Populärversion av riksstämman 2019

Att skriva och läsa riksstämmoprotokoll kan vara ungefär lika roligt som att se målarfärg torka. Här kommer en populärversion som sammanfattar riksstämman 2019.

Först av allt observera att denna är min version och inte det justerade protokollet. Man kan ju alltid ha fått något om bakfoten för att inte tala om glömt bort något i hastigheten…

Stämman ägde rum på Scandic Grand Hotel i Örebro, deltog gjorde totalt ett 70-tal personer och alla distrikt utom ett närvarade, pga sjukdom. Själva stämman ägde rum lördagen den 12 oktober, men de flesta anlände redan den 11:e då de hade långa resor.

För de som var bridgesugna erbjöds ett oktobersilver på fredagkvällen i Örebridgens lokaler som ligger ett stenkast från Grand Hotel. Det längsta strået i den tävlingen drogs av Björn Sörling – Peter Ventura som vann på låga 55.91%. 12 par deltog i tävlingen och hela resultatlistan kan beskådas här .

Lördag morgon slogs så dörrarna upp till vårt konferensrum och efter sedvanlig registrering av alla ombud och klargörande av hur rösterna fördelats via de fullmakter som inlämnats blev det så dags 09.00 för Pontus Silow att banka klubban i bordet för att förklara mötet öppnat.

Föredragningslistan godkändes och Bo Appelqvist valdes som mötesordförande. Därefter blev undertecknad utsedd till sekreterare och Christina Truuberg, Stockholm samt Thomas Johansson blev utsedda till justeringspersoner och stämman ansågs behörigt utlyst.

Med ”formalia” avklarad var det så dags att sätta tänderna i de verkliga handlingarna.

Verksamhetsberättelsen för 2017-2018 lades till handlingarna utan vidare justeringar. Samma dokument för 2018-2019 fick en upp putsning i det allmänna avsnittet där ”projektet” skulle strykas i en mening och att det under UK skulle summeras också om den nyinstiftade mixedklassen som hade glömts bort även om det noterades om guldmedaljerna som erövrades under det inledande allmänna stycket. Ny verksamhetsberättelse som är uppdaterad kan hämtas här. Med dessa båda luntor avklarade gick revisorernas berättelser också igenom för de båda åren och samtliga handlingar lades till handlingarna.

Därefter var det dags att nagelfara ekonomin och balansräkningarna. Här önskade stämman att kontoposter bör heta lika mellan åren och att det ska kunna följas via balans och resultaträkningar för framtiden. I övrigt var det den kommande budgeten för 2019 - 2021 som vållade mest diskussioner. Här önskade stämman att jämförelse även ska göras för föregående år och att styrelsen fick i uppdrag att bättre redovisa landslagens kostnader och att det bör framgå hur fonderna ämnar användas i budgeten. Stämman tyckte också att landslagen borde nettoredovisas. Det konstaterades vidare också att det måste ha varit en felräkning i banken vad gäller 2021/2022 och kostnader för styrelse/stämma där riksstämman ökade kostnaden från 100 000 till 200 000 vilket ledde till att årets resultat budgeterades till +160 000 för det året istället för föreslagna +260 000. Därefter bordlades hela frågan för att motioner och diverse andra frågor skulle upp på agendan och beslutas då det kunde ha budgetkonsekvenser.

Med detta klart var det så dags för beslut om medlemsavgifter för kommande två verksamhetsår. Här föreslog ju styrelsen en höjning till 280 kronor. Ångermanland tyckte det skulle vara ett jämnt belopp och förslog 300 kronor samtidigt som Göteborg gick åt andra hållet och ville dra åt svångremmen för landslag och juniorsatsningar och föreslog 250 kronor. Stämman beslutade enligt styrelsen förslag så medlemsavgiften höjdes nu med 50 kronor.

Med medlemsavgiften fastställd kom så förbundets framtida verksamhet och planering upp på agendan. Styrelsen föreslog ju ett måldokument för förbundet för 2020-2025 som det också beslutades om att fastslå. På punkter yttrade sig Värmland-Dal och tryckte på om vikten av kommunikation, information och utbildning.

