år. Där har alla medlemmar rösträtt. Bland annat väljs styrelsen vid årsmötet.

Följande punkter finns på dagordningen varje årsmöte:
* Dagordning, godkännande.
* Val av ordförande för mötet.
* Val av sekreterare för mötet.
* Val av två justeringsmän.
* Mötets behöriga utlysande.
* Styrelsens och revisorernas berättelser.
* Ansvarsfrihet för styrelsen.
* Förenings- och förbundsavgifter för verksamhetsåret.
* Inkomna ärenden.
* Val av ordförande.
* Övriga val.

2024-arsmote.pdfKallelse årsmöte 2024