Sammanfattning av Riksstämman

Protokoll från Riksstämman
Här kommer en sammanfattning över stämman, med förbehåll om att något är missat eller fel uppfattat.

Fredag 6:e oktober samlades styrelsen samt tilltänkta styrelsekandidater för ett sista möte med Mats Qviberg som ordförande.
Under tiden började delegater till Riksstämman att anlända till Scandic Grand i Örebro och efter en gemensam middag spelade de flesta ett riksstämmosilver på Örebridgen.

I tävlingen blev det delad seger mellan Björn Sörling - Sten-Åke Thunberg, Göteborg och Dan Nilsson - Linus Dahlström, Skåne.

Efter en natts sömn och lite frukost hälsade Mats Qviberg välkommen till Riksstämman 2017. Uppropet visade att 19 distrikt och totalt 139 röster fanns representerade vid mötet.
Bo Apelqvist valdes till mötets ordförande för 8:e gången och Roger Wiklund fick i uppdrag att skriva protokoll.

Ekonomiska årsberättelser och verksamhetsplaner gicks igenom och förutom ett antal redaktionella ändringar var det inte så mycket som diskuterades.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och man gick sedan in på budget, verksamhetsplaner och visioner.
Här diskuterades främst fyra områden, BIT, Juniorrekrytering, RF och det sjunkande antalet nya I-medlemmar.

BIT

Björn Sörling, Göteborg anser att projektet tar väldigt lång tid och undrade hur mycket av det som ursprungligen var planerat faktiskt är utfört och hur man planerar framtiden för att gå i mål.
Pontus Silow svarade att det är en icke försvarbar stor del som återstår, att man inte har fått den produktion som förväntats och att den nya styrelsen inom kort kommer att fatta beslut om hur man ska hantera situationen.
Pontus meddelade att kostnaderna på IT-sidan är betydligt högre än de var innan BIT-projektets början, att projektet aldrig har inneburit att SBF ska få lägre IT-kostnader och att han ändå är tacksam för att ännu inte ha äskat mer pengar för projektet, då de förmodligen inte hade utnyttjas på ett effektivt sätt med dagens produktionsresultat.

Pontus informerade även om GDPR, den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft i maj 2018.
Den innebär att vi måste uppdatera medlemsvillkoren för att inte riskera böter om upp till 4% av vår omsättning.
Nya styrelsen kommer att göra en utredning där man hoppas på att kunna få tillåtelse att genomföra det som behövs i samband med betalning av medlemsavgifterna för säsongen 18/19.

RF

Flertalet delegater menade att det är viktigt för oss som förbund att satsa på ett inträde i RF, någon tyckte att det är slöseri med resurser.
Bl a Micke Melander informerade om vikten av att lämna in en ansökan inför nästa tillfälle, 2019, då vi förmodligen har bästa chansen att bli antagna.
Detta av flera anledningar.
Dels har RF och SISU gått samman och är numera en organisation, i SISU har vi varit medlemmar sedan 1999, dels för att E-sporten knackar på dörren, vilket gör att RF håller på med en utredning ang definitionen av kraven för att bli antagna till RF och sist men inte minst har vi nu ett gediget, välgjort och bra ansökningsunderlag samt att lobbyarbetet de senaste åren gjort att de flesta nu känner till oss.

Om RF:s nya kriterier inte blir till vår fördel och vi inte antas 2019 är chansen sämre och man kan då diskutera huruvida det är värt att fortsätta med ansökningar.
Kostnaden vi har i nuläget är inte ekonomiskt stor utan handlar mer om tid för lobbyarbeten och deltagare på plats vid stämman, totalt runt 3 v fördelat på inblandade personer.
Stämman var till slut rörande överens om att en ansökan till RF ska göras 2019.

I-medlemmar

Micke Melander larmade angående det drastiskt sjunkande antalet I-medlemmar i landet.
Antalet I-medlemmar samt antalet sålda kursböcker har sjunkit med upp till 50% den senaste 10-årsperioden. De professionella bridgeskolorna vittnar om liknande siffror, mellan 25-50%.

Framförallt menar man på att kursdeltagarna idag, till skillnad mot de som kom för några år sedan, inte längre är kortspelare utan har en tröskel även på det området. Tidigare hade många kursdeltagare växt upp med någon typ av kortspelande i familj eller på skola.
För deltagare som saknar denna erfarenhet känns dagens kursmaterial lite för svårt.

För att ta tag i problemet vill SBF ha ett extra möte med distrikten våren 2018 där man samlar in synpunkter på vad man vill ha för att sätta upp ett framtidsprogram för rekrytering som kan köras igång under hösten 18/19.
Alternativt ska detta möte ersätta höstens Distriktsträff, en omröstning visade att ca 50% tyckte att man kunde ha ena träffen och de återstående att man skulle ha båda.

Jan Malmström uppmanar alla distrikt, klubbar och spelare att sprida minibridgefoldern och ha den som inkörsport vid rekrytering.

Juniorprojektet

Göteborg efterlyste någon form av satsning på rekrytering av yngre spelare och hade missat SBF:s satsning juniorprojektet, som inleddes med juniorlådan 2015.

Sedan dess jobbar man fortlöpande på flera områden.
Under bridgefestivalen 2017 hade man ett seminarium med intresserade juniorrekryterare, där man fick input, stöd och råd inför att jobba med juniorer.
I dagsläget är åtta klubbar/distrikt anslutna till projektet och alla som önskar är välkomna att ansluta sig.