Därefter var det så dags att börja avhandla den digraste samlingen av motioner som inkommit till riksstämman i modern tid. Hela 20 motioner fanns att behandla. De första tre var hade samma tema och rörde jämställt stöd mellan de olika landslagsklasser som fanns. Här beslutade stämman att så ska det komma bli, men där juniorklasserna har andra regler då de har helt andra förutsättningar vad såväl gäller kost som logi vid mästerskap. För att det hela ska låta sig göras ska medel omflyttas mellan de olika landslagen så att den totala kostnaden håller sig på samma nivå.

Därefter kom en motion som handlade om inrättande av kapten för mixedklassen. Motionen avslogs då den inte ansågs vara en riksstämmofråga, men stämman lämnade dock med varm hand hela frågan till kommande UK att besluta om.

Efter det var det dags för ännu en ”landslagsmotion” denna gång var temat att spelare skulle tvingas välja klass om flera var tillgängliga. Ex en damspelade veteran skulle bara kunna satsa mot en av antingen damer, mixed, öppen klass eller veterandito. Motionen avslogs med motiveringen att SBF alltså ska ställa upp (när vi så gör) med bästa möjliga lag i alla klasser.

Så var det dags för en helt annan motion. Denna gång var det Stockholm som önskade mer av SBF:s hjälp för att kunna skicka e-post till utvalda medlemsgrupper. Ex. att avsändaren borde kunna få välja alla damer i en klubb eller distrikt eller alla veteraner etc. Styrelsen och riksstämman biföll med tillägget att detta ska ligga inom ramarna för vår webbsatsning BIT och inte ska vara någon fristående lösning.

Ännu en motion kom så upp från Stockholm denna gång var temat försäkringar för spelare och ledare vid uppdrag där man tagits ut att representera Sverige internationellt och vid lägerverksamhet för juniorer. Stämman beslutade att det är rimligt att kommande styrelse får uppdraget att utreda försäkringsfrågan då det riskerar bli en dyr historia.

Sen hade Östra Mellansvenska varit i farten och motionerade om att en utredning skulle göras för att analyseras BIT projektet i detalj. Styrelsen höll med och yrkade bifall men riksstämman gick emot då den ansåg att vi inte skulle spilla mer tid och resurser på historia utan att det bättre att satsa framåt. Med andra ord ansåg stämman att BIT historiskt ska begravas med den dokumentation och tidigare redovisningar som gjorts.

I motion nio föreslogs att en junioransvarig skulle anställas på heltid för att arbeta med juniorbridge. Motionen avslogs men en kommentar lämnades till kommande styrelse om att de bör begrunda intentionerna och se vad som är möjligt att göra inom budgetramarna.

Därefter följde hela sju motioner från olika distrikt som alla hade samma tema med några varianter. Det hela rörde att man tyckte det vara orättvist att de som spelade SM-Damfinal inte kunde deltaga från starten i Chairman’s Cup. Motionärerna tyckte att det ur rättvisesynpunkt vore rimligt att Veteraner och Damer skulle skifta så att de vartannat år hade kollisionen. Styrelsen ansåg att motionen skulle avslås när de ansåg att detta inte var en riksstämmofråga och att riksstämman inte bör gå in och detaljstyra SBF:s kommittéers arbete. Riksstämman höll med och skickade passningen till kommande styrelse och Festivalkommitté om vad önskemålen är från medlemskåren utan vidare pekpinnar. Styrelsen poängterade att till 2020 kommer det parallellt med SM Par Veteraner spelas Swedish Junior Pairs som kommer öppnas upp för alla juniorer i hela världen då återigen juniorlag kommer inbjudas för att spela Chairman’s Cup. Vid bridgefestivalen 2019 deltog hela 18 juniorlag från 15 länder. Detta tillsammans med våra svenska juniorer förefaller bli en riktigt högintressant tävling. En gissning är att juniortjejer inte skulle tycka speciellt bra om de skulle tvingas välja mellan Swedish Junior Pairs och SM Par Damer, detta är dock undertecknads personliga analys.

