Klubbhistorik

Pri-Bri 1936 grundades 1936 och blir därför en av Malmös äldsta bridgeklubbar.

Nedan kommer några smakprov från protokollen och som berättar om klubbens historia.

18 september 1939
Medlem Malinovitz föreslog att sekreteraren skulle ha en anmärkning för att han velat att två spelare ifrån ett annat lag som spelade mot ett PriBri lag skulle betala vardera 1 krona i spelavgift. Gick inte Malinovitz förslag igenom såg sig Malinovitz nödsakad att avgå ur tävlingskommittén. Medlem Petersen ansåg att det ej var någon sorts förföljelse mot Malinovitz, utan höll före att då vi själva betalar en avgift av 50 öre per spelkväll plus månadsavgifter, att det ej var mer än rätt att de spelare som önska använda vår lokal för sina matcher och användande av våra spelkort och brickor borde betala 1 krona per person. Styrelsen beslöt att ge sekreteraren en anmärkning.

28 oktober 1940
Eldningen. För att inte anlita städerskan för mycket beslöts att jourhavande för kvällen, skall och måste tömma askfat samt vädra ut lokalen. Med detta menas att städerskan kan elda samma dag som hon utför städningen annars får städerskan komma enbart till klubblokalen för att elda, denna utgift kan klubben spara.

I december 1940 beslutar styrelsen att det endast fick spelas priffe och bridge i lokalen. Man hade hyrt ut lokalen för 60 kronor i månaden till bl.a. Malmö Allmänna schackklubb och Kockums bridgeklubb för att dryga ut kassan i klubben.

4 februari 1945
På ordförandes förslag beslöt styrelsen att utöka vårt medlemsantal i Skånes Bridgeförbund till 20 medlemmar.

29 september 1945
Styrelsen beslöt att ge ordföranden Petersen i uppdrag att försöka få ett bridgeutbyte med Köpenhamn.

4 februari 1948
På grund av skattehöjning beslöt styrelsen om förhöjning av öl från 40 till 45 öre och lemonad och vatten från 35 till 45 öre.

27 februari 1949
Ett förslag från ordföranden att t.ex. varannan lördag anordna tävlingar med även kvinnliga spelare utlöste en livlig debatt. Medlem Mallsten föreslog en särskild spelkväll för damer. Medlem Hedenby ansåg att damerna skulle få spela obehindrat på klubbens tävlingar. Medlem Berg med flera ansåg att spelstyrkan skulle försvagas och ansåg den nuvarande dispositionen bäst. Medlem Persson förordade en särskild spelkväll för damer tills de nått en viss spelstandard. Sedan skulle damerna få spela på tävlingarna på ordinarie spelkvällar. Frågan hönsköts till styrelsen för utredning.

5 mars 1949
Ordförande föreslog att en kommitté skulle tillsättas för att höra stämningen hos klubbmedlemmarna angående kvinnliga medlemmar i klubben och sedan framkomma exakta förslag i frågan. Medlem Hedenby föreslog en nybörjarkurs för både damer och herrar till hösten. En kommitté på tre man tillsattes.

2 juni 1949
Beträffande kvinnofrågan förklarade ordföranden att kommittén inte hade något förslag ännu dels beroende på bristande tid, dels beroende på grund av nuvarande stadgar. Frågan kan inte lösas i mer än en riktning d.v.s. att kvinnor inte får blir medlemmar.
Medlem Ekdahl ansåg att priffe skulle tas bort och män stå kvar som i nuvarande stadgarna. Medlem Petersen instämde i Ekdahls förslag. Medlem Mallsten ansåg att Petersen hade en egendomlig inställning, då han först klandrade kommittén, som inte kommit med förslag i en fråga som hindrade att lösas i mer än en riktning av klubbens stadgar och sedan vill behålla hindret. Medlem Rundkvist höll ett anförande varav framgick att han inte ville ha kvinnor i klubben. En talare gick in för styrelsen förslag vid röstning mellan Ekdahls och styrelsens förslag - segrade styrelsens förslag.