Årsmöte

Här hittas information om klubbens årsmöten.


AKTUELLT ÅRSMÖTE

Måndagen den 28 augusti 2023 klockan 16.00 i spellokalen.

DAGORDNING

Årsmöte ÄBS måndagen den 28 augusti 2023
1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Styrelsens ekonomiska rapport
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av ordförande på 1 år
11. Val av styrelseledamöter
12. Val av revisor och revisorssuppleant på 1 år
13. Val av valberedning på 1 år
14. Fastställande av årsavgift
15. Fastställande av ersättning till styrelseledamöter
16. Fastställande av spelavgift
17. Styrelsen informerar.
18. Inkomna motioner
19. Årsmötet avslutas


TIDIGARE ÅRSMÖTEN


För att komma in på sidan måste du dels vara medlem i ÄBS och dels vara inloggad.

Årsmötet 2023

Årsmötet 2022

Årsmötet 2021

Årsmötet 2020