Riksstämmoprotokoll 2019

Protokoll fört vid Svenska Bridgeförbundets riksstämma den 12 oktober 2019 på Scandic Grand Hotell i Örebro.

PDF-fil

Vid riksstämman deltog ett 70-tal personer där merparten utgjordes av distriktsförbundens valda ombud. 20 av förbundets 21 distrikt var representerade vid riksstämman.

1. Öppnande, upprop, godkännande av fullmakter, fastställande av röstlängd

Pontus Silow hälsade alla välkomna till 2019 års riksstämma och förklarade densamma för öppnad.
Beslutades: Att efter upprop fastställa den totala röstlängden om 132 röster.

2. Föredragningslistans godkännande

Beslutades: Att godkänna föreslagen föredragningslista.

3. Val av ordförande vid stämman

Beslutades: Att välja Bo Appelqvist till ordförande vid riksstämman.

4. Val av sekreterare vid stämman

Beslutades: Att välja Micke Melander till sekreterare vid riksstämman.

5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

Efter påpekande från Gösta Frödin råddes SBF ändra i föredragningslistan så att vi framledes använder oss av justeringspersoner istället för som tidigare justeringsmän.
Beslutades: Att välja Christina Truuberg och Thomas Johansson som justeringspersoner.

6. Stämmans behöriga utlysande

Micke Melander redogjorde för hur stämman blivit utlyst per den 15 december, 15 april och 15 september.
Beslutades: Att riksstämman förklaras behörigt utlyst i stadgeenlig ordning.

7. Styrelsens och revisorernas berättelser

Beslutades: Att lägga verksamhetsberättelsen för 2017-2018 till handlingarna utan korrigeringar.

Beslutades: Att till verksamhetsberättelsen för 2018-2019 infoga ett stycke under UK om den nyinstiftade mixedklassen och en redaktionell ändring i inledningen av berättelsen samt att i övrigt även lägga denna verksamhetsberättelse till handlingarna.

Beslutades: Att de båda verksamhetsårens revisionsberättelser läggs till handlingarna.

8. Balansräkning

Påpekande kom från riksstämman om att man efterlyser samma typ av konton mellan åren så att det går att jämföra mellan verksamhetsåren och i handlingarna.
Beslutades: Att godkänna styrelsens förslag till balans- respektive resultaträkning för 2017-2018 och 2018-2019.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutades: Att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2017-2018 och 2018-2019 i enighet med revisorernas förslag.

10. Styrelsens budget för löpande verksamhetsår, samt förslag till budget för påföljande två verksamhetsår

Påpekande kom från stämman om att det i framtida budgetar också ska finnas med föregående år i egen kolumn, så att en enkel jämförelse kan göras snabbt. Styrelsen fick också i uppdrag av riksstämman att för framtiden bättre redovisa landslagens kostnader, där även fonderna kommer med i redovisningen. Det hela bör bruttoredovisas.
Beslutades: Att bordlägga frågan om budgeten tills att motionerna var behandlade.

11. Medlemsavgifter för påföljande två verksamhetsår

Vid riksstämman föreslogs tre olika belopp (alla höjningar) till medlemsavgift för kommande två verksamhetsår. Dessa var 250, 280 respektive 300 kronor.
Beslutades: Att medlemsavgiften för 2020-2021 och 2021-2022 ska vara 280 kronor till SBF, vilket även var styrelsens förslag till höjning av avgiften.

12. Kommittéernas verksamhet och planering

Ett måldokument för SBF och tidsperioden 2020-2025 hade presenterats i handlingarna. Synpunkter kom om vikten av att kommunikation, information och utbildning borde genomsyra vår organisation i högre utsträckning än vad som nu sker.
Beslutades: Att godkänna förslaget till måldokument med dess intentioner.

13. I stadgeenlig tid inkomna motioner

Totalt 20 motioner hade inkommit i stadgeenlig tid och behandlades av riksstämman.

 1. Fullt stöd för mixedlandslaget från BK S:t Erik
  Beslutades: Att bifalla motionen, med tilläggsyrkandet från styrelsen om att juniorer inte ska omfattas av det hela då andra förutsättningar gäller för dem. Likaså ska finansieringen göras inom beslutad budgetram och gäller från och med riksstämman 2019.

 2. Jämställt stöd för mixedlandslaget från Dan Bylund
  Beslutades: Att motionen ansågs besvarad via motion 1.

 3. Jämn fördelning mellan landslagsklasserna från Lars Goldberg
  Beslutades: Att motionen ansågs besvarad via motion 1.

 4. Inrättande av kapten för mixedklassen från Lars Goldberg
  Beslutades: Att avslå motionen. Riksstämman ansåg dock att UK bör se över innehållet i motionen med tanke på föregående beslut om samma förutsättningar för landslagen är det rimligt att följa motionärens yrkande. Riksstämman ansåg vidare att det är SBF Styrelse via sina kommittéer som på sådan här detaljnivå bör styra verksamheten.

