Riksstämmo- protokoll 2017

Protokoll fört vid Svenska Bridgeförbundets Riksstämma i Örebro 7 oktober, 2017

PDF-fil för utskrift

Öppnande av stämman

Mats Qviberg öppnade stämman och hälsade delegaterna välkomna.

§ 1 Godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd

Fullmakter godkändes och röstlängden fastställdes.

§ 2 Föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

§ 3 Val av ordförande

Bo Appelqvist, Mölnlycke, valdes till riksstämmans ordförande.

§ 4 Val av sekreterare

Roger Wiklund, Falkenberg valdes till sekreterare.

§ 5 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

Peter Johansson, Borlänge och Fredrik Jarlvik, Malmö valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 Stämmans behöriga utlysande

Tid och plats för stämman utlystes 2016-12-27. Stämman förklarades utlyst i stadgeenlig ordning.

§ 7 Styrelsens och revisorernas berättelser

Verksamhets- och revisionsberättelser för åren 2015/2016 och 2016/2017 hade distribuerats till delegaterna i förväg.
Stämman godkände styrelsens verksamhetsberättelse, dock skall en del redaktionella ändringar göras i skriften. Inga synpunkter framfördes med anledning av revisorernas berättelse.

I samband med verksamhetsberättelsen diskuterades SBF:s satsning på ett RF-medlemskap. En delegat frågade hur mycket av förbundets tid och ekonomi tas i anspråk. Personal och styrelse redogjorde att satsningen inför RF-stämman 2017 kostat ca 20 000 SEK samt 60 timmars arbetstid av personal under två års tid. Utöver det har det största arbetet samt lobbying skett med hjälp av ideella insatser.

§ 8 Balansräkningen

Balansräkningen och resultaträkningen för såväl 2015/2016 som 2016/2017 fastställdes i enlighet med styrelsens redovisning.

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för såväl 2015/2016 som 2016/2017 i enlighet med revisorernas förslag.

§ 10 Budget för påföljande två verksamhetsår

Budgeten fastställdes i enlighet med styrelsens förslag.

§ 11 Medlemsavgifter för två kommande verksamhetsår

Styrelsen föreslog oförändrade medlemsavgifter för de två kommande verksamhetsåren.
Riksstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 12 Kommittéernas verksamhet och planering

Verksamhetsplaner hade distribuerats till delegaterna i förväg, varför endast kommentarer eller tillägg krävdes under denna punkt.
Diskussion fördes om upplägget för SM-par.

En delegat undrade om SBF hade någon anställd som arbetade med sponsring, och uppmanade förbundet. Då svaret blev nekande ansåg delegaten att förbundet borde införa den arbetsuppgiften i organisationen. Styrelsen påpekade att man tidigare haft detta arbetssätt, men att man anser att det i aktuell situation finns andra saker som bör prioriteras. SBF har i dagsläget ett flertal sponsorer främst i samband med festivalen samt diverse lokala arrangemang. Att skaffa en/flera rikstäckande sponsorer känns inte som en nåbar väg att gå i dagsläget.
Styrelsen uppmanade samtidigt alla som tror sig ha kontakter som skulle kunna vara intresserade av att sponsra förbundet att höra av sig.

En delegat frågade om BIT-projektets kostnad än så länge, samt hur det ser ut framöver, såväl avseende ekonomi som produktion.
Styrelsen svarade att produktionen av BIT inte gått enligt plan, man hade förväntat sig att vara klart längre fram i dagsläget. Vad gäller den ekonomiska delen följer det då naturligt att det finns kostnader som inte budgeterats, och då främst i form av löpande personalkostnader. Styrelsen kommer tillsammans med ITK att se över hela projektet och hur utvecklingen skall ske framöver.

§ 13 Motioner

Tre, i stadgeenlig tid, inkomna motioner behandlades.

 1. Från Värmland
  ”Arrangör av sanktionerad Guldtävling skall leverera löpande resultat.”
  Styrelsen föreslog Riksstämman att bifalla motionen.
  Stämman beslutade att bifalla motionen.

 2. Från Värmland
  ” Tävlingskommittén i varje distrikt har rätt att lämna dispens för upp till åtta spelare enbart på distriktsnivå i DM lag. ”
  Styrelsen påpekar att varje distrikt enligt nuvarande regler kan ge dispens för att ett lag på distriktsnivå använder upp till åtta spelare. Styrelsen föreslår därmed att motionen ska anses vara besvarad.
  Stämman beslutade att motionen skulle anses vara besvarad.

