LK 1906 - Felaktig förklaring i DM-lagfinal

kn643
KD1084
EKkn6
7
32
D10854
K10976
D10982
kn965
9
kn84
EK5
E7
732
ED632
6
Nord
Öst
Syd
Väst
Öst giv
Ö-V i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
Pass
Pass
1 1
Dbl 2
1 3
1
1NT
3
Pass
Pass
Dbl
Pass
Pass
Pass
1Stark klöver, 17+ hp
2Se text
35-7 hp

Spelat resultat
3 Dbl +1, NS +630

Tävlingsledarens detaljerade faktaredogörelse
Blev kallad till bordet av Väst som anser att hans agerande är baserat på en felaktig förklaring av Syd. Innan Väst bjuder X på 3 frågar han vad X på 1 betyder. Syd svarar att ”Nord kan ta emot alla färger”. På Nord-Syds deklarationer står det ”Naturligt” som försvar mot stark 1 (ingen annan dokumentation finns).

Jag gjorde en poll bland fem spelare i tävlingen i läget där Väst ska bjuda på 3 och fått den information som gavs vid bordet. Alla svarande i pollen bjöd pass.

Tävlingsledarens domslut med motivering och lagrum
Jag dömde med vägledning av pollen jag ställde, att spelat resultat gäller. Motiveringen är att Syd inte gjort en felaktig förklaring enligt deras metoder. Lagrum 75C.

Överklagande sidans synpunkter (Väderstreck ÖV)
Väst ställer tre frågor om dubblingen:
-Vad visar DBL?
- Nord kan ta emot alla färger
- Det är inte UD mot klövern?
- Nej
- Så har Nord en balanserad hand då?
- Ja, Nord kan ta emot alla färger

Det som TL totalt glömt bort i sin redogörelse är att när Nord lägger upp korten säger han ”det var en UD mot klöver. Jag kan ta emot alla andra färger än klövern”. Så juryn har fastslagit att Väst fått en felaktig förklaring.

Så nu borde lag 75B Felaktig förklaring gälla. Tyvärr så rättade Nord inte det innan utspelet och träkarlen visats så kan man ju inte backa budgivningen. Vad som då händer om Väst fått rätt förklaring vet man ju inte men Dbl kommer knappast vara ett alternativ om N har kort klöver. Så då finns det ju typ 3 alternativ Pass /3NT/ 4 . Det är ju med den informationen man borde gjort en poll med.

Sedan tycker juryn att Väst som fått en felaktig information skall lista ut att den är fel tycker vi är mycket knepigt. Folk bjuder på inga kort mot Stark 1 Klöver när de är i pluszon så man kan inte alls lista ut det. Om N flyttar två hjärter till klöver så har en hand som många kommer bjuda likadant på och då är det cirka 2 bet så att Lag 12 C1E skulle gälla känns extremt konstigt.

Andra sidan synpunkter (Väderstreck NS)
(Nord) Eftersom öppningsbudet budet 1 inte visar någon specifik färg utan bara 17+ bjuder jag X. Om min partner (Syd) bjuder 2 är min plan att bjuda 2 (egen färg) för att visa att jag har bra kort. När nu Syd bjuder 1 blir min hand mycket bättre. Jag bjuder 3 för att visa att jag har bra kort och spaderstöd.

Juryns beslut med domslut och motivering
Juryn anser att det är fastlagt att Väst har fått en felaktig förklaring, även om Syd har framfört en viss tvekan. Juryn tycker också att TL:s spelarundersökning borde ha utformats så att den bad spelare se om de olika förklaringarna gjorde skillnad vid det aktuella budläget, alltså se vad spelare bjöd med rätt respektive fel förklaring. Juryn tror dock att det inte hade blivit någon skillnad i utfallet. Vidare anser juryn att vid det aktuella budläget har Väst genom budgivningen fått veta att Nord högst troligen inte har en stark balanshand då Öst visat 5-7, Syd haft till ett frivilligt bud och Nord har hoppat trots Västs sangbud. Juryn anser att den skada Väst har lidit inte beror på den felaktiga förklaringen, utan den spekulativa straffdubblingen av ett delkontrakt i fyrmanna.

Lagkommissionens svar
Lagkommissionen bedömer att Syds förklaring av Nords dubbling efter 1 är felaktig. Uttalandet ”Nord kan ta emot alla färger” kan rimligen endast tolkas som att Nord har en balanserad hand. När Nord blivit träkarl och lagt upp sina kort, har Nord hävdat att dubblingen istället var UD mot klöver. Nord-Syd kan inte styrka att förklaringen skulle vara korrekt, och enligt Lag 21B1b ska tävlingsledaren i sådana fall förutsätta felaktig förklaring snarare än felaktigt bud.

Baserat på given och inhämtad bakgrundsinformation bedömer dock Lagkommissionen att Väst har tydlig information om att förklaringen är opålitlig. Den fortsatta budgivningen tyder definitivt på att Nord och/eller Syd har en mer obalanserad fördelning. Lagkommissionen har därför gjort nya undersökningar för att ta reda på vilka bud som kan vara rimliga med rätt respektive fel förklaring. Ingen i bedömningsgruppen har ansett att dubbelt på 3 är rimligt i någondera fallet. Lagkommissionen har också frågat bedömningsgruppen om kopplingen mellan den felaktiga förklaringen och dubblingen av tre spader, och samtliga svarande har ansett att dubblingen inte kan motiveras av den felaktiga förklaringen utan är oberoende.

Lagkommissionen anser därför att Syds förklaring varit felaktig men att den inte skadat Öst-Väst. Resultatet enligt tävlingsledarens och juryns bedömning ska kvarstå som 3 Dbl S +1.

Enligt Lag 20F5b ska parters felaktiga förklaring, om den felandes partner blir spelförare eller träkarl, rättas efter sista pass. Nord har i det aktuella fallet inte gjort detta utan lagt upp korten. Detta fel föranleder dock ingen bestraffning utan bara ett påpekande.

Domslutet har fattas av Lagkommissionens arbetsgrupp i samarbete med bedömningsgruppen.