 5. Dubbla landslagsspel Lars Goldberg
  Beslutades: Att avslå motionen.

 6. Funktionalitet e-post till grupper Stockholms BF SBF styrelse yrkar bifall och tilläggsyrkade om att det hela ska ske inom ramarna för BIT och inte vara någon extern programvara.
  Beslutades: Att bifalla SBF Styrelses tilläggsyrkande.

 7. Försäkringar för spelare och ledare Eva Abragi Stockholms Bridgeförbund yrkade på utredning och SBF styrelse biföll distriktsförbundet.
  Beslutades: Att ge i uppdrag åt SBF styrelse att utreda frågan, då ingen vet vad de ekonomiska konsekvenserna riskerar bli.

 8. Utredning om BIT projektet Östra Mellansvenska BF
  SBF styrelse välkomnade motionen och föreslog riksstämman bifalla motionen.
  Riksstämman ansåg att det fanns anledning att dra lärdomar av BIT-projektet inför framtida projekt, men att det inte ska läggas ytterligare tid eller resurser på att utreda projektet, utan att det är bättre att titta framåt.
  Beslutades: Att avslå motionen.

 9. Junioransvarig i Svensk Bridge Lars Nilsson
  Riksstämman konstaterade att anställande av personal till förbundet måste vara en fråga som behandlas av sittande styrelse och inom ramarna för vad ekonomin tillåter. Riksstämman konstaterade vidare att juniorfrågan är en viktig fråga och att styrelsen bör begrunda intensionen i motionen, riksstämman ansåg avslutningsvis att det inte kan vara riksstämmans sak att på detaljnivå besluta om hur den dagliga driften ska skötas.
  Beslutades: Att avslå motionen.

 10. Skifte på SM Damer och Veteraner datum Mariza Håkansson, Moa Petersen
  Motionerna 10-17 hade alla samma tema och rörde frågan om finalspelet i dam respektive veteranklass och förläggningen av finalspelet vid Bridgefestivalen. Riksstämman påtalade också vikten av att kommande styrelse/kommitté tar till sig av innehållet i motionen.
  Beslutades: Riksstämman ansåg att intentionen i motionen var korrekt och att frågan bör överlämnas till kommande festivalkommitté. SBF kommittéer måste dock ha frihet att kunna få agera efter vad de anser vara bäst för SBF och vad gäller att ex. besluta om hur ett tävlingsprogram ska se ut är en alltför detaljerad fråga där hänsyn måste tas till helheten varvid motionen ansågs besvarad.

 11. Skifte på SM Damer och Veteraner datum Maria Grönkvist, Catharina Ahlesved
  Beslutades: Att anse motionen besvarad via motion 10.

 12. SM Damer datum från Gunnar Andersson
  Beslutades: Att anse motionen besvarad via motion 10.

 13. SM Damer datum från Gudrun Strandberg
  Beslutades: Att anse motionen besvarad via motion 10.

 14. SM Damer och Veteraner datum från Agneta Svanberg, Bobbo Jovic, Britt Björk Ingegerd Peterson, Gunvorg Bengtsson, Birgitta Lénberg, Gunilla Andersson, Elena Bolanos, Andrea Nilsson, Maya Lo Björk Heed, Britt Marie Warborn
  Beslutades: Att anse motionen besvarad via motion 10.

 15. SM Damer och Veteraner datum från Patricia Kronbäck
  Beslutades: Att anse motionen besvarad via motion 10.

 16. Speldagar för SM Damer från Peggy Nyholm och Eva Gunnarsson
  Beslutades: Att anse motionen besvarad via motion 10.

 17. SM Damer och Veteraner datum från Ann-Sophie Andersson
  Beslutades: Att anse motionen besvarad via motion 10.

 18. Beräkning av röstetal från Thomas Axenbratt
  Beslutades: Att bifalla motionen med tillägget att SBF nya styrelse får i uppdrag att ta fram simuleringsutfall och utreda för att återkomma med ett skarpt förslag till kommande riksstämma för att skapa bättre rättvisa mellan distriktsförbunden.

 19. Angående SBFs verksamhetsår från Göteborgs Bridgeförbund
  Beslutades: Att bordlägga frågan då detta kommer upp i §14.

 20. Val av sätt att höja medlemsavgiften från BK Bridgehuset
  Beslutades: Att avslå motionen.

14. Ärenden som styrelsen önskar behandlade på stämman

Här togs den första bordlagda frågan om förslaget om framtida budgetar upp.
Beslutades: Att fastställa styrelsens förslag till budget för 2019-2020, 2020-2021.

Beslutades: Att korrigera budgeten för 2021-2022 varvid kostnaden för ”styrelse, stämma” ökas från 100 000 till 200 000 som också får konsekvensen att årets resultat det året budgeteras till +160 000 jämfört mot föreslagna +260 000.

Styrelsen föreslog därefter en rad förändringar av förbundets stadgar.
Beslutades: Att ändra version på förstasidan av stadgarna.

Beslutades: Att §3 Medlemskap och punkt 2 ska lyda:
2. Introduktionsmedlem (I-medlem) är en fysisk person som vid första speltillfället, eller vid deltagande i bridgekurs, ansluts till klubben med fritt medlemskap innevarande säsong. Medlemskapet gäller även påföljande säsong om medlemmen blir medlem under perioden 1/1-15/4. I-medlemskap kan endast erhållas en gång.

