Årsmöte 2021

Ängelholms BS kallar sina medlemmar till årsmöte, måndagen den 23 augusti 2021 klockan 15.00 i Järnvägsmuseets hörsal.

Ängelholms BS kallar sina medlemmar till årsmöte, måndagen den 23 augusti 2021 klockan 15.00 i Järnvägsmuseets hörsal.

MOTIONER

Eventuella motioner skickas till ordförande Ingemar Thorén via mail: ingemar50thoren@gmail.com eller till Tor-Björn Bohman via mail: tbohman@ektv.nu senast fredagen den 20 augusti 2021.
Kallelse ÄBS årsmöte måndagen den 23 augusti 2021 kl. 15-16.

Plats hörsalen Järnvägens Museum.

 1. Ordföranden öppnar mötet.

 2. Val av mötesordförande och sekreterare.

 3. Val till protokolljusterare samt rösträknare.

 4. Mötets utlysande.

 5. Fastställande av dagordning.

 6. Styrelsens verksamhetsberättelse.

 7. Styrelsens ekonomiska rapport.

 8. Revisionsberättelsen.

 9. Ansvarsfrihet för styrelsen.

 10. Val till ordförande på ett år.

 11. Val till styrelseledamöter.

 12. Val till revisor och revisorssuppleant.

 13. Val till valberedning.

 14. Val av firmatecknare

 15. Fastställande av årsavgift. (Bridgeförbundets förslag 430 kronor).

 16. Arvoden till styrelsen. (2020: 990 kr för kassören och 200 kr för övriga ledamöter) det.

 17. Spelavgift. (2020: 30 kr vid användandet av 10-kort. Annars 40 kr).

 18. Inkomna motioner.

 19. Övriga frågor.

 20. Avslut
  …………………………………………………
  Verksamhetsberättelse 2020-2021
  2020 hölls årsmötet den 3 november. Dessförinnan hade styrelsen under verksamhetsåret haft tre möten och efter årsmötet lika många - under sommaren 2021. Däremellan har möten via e-mejl löpande förts.
  Fram till årsmötet arrangerades spel i begränsad skala. P.g.a. Covid 19-pandemin har klubben från årsmötet 2020 arrangerat spel i klubblokalen från 1 juli på torsdagar och från den 26 juli även på måndagar. Antalet spelare har maximerats till 12 par. Bordskryss, handsprit och andra skydd har använts vid spel. Klubben har haft ambitionen att följa de restriktioner som Folkhälsomyndigheten har rekommenderat. Sandra och Torbjörn Bohman har dessutom arrangerat bridge på nätet under hela verksamhetsåret.
  Klubbens relativt goda ekonomi har blivit sämre. Fastighetsägaren har varit generös med hyran, som reducerats med 1.000 kr varje månad. Städavtal har sagts upp och städning sköts av styrelsen. Styrelsen har valt att avstå från det arvode årsmötet beslutade 2020. Styrelsen har ansökt om bidrag från kommunen vid två tillfällen och erhållit ett bidrag. Bridge på nätet under verksamhetsåret och uthyrning av bridgelokalen till bridgeentusiaster har även inbringat medel till klubben. En icke medlem men aktiv spelare i klubben, Roland Göransson, har donerat 500 kr till klubben. Dessa åtgärder har tillsammans gjort att underskottet i ekonomin reducerats.
  Styrelsen har under verksamhetsåret diskuterat ett flertal frågor. Den kanske viktigaste frågan har varit när vi kan börja spela och vilket ansvar klubben har under pandemin gentemot samhället. Av denna anledning har styrelsen noggrant följt utvecklingen av Covid 19 i Skåne och i synnerhet i Ängelholm. Redan under vintermånaderna trodde några av oss att vi snart skulle kunna börja spela men Folkhälsomyndighetens rekommendationer avstyrde ganska ihärdigt våra drömmar. Torbjörn Bohman deltog i möte med Svenska Bridgeförbundet i mitten av juni och det, tillsammans med färre Covid 19 smittade och Folkhälsomyndighetens nya lättnader i restriktioner, ledde så småningom till att vi bestämde att börja spela igen.

…………………………………………..
Resultaträkning för Ängelholms Bridgesällskap
Verksamhetsåret 2020/2021

Intäkter

Spelavgifter 13 310
Kursint avseende 19/20 11 100
Bidrag Ä-holms kommun 4 000
Gåva 500
Lokalhyra 2 950
Övrigt 400

Summa intäkter 32 260

Kostnader

Ruterkontot 193
Trivselkostnader 1 027
Förbrukningsmateriel 3 199
Lokalhyra 29 996
Renhållning 3 998
Priser 0
Datakostnader 2 073
Inventarier 8 625
Spelledare 300
Styrelsen 477
Bankavgifter 539
Övrigt/utbildning 964

Summa kostnader 51 391

Förlust - 19 131

Balansräkning för Ängelholms Bridgesällskap
Verksamhetsåret 2020/2021

Bankmedel per 2020-07-01 145 724,14

Resultat - 19 131,45

Bankmedel per 2021-06-30 126 592,69

Ängelholms bridgesällskap

Budget Utfall Budget
20/21 20/21 21/22

Intäkter
Spelavgifter 66 000 13 310 128 000
Kurser 11 100
Hyra 2 950 2 500
Övrigt 900 1 000
Bidrag 4 000

Summa intäkter 66 000 32 260 131 500

Kostnader
Ruterkontot 7 000 193 10 000
Trivsel 4 000 1 027 5 000
Förbrukningsmatr 12 000 3 199 10 000
Spelledare 8 000 300 6 000
Lokalhyra 38 000 29 996 38 000
Renhållning 6 000 3 998 5 700
Bankavgifter 1 000 539 1 000
Styrelsen 3 000 477 2 500
Priser 5 000 - 12 000
Brickläggning 4 000 - 1 500
Datakostnader/kontorsmatr 4 000 2 073 4 000
Inventarier/utrustning 4 000 8 625 5 000
Fest - - -
Övrigt/utbildning 2 000 964 1 000

Summa kostnader 98 000 51 391 101 700

Förlust / Vinst -32 000 -19 131 29 800

Budget 20/21, lokalhyra, renhållning och bredband avser helår, övr avser 2 speldgr/ve fr o m 200817 tom 1021
Utfall 20/21, 2 speldgr/ve under tiden 17/8 - 29/10
Budget 21/22 fasta avg avser helår, fr 1/7 - 25/7 1 speldag/ve, fr 26/7 - 31/8 2 speldgr/ve och fr 1/9 4 speldgr/ve