 3. Från Stockholm
  ” Svenska Bridgeförbund bör i partävlingar införa Strata-beräkning som alternativ. Det innebär både att utveckla beräkningsprogrammet Ruter så att det kan beräkna Strataresultat och att skapa tabeller så att mästarpoäng kan delas ut efter Strata-resultatet.”
  Styrelsen föreslår att riksstämman bifaller motionen och uppdrar åt tävlingskommittén att utarbeta ett förslag på hur strataresultat kan implementeras för utdelning av priser och mästarpoäng.
  Stämman beslutade att bifalla motionen.

§ 14 Ärenden som styrelsen önskar behandla på stämman

Styrelsen hade inga ärenden för stämman att behandla.

§ 15 Övriga ärenden

Styrelsen informerade om den nya dataskyddslagen, ”GDPR”, som träder i kraft den 25 maj 2018. SBF kommer att anpassa BIT enligt de nya bestämmelserna. Klubbar som använder sig av egna lösningar/hemsidor kommer inte att få support av SBF i denna fråga.

Styrelsen informerade att antalet I-medlemmar börjat minska efter många års stadig uppgång. Samma sak gäller försäljning av kurslitteratur av Förbundets material, och vid förfrågan från några av de större privata aktörerna vad gäller bridgekurser bekräftar de att det gäller även i deras verksamheter. Stämman diskuterade om man möjligen skulle ha en vårträff för att diskutera en framtida strategi främst avseende rekrytering och utbildning. Möjligen skulle denna träff i så fall ersätta distriktsträffen.

Styrelsen presenterade det utbildningsmateriel som tagits fram under året. Såväl Minibridgefoldern samt den nya utbildning som var tänkt att främst rikta sig mot juniorer, men som fungerar alldeles utmärkt för alla åldersgrupper.
I samband med detta visades två applikationer utvecklade såväl för läsplattor samt telefoner och datorer där man snabbt kan komma igång och spela något som även om det inte är Bridge, kan vara en inkörsport till vår sport.

§ 16 Fastställande av antalet ordinarie ledamöter och suppleanter under kommande mandatperiod

Enligt valberedningens förslag fastställdes antalet ledamöter till sex, plus ordföranden, och antalet suppleanter till två.

§ 17 Val av ordförande i förbundet

Enligt valberedningens förslag valdes Pontus Silow enhälligt till ordförande på två år.

§ 18 Val av övriga ordinarie ledamöter

Enligt valberedningens förslag omvaldes på två år: Carl Ragnarsson, Linköping, Per-Olof Eriksson, Sandviken, Helena Axelsson, Sölvesborg, Christer Grähs, Oskarström samt Per Leandersson, Stockholm.
Enligt valberedningens förslag nyvaldes på två år: Ann Ohlsson, Tibro

§ 19 Val av suppleanter med angivande av inbördes ordning

Enligt valberedningens förslag valdes på två år: Lars Persson, Falkenberg som första suppleant samt Linus Dahlström, Lund som andre suppleant.

§ 20 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Enligt valberedningens förslag valdes Bo Appelqvist, Mölnlycke, till sakrevisor med Börje Dahlberg, Göteborg, som suppleant. Som revisor valdes revisionsbyrån Grant Thornton.

§ 21 Val av valberedning

Stämman valde Karl Persson, Stockholm, Lars Lundqvist, Valdemarsvik samt Dan Nilsson Malmö, att ingå i den nya valberedningen. Den nya valberedningen utser själva vem som skall vara sammankallande.

§ 22 Årets klubbledare

Den nyligen utnämnda förbundsordföranden Pontus Silow delade under taktfasta applåder och hyllningar ut priset som Årets Klubbledare till Jan Malmström/Bk Albrekts.
I motiveringen nämndes bland annat att Jan tillsammans med BK Albrekts under de senaste åren gjort enorma insatser för att rekrytera juniorer.

§ 23 Jannerstenstipendiet

Inget Jannerstenstipendie delades ut detta år.

§ 24 Riksstämmans avslutande

Pontus Silow tackade valberedningen för nedlagt arbete och Bo Appelqvist för sin insats som stämmoordförande. Dessutom avtackades den avgående ordföranden Mats Qviberg för sina 20 år som förbundsordförande med blommor samt en gåva från SBF.
Den tillträdande ordföranden Pontus Silow nämnde att han för den nya styrelsen skulle föreslå att utse Mats Qviberg som hedersordförande.

Styrelsen överlämnade medalj och blommor till Micke Melander som lagt ned imponerande 25 år som anställd inom Svenska Bridgeförbundet.

Bo Appelqvist avslutade stämman med ett klubbslag samt ett tack till delegater och övriga deltagare.

Vid protokollet
Roger Wiklund

Justeras
Bo Appelqvist

Justeras
Peter Johansson

Justeras
Fredrik Jarlvik