Beslutades: Att §3 Medlemskap och punkt 4 ska lyda:
4. Tidigare förbundsordförande, som på förtjänstfullt sätt har gagnat SBF:s verksamhet, får på förbundsstyrelsens förslag, av riksstämman utses till hedersordförande i SBF. Tidigare ledamot av förbundsstyrelsen eller annan person, kan på ovanstående grunder utses till hedersledamot i SBF. För val av hedersordförande eller hedersledamot fordras beslut av riksstämma, med enkel majoritet, av antalet angivna röster. Vald hedersordförande eller hedersledamot blir ständiga medlemmar i Svenska Bridgeförbundet.

Beslutades: Att §6 Medlemsavgifter och punkt 1 ska lyda:
SBF:s räkenskap- och verksamhetsår avslutas den 31 augusti. Medlemsavgifter till SBF fastställs vid ordinarie riksstämma för det verksamhetsår som börjar 1 september året efter stämman samt därpå följande verksamhetsår.

Beslutades: Att göra justeringar i stadgarna på följande punkter som är konsekvensförändringar beroende på föregående beslut om §6 Medlemsavgifter som rör verksamhetsåret:
§6.2 som rör datum kopplade till medlemsredovisningar
§7.8 som rör datum för handlingar till kommande riksstämma och övriga redovisningar
§9.2 som rör datum för när räkenskaperna ska till revisorerna
§9.3 som rör datum när revisionsberättelsen ska vara utskickad
§10.5 som rör när valberedningens förslag till ny styrelse ska vara presenterat
§11.2 som rör när riksstämman ska hållas
§11.3 som rör när motioner ska vara inlämnade
§13.2 som rör datum för verksamhetsåret och representationsrätten”

Beslutades: Att §3. Medlemskap och punkt 2 ska lyda:
2. Introduktionsmedlem (I-medlem) är en fysisk person som vid första speltillfället, eller vid deltagande i bridgekurs, ansluts till klubben med fritt medlemskap innevarande säsong. Medlemskapet gäller även påföljande säsong om medlemmen blir medlem under perioden 1/1-31/8. I-medlemskap kan endast erhållas en gång.

Därefter togs den bordlagda motionen från Göteborgs Bridgeförbund upp rörande verksamhetsåret.
Beslutades: Att avslå motionen då beslutade stadgeändringar redan ändrat verksamhetsåret.

15. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg vid riksstämman.

16. Fastställande av antalet ordinarie styrelseledamöter och suppleanter under kommande mandatperiod

Beslutades: Att fastställa antalet ordinarie styrelseledamöter till sex och antalet suppleanter till två (med inbördes ordning).

17. Val av ordförande i Svenska Bridgeförbundet

Beslutades: En enhällig riksstämma valde Martin Löfgren, Norrköping, till ny ordförande i Svenska Bridgeförbundet. Nyval.

18. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter

Beslutades: Att omvälja Carl Ragnarsson som ordinarie styrelseledamot.

Beslutades: Att via nyval välja Linnea Edlund, Krister Ahlesved, Eva Andersson, Kathrine Bertheau och Rolf Scherdin som övriga ordinarie styrelseledamöter.

19. Val av styrelsesuppleant (er) med angivande av inbördes ordning

Beslutades: Att välja Simon Granath (1) och Eva Abragi (2) som suppleanter.

20. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Beslutades: Att till revisorer välja revisionsbyrån Grant Thornton.
Beslutades: Att via nyval utse Mårten Gustawsson till sakrevisor och omval på Börje Dahlberg som revisorssuppleant.

21. Val av valberedning

Beslutades: Att välja Zennica Hammar, Gävleborg, Björn Sörling, Göteborg och Lars Lundqvist, Östra Mellansvenska till valberedning.

22. Årets klubbledare

MK via Helena Axelsson presenterade och utdelade priset rörande årets klubbledare till Tor-Björn Bohman, Ängelholms BS.
Motiveringen bakom beslutet löd:
Tor-Björn har under den senaste tioårsperioden gjort en fenomenal insats för bridgen i såväl Ängelholms BS som i Skånes BF. Han har varit initiativtagare samt kursledare för ett stort antal bridgekurser på olika nivåer vilket har lett till att antalet aktiva spelare i Ängelholms BS fördubblats. Spelkvällarna har vuxit med flera hundra procent och klubben har blivit en levande sådan med mycket fin verksamhet.

23. Jannerstenstipendiet

Inget stipendium utdelades 2019.

24. Riksstämmans avslutande

Riksstämman avslutades med avtackning av avgående styrelse och Bo Appelqvist som mångårig sakrevisor. Bo Appelqvist tackade därefter alla för visat intresse och förklarade 2019 års riksstämma för Svenska Bridgeförbundet avslutad.

Vid protokollet
Micke Melander

Ordförande
Bo Appelqvist

Justeras
Christina Truuberg

Justeras
Thomas Johansson