Stadgar

UBF:s stadgar har redigerats med anledning av SBF:s beslut om förändrat verksamhetsår. Redigeringen är en anpassning till SBF och gäller nytt verksamhetsår, 1 september till och med 31 augusti.

UBF:s stadgar har redigerats så att
* årsstämman hålls i oktober månad (i stället för september)
* motioner ska vara inlämnade senast 31 augusti (i stället för 31 juli)
* datum för årsstämma ska fastställas senast 31 maj