Årsstämma

| År |
| 2022 - 2023|
| 2021 - 2022|
| 2020 - 2021|
| 2019 - 2020|
| 2018 - 2019|
| 2017 - 2018|
| 2016 - 2017|
| 2015 - 2016|
| 2014 - 2015 |
| 2013 - 2014 |
| 2012 - 2013 |
| 2011 - 2012 |
| 2010 - 2011 |
| 2009 - 2010 |

Utdrag ur stadgarna:
ÅRSSTÄMMA
§ 10

Ordinarie årsstämma hålls varje år i oktober månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Till extra årsstämma kallas när styrelsen så anser lämpligt eller minst en femtedel av förbundets anslutna klubbar så kräver.
Tidpunkt för årsstämman ska fastställas av styrelsen senast den 30 april och därefter snarast offentliggöras. Anslutna klubbar informeras på digitalt sätt varvid bestämmelserna om motionstid särskilt ska påtalas.
Formell kallelse till årsstämma ska, jämte förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning och föredragningslista, på digitalt sätt sändas till klubbarna senast två (2) veckor före årsstämman.
Motion från klubb eller enskild medlem ska, för att kunna behandlas på årsstämman, vara UBF:s styrelse tillhanda senast den 31 juli. Samtliga i rätt tid inkomna motioner ska, med styrelsens till- eller avstyrkan bifogas den formella kallelsen och därefter föreläggas årsstämman för avgörande.