Kultur och trivsel

Hur länge era spelare väljer att stanna i er klubb, och även hur ofta de väljer att spela, avgörs i stor utsträckning av hur trevligt det är att befinna sig där. Förbättringar vad gäller lokaler, miljö, bemötande och sociala aktiviteter kommer i ett längre perspektiv ge tydliga utslag på ert medlemsantal.

Vad är viktigt

I princip vill ni lyckas med två saker. Ni vill uppmuntra och främja initiativ eller beteenden som bidrar till trivsel. Och ni vill motverka - kanske till och med bestraffa - beteenden som är otrevliga. I praktiserad form kommer detta utgöra grunden för er klubbs värderingar. Vilka är välkomna? Hur beter vi oss? Hur agerar vi när någon bryter mot våra riktlinjer?

Metoder

Tillgänglighetsplan: Finns det grupper som inte kan ta sig till er lokal, eller inte kan delta i er verksamhet? Och finns det något ni kan göra för att råda bot på den saken? Rullstolsramp eller hiss, handikappanpassad toalett och hörselslinga är några exempel på krav som borde kunna ställas på en seriös långsiktig verksamhet.

Trivselregler: Alla klubbar bör sammanställa klubbens förhållningsregler och göra dem tillgängliga för alla spelare. De bör exempelvis tydliggöra att alla förväntas uppträda på ett trevligt sätt mot varandra, att ni inte spelar om pengar, inte dricker alkohol under pågående spel, samt att klubben inte tolererar rasism, diskriminering eller kränkande beteenden.

Organisation och funktioner

En enkel, bra och ganska vanlig metod för att systematiskt arbeta med trivsel är att utse en trivselgrupp, som kan ta ett helhetsgrepp kring frågor som utsmyckning av lokaler, städning, miljöfrågor och sociala aktiviteter.

Även om det förhoppningsvis är inträffar sällan, så behöver ni ha en beredskap för att kunna vidta disciplinära åtgärder mot enskilda spelare. Det kan gälla fusk, kränkningar eller andra oacceptabla beteenden. Sådana ärenden bör hanteras av en separat disciplinkommitté. Med tanke på att sådana ärenden alltid kommer vara konfliktfyllda ska det vara mycket tydligt hur kommittén tillsätts och hur deras beslut kan överklagas. Det ska också finnas en tydlig process för hur enskilda spelare kan anmäla incidenter till kommittén.