Tävlingsledarna informerar

Tävlingsledarens roll
Tävlingsledare (TL) skall tillkallas när något inträffat som inte tillåts i tävlingsreglerna (t ex bud utom tur, revoke, felaktig förklaring).
TL skall leda utredandet av situationen och besluta vad som skall göras.
OBS: Spelare får inte döma själva.
Om en spelare önskar överklaga ett domslut skall TL assistera med detta. Efter tävlingen redovisas ett preliminärt slutresultat. Därefter sammanträder juryn. Denna skall arbeta enligt Juryanvisningarna
Systemdeklaration
Samtliga par skall ha minst ett systemdeklarationskort.
Dessa kort placeras på bordet innan spelet börjar.
Alerteringar
Alerteringar skall användas vid klubbens tävlingar –> Alerteringsregler
Budgivning
Du har rätt att fråga vad ett bud betyder under budgivning och spel, men det måste vara din tur att bjuda eller spela på. Fråga partnern till den som har bjudit ett visst bud eller spelat ett visst kort.
När du får en fråga av en motståndare skall du svara noggrant och fullständigt om de överenskommelser du har med partnern och dessutom på ett trevligt sätt. Även sådant du vet pga. samspelthet med partnern skall förklaras. Du behöver dock inte ge information som är baserad på vilka kort du har på din hand eller vad du tror din partner har.

Tala om både poängintervall och vad budet säger om fördelningen. Det räcker inte med ”bästa lågfärg” eller ”förnekar femkorts högfärg”. Man ska t ex säga ”11-19 poäng och minst tre klöver utan femkorts högfärg”.
Respektera Stopp
Innan man bjuder ett hoppande bud visar man stopplappen eller säger ”stopp”. Nästa spelare skall nu tänka cirka tio sekunder, oavsett vilka kort han eller hon har. Man får absolut inte ”passa snabbt”, det talar ju direkt om för partnern att man har svaga kort och är en otillåten upplysning.
Hantering av budkorten
Spelaren skall bestämma sig för ett bud innan budkorten i budlådan vidrörs. Ett bud har avgetts när det tagits fram ur budlådan för att läggas på bordet framför spelaren. Om spelaren då upptäcker att det är ett felaktigt bud skall det rättas till omedelbart utan tankepaus.
Det är mycket lämpligt att låta budkorten ligga kvar på bordet tills utspel har skett.
Hantering av brickor
Kontrollera noga att ni spelar rätt brickor. Båda paren kan bestraffas om ni spelar fel brickor eller tittar på korten i dessa.
Hantering av korten
När ett kort har spelats skall det också läggas fritt vid bordskanten och ligga kvar tills dess att alla fyra korten spelats.

Ingen spelare får vidröra kort som han inte skall spela den ronden, såvida inte TL säger annorlunda.

Om en spelare efter att en bricka har spelats vill se sin partner eller en motståndares kort, så ber han att få göra det. Det är sedan den tillfrågade som, om han går med på det, lägger upp sina kort. Den som bett att få se dem vidrör inte korten. En spelare är ansvarig för att hans kort stoppas in i rätt fack med bildsidan nedåt. Om så inte sker, och det resulterar i korrigerad poäng vid ett annat bord, så kommer det att bestraffas med poängavdrag (-10 %).

En spelare skall räkna sina kort innan han ser på dem. Om en spelare i ett par inte gör så, och sedan visar sig ha för många eller för få kort, så bestraffas det paret med poängavdrag (-10 %).
Straffkort
För regler om straffkort titta i Bridgelagarna-Lag 50-straffkort
Rondtider och byten
Byte sker när klockan piper fyra gånger eller TL säger byte, byte får inte genomföras tidigare. Om spelarna vid ett bord har spelat klart en rond före tidens slut, så skall de sitta kvar vid sitt bord och tala mycket tyst eller inte alls, eller alternativt lämna spelområdet. Byte genomförs under en minut. Nästa rond börjar när klockan piper en gång.

Det är egentligen förbjudet att titta på sina kort under bytestiden, men förseelser bestraffas inte. Tänk dock på att personer som passerar bakom dig kan råka se dina kort. Att avsiktligt titta på någons kort är givetvis även i detta fall fusk
Långsamt spel
Par som spelar långsamt i förhållande rondtiden ska vid första tillfället ges en tillsägelse, därefter en varning och slutligen ges poängavdrag (10% av toppen på brickan).

Om budgivningen på rondens sista bricka inte är avslutad vid rondtidens slut, så kan TL avbryta spelet. Om det står klart att endast ett av paren är skyldigt till förseningen så döms det 60-40% till det icke felande parets fördel. Om det är oklart vilket par som är skyldigt eller om båda paren är skyldiga så ges 40-40% på den ej färdigspelade brickan. Undantag kan ges vid Spelträning då TL kan döma 50-50%.
Fusk och olämpligt uppträdande
Fusk eller grovt olämpligt uppträdande bestraffas första gången med en varning från TL, vanligen i samband med poängavdrag (-5 % eller -10 %, TL bedömer hur grov förseelsen är). Denna varning arkiveras, men preskriberas efter ett halvår. Om spelaren under denna tid begår ett fel till, så tilldelas han en skriftlig varning från tävlingsledarkollegiet. Denna varning arkiveras också, men preskriberas efter ett år. Om spelaren under denna tid felar igen så beslutar styrelsen om eventuell avstängning eller i sista hand uteslutning ur klubben.
Tillåtna system
På måndagar och onsdagar är system med högst 10 prickar tillåtna (B-nivå), så även på sommarbridgens måndagar och torsdagar.
På torsdagarnas spelträning är system med högst 7 prickar tillåtna (C-nivå) och i övrigt rekommenderas att endast naturliga system används.
Mer om prickbelastning (Svensk bridge)
Trivselregler på Lunds BK
1. Var alltid vänlig och hjälpsam
2. Var aldrig överlägsen eller otrevlig
3. Be om ursäkt om du begått något fel
4. Kontrollera att du sitter rätt
5. Diskutera inte tidigare brickor
6. Respektera rondtiderna
7. Titta på resultatet innan du godkänner
8. Byt snabbt och utan onödigt prat