Man har hittills tagit fram material i fyra steg. Jan Malmström och Micke Melander är de som främst jobbar med att ta fram materialet.

  1. Minibridge
  2. Skolbridge Termin 1
  3. Skolbridge Termin 2
  4. Hjälp och assistans i en gedigen juniorpärm som täcker åtta områden.

Även digitala satsningar kommer att göras. På gång är två appar, en för träning och en för spel. Apparna heter Kida och Synrey bridge där Kida är träning och Synrey bridge är spel där man kan ansluta sig till vår grupp, SBF-group. När man testat och fått bättre ordning på hanteringen kommer juniorgruppen att komma ut med mer information.

12-14 januari kommer man, parallellt med TL Steg 3 i Örebro, att ha ytterligare en träff för intresserade juniorrekryterare.

Något som påpekades mer än en gång är att det främst krävs engagemang, tid och mera tid från klubbledare för att rekrytera juniorer och man får inte ge upp om man misslyckas första gången.
Förbundet hjälper till med material och stöttning, men själva arbetet måste komma från den lokala klubben.

Övrigt

I övrigt pratade man lite om sponsorer. Någon frågade om SBF har någon som jobbar aktivt med att leta sponsorer.
Svaret på frågan är nej. Lasse Persson meddelade att vi för några år sedan erbjöd alla som kunde hitta en sponsor till någon verksamhet 25% av intäkten, inga sponsorer inkom.
Vid Bridgefestivalen har vi många sponsorer, eller som vi kallar det, samarbetspartners, främst i form av uteblivna kostnader som lokalhyra, kopiatorer, papper, kortlekar, brickläggningsmaskiner, rabatter på restauranger etc

Mats Qviberg och PO Eriksson, de två näringslivsrepresentanterna i styrelsen, meddelade att det förmodligen inte finns något företag som går in och satsar rena pengar utan från deras sida är man intresserad av varumärkesspridning. Skulle man få någon intressent är det sådant som kortlekar, tröjor etc man kan förvänta sig.
Privata sponsorer har stöttat en del på landslags - och juniorsidan och sådant välkomnas självklart alltid lite extra.

TK meddelade att den nya lagboken nu finns upptryckt och går att beställa från Bridgeförlaget. Beställ lagboken här!

Organisationskommittén meddelade att man beslutat sig för ytterligare en säsong av Svenska Cupen.
Information samt anmälan för 2018 års upplaga kommer i samband med finalen av 2017 års tävling i Uppsala 16-19 november.

Värmland hade ett medskick från Värmland om att man ville ha fler deltagare i SM-semifinalen i öppen klass. TK tog till sig detta, men har för närvarande inga planer på att utöka SM-semifinalen.

Motioner

Tre motioner hade inkommit och man följde styrelsens rekommendationer om att anta krav på löpande resultat vid guldtävlingar, godtog att det redan idag är tillåtet för distrikten att godkänna en sjunde och åttonde spelare i DM-lag´samt införande av strataberäkning i Ruter.

En mindre diskussion fördes angående hur många klubbar som egentligen har nytta av strataberäkning.
Resultatet av den blev att även klubbar med få medlemmar har stor nytta av det, då man istället för tex hcp-tävlingar kan använda sig av strata med olika resultat även om man spelar i en grupp.
Informationsmaterial om användningsområden bör spridas till klubbarna när det införs.
Här var man även överens om att prioritera BIT före strata om det krockade.

Val

Så var det dags för val av ledamöter.
Pontus Silow blev enligt enhälligt beslut vald till ordförande för två år.
PO Eriksson, Carl Ragnarsson, Helena Axelsson, Christer Grähs och Per Leandersson omvaldes för två år.
Ann Ohlsson valdes in som ordinarie ledamot efter att ha varit suppleant under två år.
Lars Persson omvaldes som suppleant och årets enda nyval blev junioren Linus Dahlström som gick in som suppleant och främst kommer att jobba med juniorfrågor.
Bo Appelqvist omvaldes till sakrevisor med Börje Dahlberg som suppleant.

Årets klubbledare

Jan Malmström, som förutom att jobba med SBF:s juniorprojekt inspirerar och jobbar stort på hemmaklubben BK Albrekts i Varberg, blev årets klubbledare 2017. Motivering till beslutet kommer i separat artikel. Janne påpekar att han har minst 50-medarbetare på klubbnivå och utan sin främste vapendragare, Britt-Marie Warborn skulle han aldrig ha fått utmärkelsen.

Avtackningar

Generalsekreterare Johan Grönkvist tackade Micke Melander för 25 år i tjänsten genom en guldmedalj och hoppades på ytterligare 25 år.

Pontus Silow tackade av Mats Qviberg med en guldmedalj samt en Bridge+ More för sina 20 år som ordförande.

Avslutning

Bo Appelqvist förklarade stämman avslutad.

Bo lämnade över ordet till nye ordföranden Pontus Silow som meddelade att han känner sig hedrad över uppdraget som SBF:s 12:e ordförande.
En delegat bad honom att presentera vem han är utanför bridgekretsar och Pontus berättade att han är 41 år, kommer från Alingsås där han även började spela bridge för många år sedan. Han bor idag tillsammans med sin fru Erika och deras två barn, 5 och 7 år i ett hus i Bromma. Han är anställd på ett företag och arbetar som managementkonsult med hälso och sjukdomsfrågor.