Viktig information angående nya Alerteringsregler fr.o.m 1/9 2023

Viktig information angående nya Alerteringsregler fr.o.m 1/9 2023

Nya regler för alertering
Ett arbete har pågått sedan några år tillbaka för att uppdatera våra regler för vilka bud som ska, alternativt inte ska, alerteras.
Faktorer som arbetsgrupperna tagit hänsyn till är önskemål som framförts och det faktum att de budsystem som används idag inte är riktigt de samma som för 20-25 år sedan.

När träder reglerna i kraft?
De nya alerteringsreglerna träder i kraft fr o m 1 september 2023.
Vad är syftet med en alertering?
Syftet med att alertera förblir detsamma: att fästa motståndarnas uppmärksamhet på bud som de kanske inte direkt förstår innebörden av.

Hjälpsamhet
Ett nyckelord som arbetsgruppen betonar är ”hjälpsamhet” mot varandra. Det innebär konkret att om jag alerterar någon enstaka gång för mycket för att jag anser att det hjälper mina motståndare så ska detta inte ”bestraffas”. Under den kommande Distriktsledarträffen kommer TK att gå igenom tolkning av detta, och praktiska fall, med avsikt att detta ska föras vidare till klubbnivå.

Det kan ta lite tid…
När nya regler kommer är det bara naturligt att sjösättningen kan bli lite långsam. De gamla reglerna sitter i ”ryggmärgen”. Vi hoppas därför att alla visar tolerans och förståelse för att reglernas efterlevnad i början kan bli något mindre än 100-procentig.

Vad lever kvar från tidigare regler?
Principen att alertera ”artificiella” bud (ibland kallade ”onaturliga” bud) och att inte alertera naturliga bud kvarstår. Verkligheten är dock tyvärr inte så enkel, utan regler behövs som tydligt beskriver vad som gäller, och exempel måste ges på hur reglerna ska tolkas.

Vad är nytt i det nya regelverket?
* Alertera ”särskilda” dubblingar och redubblingar. Med ”särskild” menas att en (re-)dubbling visar något särskilt, t ex en viss färg, eller visar en ospecificerad enfärgshand som försvar mot en 1 NT-öppning. Vanliga upplysnings-, straff- eller allmänna styrkedubblingar ska däremot inte alerteras.
* Alertera inte bud i lågfärg som i princip är naturliga men som kan avges på en 3-kortsfärg. Exempel är öppningsbud 1 ♣/1 ♦ som kan vara avgivet på 3-kortsfärg i ett ”5533”-system.
* Alertera inte Staymans 2 ♣ (eller 3 ♣ på 2 NT) eller öppnarens återbud 2 ♦ (3 ♦) om det bara förnekar en högfärg

Prealert
Prealert har som syfte att uppmärksamma motståndare på huvuddragen i parets metoder, särskilt för att underlätta diskussion om försvarsmetoder innan korten tagits ur brickan. Prealerten ska vara kortfattad, och fråntar inte par skyldigheten att studera motståndarnas deklaration eller skyldigheten att alertera bud enligt gällande regelverk. Att vid ett enstaka tillfälle glömma bort att prealertera (eller glömma någon detalj i denna) ska normalt sett inte leda till poängkorrigering/-bestraffning. Vid början av varje rond ska paret redogöra för: • Grundsystem. T.ex.: o Naturligt med 4-kortsöppningar o 5533 o 5542 (där 1 ♣ är okrav). Spelas överföringssvar på 1 ♣, ska det nämnas. o Stark klöver/ruter o Dubbeltydig klöver (där 1 ♣ är krav, antingen balanserad eller stark) • Styrka för naturlig 1 NT-öppning som kan vara svagare än 14 hp. • Öppningsbud 1 trick i färg som kan vara svagare än 10 hp. • Icke-starka 2-öppningar som är artificiella (t.ex. Multi 2 ♦). Det räcker att t.ex. säga: Kolla på våra 2-öppningar. • Eventuell annan information man bedömer som hjälpsamt att fästa motståndarnas uppmärksamhet på.

Var kan jag läsa mer?
Ovanstående text och exempel är inte fullständiga, men summerar de viktigaste punkterna. För en fullständig beskrivning hänvisar vi till förbundets hemsida, gå till länk: Nya alerteringsregler fr.o.m. 1/9 2023

Frågor?
Diskutera med din klubbs tävlingsledare! Du kan också e-posta till Tävlingskommittén under adress: tk@svenskbridge.se