Rekrytering av unga spelare


I grunden skiljer sig inte rekrytering av unga spelare från annan rekrytering. Den grundläggande instruktionen är att utgå från rekryteringskedjan, och att arbeta på ett genomtänkt sätt med varje steg i processen. Alla målgrupper har sina särdrag, vilket kan skapa såväl möjligheter som problem. Här är ett försök att beskriva några av de förutsättningar, möjligheter och “fällor” som är värda att hålla ögonen på lite extra vid arbete gentemot ungdomar.

”Den sociala dimensionen”
Intressen och engagemang tenderar alltid att utvecklas i “sociala kontexter”. Eller annorlunda uttryckt: Vad en enskild individ upplever, tycker och gör är i stor utsträckning beroende av andra. Det kan handla om att dela intressen med vänner, att uppmanas/uppmuntras av sin familj eller utvecklas genom initiativ från andra klubbmedlemmar. Ju starkare och närmare relationen är, desto större är den sociala påverkan.

Klubbarna inom Bridgeförbundet har mycket hög medelålder. Både vid rekryteringstillfällen och i verksamheten på en bridgeklubb kommer ungdomar främst möta personer långt äldre än dem själva, alltså personer de har ganska lite gemensamt med socialt sett. Det gör att bridgeverksamheter kommer vara lätta att lämna för många unga spelare. Lägg därför mycket energi på att utveckla relationen till era nya unga spelare. Se också till att skapa mötesplatser där era yngre spelare kan “hitta varandra” - både som bridgepartners och som vänner/bekanta.

Aternativ till den traditionella kursen
Unga är ofta mer otåliga än äldre personer, och av den anledningen passar det traditionella kursupplägget över en termin de flesta ungdomar ganska illa. Vid introduktion och utbildning för ungdomar bör ni snarare sträva efter ett mer intensivt upplägg, där de kanske träffas flera gånger per vecka och har en snabb process från inlärning till tävlingsspel. Ett bra sätt att öka takten för deras inlärning är att komplettera era träffar med spel på digitala plattformar, som BBO, Funbridge eller Synrey. Notera att Synrey kan användas för att spela Minibridge (trick taking bridge).

Dysfunktionella grupper
Det finns många klubbar som initialt haft framgångar vid rekrytering på skolor, men där intresset därefter har “runnit ut i sanden”. I många fall har man arbetat med ganska stora grupper av intresserade, ibland upp till 20 elever. Sådana grupper inkluderar i regel ett fåtal verkligt intresserade, en större grupp ytligt nyfikna, och i värsta fall en än större grupp som kommit dit på uppmaning eller av tvång. En sådan grupp kommer vara hämmande snarare än utvecklande.

Vid sidan av mycket korta presentationer i klassrum eller vid obligatoriska samlingar bör ni alltid undvika upplägg som inte bygger på frivillighet. Har ni en stor grupp, försök sätta de mest intresserade tillsammans och arbeta så långt det går “bord för bord”, där ni är en ledare per tre eller fyra deltagare. Det minskar risken för att de minst hängivna påverkar dem som verkligen vill lära sig.

Ansvarstagande
De flesta unga på våra bridgeklubbar är nästan uteslutande omgivna av markant äldre spelare, vilket för med sig en uppenbar risk att de får en permanent status som… barn. Alltså någon som ska tas om hand. Det kan naturligtvis vara behagligt, men det bidrar inte till utveckling och ökar risken att de unga spelarna blir perifera (läs betydelselösa) i klubbens verksamhet.

Alla - oavsett ålder - fördjupar sitt engagemang när de får ta ansvar. Eftersom unga på grund av sin status har svårare att själva göra anspråk på uppgifter eller förtroendeuppdrag behöver de få hjälp på traven. Titta aktivt efter möjligheter att ge era unga spelare ansvar och förtroende, och rikta konkreta initiativ till dem - det kommer fördjupa deras anknytning både till övriga spelare och till klubben som sådan.

Unga som rekryterare och ambassadörer
Unga har i allmänhet större och mer aktiva sociala nätverk än äldre personer. De kan dessutom i många fall nå målgrupper som era övriga spelare inte har tillgång till. Det gör att de passar utmärkt för uppdrag som handlar om att uppmärksamma bridge och att rekrytera nya spelare. Se till att göra dem delaktiga i det arbetet - särskilt om det riktar sig till andra unga.

Det optimala mellanstadiet!
För små barn är tio minuter på en stol en utmaning i sig, och det kommer i många fall vara svårt att hålla dem fokuserade så länge att de lär sig spela bridge. I tonåren ökar konkurrensen om ungdomars tid till följd av ökade krav från skolan, pojk-/flickvänner, höjd ambition från andra aktiviteter och ökande sociala åtaganden - både via kompishäng och sociala medier. Mellanstadiet är därför på många sätt en optimal målgrupp för rekrytering av nya bridgespelare. Därtill är mellanstadieskolor, via sina fritidsverksamheter i allmänhet relativt tillgängliga för initiativ. (Detta syftar givetvis på ett normaltillstånd, då det inte är pandemi och råder besöksförbud på våra skolor.)