Det diskuterades också på den förra frågan om det var möjligt att bryta ut någon final för att frigöra dagar från festivalen. Detta föll inte i god jord och förslaget lades i papperskorgen.

Motion 18 kom från Bohuslän-Dal och rörde beräkningen av röstetal från distrikten till riksstämman där det ansågs föreligga orättvisa. Styrelsen biföll och det gjorde även riksstämman. Styrelsen får i uppdrag att till nästa stämma föreslå ny stadgeändring beroende på vad deras analys kommer fram till kring rättvisan.

19 kom från Göteborg och rörde förbundets verksamhetsår. Styrelsen yrkade avslag då de hade ett annat förslag som senare på mötet skulle upp på tapeten i stadgeändringarna. Motionen bordlades till att stadgeändringarna behandlats.

Så var det dags för avslutande motion nummer 20. Här var BK Bridgehuset i Skåne om valet av sätt att höja medlemsavgiften. Stämman beslutade i enighet med styrelsens förslag om att avslå motionen.

Efter detta var det dags för stadgarna att revideras. Här beslutade stämman följande:

  • Uppdatera framsidan om version av stadgarna
  • Ändring av §3 och Medlemskap och punkt två som rör I-medlemskap. Detta innebär att ingen kan få andra medlemskap. Tidigare har det funnits en tioårsregel. Likaså begränsas det så att en ny medlem maximalt kan ha I-medlemskap i 1½ år mot tidigare 2.
  • Återigen §3 denna gång punkt 4. Här beslutade stämman stryka första meningen i det andra stycket i det nya förslaget till skrivning som rörde hedersordförande eller ledamots närvarande-, yttrande- och förslagsrätt. I övrigt beslutades ändringarna genomföras.
  • Sen kom den sista ändringen som rörde medlemsavgifterna och ändringen av verksamhetsår. Istället för att 2020-2021 ska börja den 1 juli kommer det hela att skjutas till den 1 september. Argumenten bakom det hela är många och riksstämman biföll förslaget varför innevarande verksamhetsår förlängs till sista augusti 2020. Hela denna punkt medförde åtta konsekvensändringar på andra ställen i stadgarna.
  • Den sista stadgeändringen ledde även till att den nyss ändrade stadgan om I-medlemskap naturligtvis också korrigerades.

En kommentar om stadgeändringarna var att tävlingsbestämmelserna för allsvenskan borde korrigeras då de kommer spelas under två verksamhetsår.

Vid denna tidpunkt var det så dags att återgå till de två bordlagda frågorna. Budgeten beslutades som den föreslagits med tidigare nämnd korrigering och Göteborgs motion avslogs som konsekvens av stadgeändringen-

Därefter var det val av styrelseledamöter. Riksstämman beslutade om en ordföring, sex ordinarie ledamöter och två suppleanter.

En enhällig riksstämma valde så: Martin Löfgren till ordförande och därefter Linnea Edlund, Krister Ahlesved, Eva Andersson, Kathrine Bertheau, Rolf Scherdin och Carl Ragnarsson som ordinarie ledamöter. Alla nyval förutom Carl Ragnarsson. Även två nyval skedde på suppleantposterna. Där valdes i tur och ordning Simon Granath och Eva Abragi.

Även på sakrevisorspositionen blev det nyval då Bo Appelqvist avböjde omval, här valdes BK S:t Eriks ordförande Mårten Gustawsson till ny sakrevisor och Börje Dahlberg omvaldes som suppleant.

Till valberedning för kommande period blev del omval av Lars Lundqvist och nyval på Zennica Hammar och Björn Sörling.

Stämman började nu närma sig sitt avslut drygt 4½ timme senare. Avslutningen inleddes med att avgående MK ordföranden Helana Axelsson kallade upp Tor-björn Bohman, Ängelholm som under stämmans jubel fick mottaga priset som årets klubbledare.

Hela stämman avslutades med avtackning av avgående styrelseledamöter, sakrevisor och mötesordförande.

Där har ni min personliga analys av riksstämman 2019 från podiet.

Micke Melander