Juniorkommittémöte 31 januari 2018

Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med Juniorkommittén (JK) den 31 januari 2018.

PDF-fil för utskrift


Deltagare: Linus Dahlström (LDA), Jan Malmström (JMA), Per Leandersson (PLE), Johan Grönkvist (JGR) och Micke Melander (MME).

1. Välkommen

Öppnande av mötet LDA hälsade alla välkomna till mötet och förklarade det öppnat.

2. Juniorkursen

De tre kursmaterialet gick igenom med status.
Beslutades: Att omgående korrigera MiniBridgefoldern och skicka över de uppdateringar som ska göras till PVE så får han göra ett nytryck då de snart tar slut. Deadline på korr 14 feb.
Leverans till PVE sammanställt senast 1 mars. JMA inkommer med korrigering av en illustration för hur man väljer kontrakt.
Beslutades: Att rörande kurs 1, speltekniken lämna slutkorr till PVE. En del illustrationer måste här också ändras, JGR/JMA korrigerar till MME som beställer. LDA korrläser när tid medger mer noggrant.
Beslutades: Att rörande kurs 2, budgivningen omgående lämna kommentarer till PVE om det finns några. I annat fall går det på tryck i slutet av februari.
Beslutades: Att MME skickar över exempel på hur bildbeställningar ser ut, så att alla ser hur det är.
Beslutades: Att korrigera i lärarhandledningen (LH) för Minibridgefoldern så att vi i textformat berättar hur minibridge går till. JMA kommer med utkast.
Beslutades: Att inte ändra något i LH för kurs 1.
Beslutades: Att PLE snarast korrigerar LH för kurs 2 enligt bästa förmåga enligt de korr han fått in.
Beslutades: Att JMA översänder Brickläggningsfilerna för hela materialet, dvs. Minibridge, kurs 1 och kurs 2 till MME samt att vi lägger ut dem på juniorsidorna under någon flik för kursmaterial så att de går att hämta hem.
Beslutades: Att JMA översänder alla PPT filer och att även de döps enhetligt till version 1.0 så att vi får allt enhetligt.

3. Juniorpärmen

Allmän rapport lämnades om statusläget från MME.
Beslutades: Att målsättningen är att hela juniorpärmen ska vara klar och uppdaterad, där alla döps med version 1.0, till 1 mars. Cirka 1.5 kapitel kvarstår att författa, resten är uppdateringar.
Beslutades: MME skriver de delar som saknas.
Beslutades: Att material ska delas via sharepoint, till vilken man ansluter sig som individuell medlem.
Beslutades: Att JGR sätter upp sharepoint och administrerar det hela.
Beslutades: Att inget material kommer skrivas ut och distribueras på det viset via snigelpost.
Beslutades: Att MME skriver en säljsida och berättar vad juniorpärmen är och om dess innehåll samt hur man får access till den.
Beslutades: Att det påtalas för de som får access att de ej får sprida materialet vidare till ej anslutna klubbar och att det är SBFs egendom.

4. Juniorledarutbildning 13-14 januari

Rapport lämnades om utförd juniorledarutbildning med belåtna deltagare av JMA/MME.
Även utvärderingen som gjordes berördes.
Beslutades: Att ny juniorledarutbildning hålls första fredagen, dvs 27 juli, vid Bridgefestival 2018.
Beslutades: Att vi börjar efter lunch, dvs 13.00 och avslutar ca 18.00 med att bjuda alla som kommer på en bättre middag.
Beslutades: Att specialinbjuda Norrköping, Varberg och Täby och att de under en halvtimme vardera får redovisa vad de gör/gjort och att vi därefter har öppna diskussioner för hur vi kan nyttja varandra och hur vi kan få fler igång.
Beslutades: Att MME tar fram inbjudan och att den snarast distribueras.

5. EBL:s Juniorutbildning

Diskuterades kring vikten av att vi deltar och försöker premiera de som sliter så de får mer inspiration och kan vidga sina nätverk. Då ingen anmält intresse handplockar vi.
Beslutades: Att tillfråga Marie Andrén, Täby och Göran Forss, Norrköping om de vill åka och representera Sverige. Ev. kan fler bli aktuella i det fall det inkommer intresserade.
Underhandsbeslut: Deras resor täcks av en eller flera av våra juniorfonder så utbildningen blir kostnadsfri för deltagarens del.
Beslutades: MME verkställer.

6. På att göra listan – tidigare beslut

 • Juniorsidor på Internet behöver korrigeras och finns på JGRs lista. Behöver fortfarande åtgärdas.
 • Juniorkalender på Internet. JGR ser till så att en lista tas fram i pdformat tills det hela kommer igång mer automatiskt med de nya programmeringsfunktionerna. Det rör bara det som är juniorrelaterat. Frågan kvarstår på JGRs att göra lista.
 • Kursgårdar letar vi vidare på, alla får hålla ögon och öron öppna.
 • Studiedag i Varberg på hemsidan. JMA har haft ett tiotal klubbar under senaste året som enskilt besökt för att titta på juniorbridge, pratbridge, betalsystem och gud vet vad.
  Beslutades: Att MME skriver artikel till hemsidan och tipsar om hur klubbarna kan nyttja varandra och använder Varberg som exempel.
 • Välkomstbrev nya juniorer, klart och distribueras nu till nya juniorer.
 • Värd för JSM arrangemang dokument, klart och distribueras nu till de som antingen accepterat att vara värd eller funderar på att vara det för att se vad det innebär. Dokumentet är avstämt med TK.

7. Höstläger – novemberlovet

Beslutades: Det blir höstlovsläger i Varberg, precis som ifjol.
Beslutades:Att lägret hålls tisdag-torsdag.
Beslutades: JMA ordnar det logistiska med BK Albrekts som får sköta markservice.
Beslutades: MME bokar röda korsets lokaler
Beslutades: MME tar fram inbjudan och att vi distribuerar den så snart det är klart.

8. Riksläger i påsk

Roger Wiklund rapporterade att inbjudningarna varit ute ett tag och att det är tunnsått med anmälningar. Exotiska förfrågningar har dock inkommit från Norge, USA och Nigeria! Vidare behövs mer personal.
Beslutades: Att om antalet deltagare kommer understiga 30 personer så arrangerar vi i Varberg istället för Falkenberg om det finns möjligheter för logi på röda korset.
Beslutades: Att JMA undersöker om det i det fall vi flyttar till Varberg är möjligt att spela på klubben.
Beslutades: Att alla får fundera på tänkbara ledare/funktionärer för övningen. Det krävs minst tre ledare och vi har i skrivande stund bara en.
Beslutades:Att framtida Riksläger ska ligga på JKs bord och inte MKs.

9. Övrigt som borde upp på agendan

 • Hur marknadsför vi juniorbridgen till andra klubbar fanns som fråga på agendan men tiden omöjliggjorde att vi hann hantera den.
  Beslutades: JMA e-postar JK i frågan.
 • JSM Par 2018 för hösten diskuterades.
  Beslutades: Att MME undersöker om Täby (Norrort) är sugna på arrangemanget. Om nej går vi ut med generell förfrågan via hemsidan. Får vi heller inget napp där får vi finna annan lösning.

10. Nästa möte

Beslutades: Att MME skickar ut Doodle inbjudan och att nästa möte äger rum i mitten av mars, vi försöker finna en tidpunkt som passar alla under andra eller tredje veckan i mars.

11. Mötets avslutande

LDA tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid anteckningarna MME 2018-01-31