Protokoll styrelsemöte 7 oktober 2017

Protokoll konstituerade styrelsemöte SBF, 2017-10-07

Närvarande

PSI, Pontus Silow, ordf
HAX, Helena Axelsson
LDA, Linus Dahlström
POE, P-O Eriksson
CGR, Christer Grähs
PLE, Per Leandersson
AOL, Ann Olsson
LPE, Lars Persson
CRA, Carl Ragnarsson

1. Mötet öppnades av ordf Pontus Silow kl 12.30.

2. Dagordningen godkändes

3. Konstituering

Vice ordf: CGR
Ordf TK : CRA
Ordf OrgK: LPE
Ordf JunK: LDA
Ordf MK : HAX, under MK ligger även utb.frågor
Ordf UK : PLE
Ordf ITK : PSI

Ansvarig kontaktperson personal: CGR
Ekonomiansvar: POE och AOL

Styrelsen har utsett:
Tobias Törnqvist till ordf i DN
CGR till ordf i LK

4. Firmateckning

Förbundets firma tecknas av ordföranden eller av två styrelseledamöter i förening. Johan Grönkvist och Roger Viklund har rätt att teckna Förbundets firma i normala löpande ärenden.

5. Fullmakter

Beslöts, att Johan Grönkvist, Yvonne Ström och Micael Svensson har fullmakt att var och en för sig för Förbundets räkning hämta ut postförsändelser.
Befullmäktigades Johan Grönkvist och Yvonne Ström att var för sig disponera förbundets bank- och postgirokonton.

6. Attestordning

För ingående av avtal, enskilda kostnadsposter eller investeringar upp till 10 000 kr Johan Grönkvist som kan delegera vissa rättigheter till Micke Melander.

10 000 till 50 000 kr Johan Grönkvist och Micke Melander i förening.

Större än 50 000 kr Pontus Silow ensam och/eller Christer Grähs eller PO Eriksson i förening med Grönkvist eller Melander.

För regelbundet återkommande kostnader enligt avtal kan Johan Grönkvist attestera högre nivåer. För närvarande gäller det: - Löner, skatter och sociala avgifter för personalen - Tidningen Bridge - Poster från bridgefestivalens bokföring (se nedan)

Personalens tidrapportering, semester med mera hanteras av Johan Grönkvist.
Reseräkningar, representation och andra personliga utlägg attesteras för underställd personal av Johan Grönkvist och Micke Melander.

I vissa fall kan Micke Melander av praktiska skäl överlåta på Johan Grönkvist att attestera all personal.
Alla kostnader som är relaterade personligen till Johan Grönkvist och Micke Melander attesteras löpande av Johan Grönkvist, men samlas i var sin pärm så att P-O Eriksson eller annan av styrelsen utsedd person kan granska och vid behov förstärka attesten.

För Bridgefestivalen gäller en delvis annorlunda attestordning där Lars Persson har fått ansvaret från styrelsen att attestera nödvändiga poster som inte direkt hanteras av kansliet.
Det åligger Lars Persson att hålla styrelsen informerad om principiella nya beslut som innebär kostnader över 50 000 kr.
Johan Grönkvist attesterar dessa poster när de går in i SBF:s bokföring.

För IT-kommittén gäller en delvis annorlunda attestordning där Pontus Silow har fått ansvaret från styrelsen att attestera nödvändiga poster som inte direkt hanteras av kansliet.
Det åligger Pontus Silow att hålla styrelsen informerad om principiella nya beslut som innebär kostnader över 50 000 kr.
Johan Grönkvist attesterar dessa poster när de går in i SBF:s bokföring.

Denna attestordning gäller från 07 oktober 2017.

7. Kredit

Styrelsen beslutade att ge Johan Grönkvist tillåtelse att för Svenska Bridgeförbundets räkning utnyttja kredit på Handelsbanken på en summa upp till 50 000 SEK.

8. Hedersordförande

Styrelsen beslöt enhälligt att utse Mats Qviberg till hedersordförande.
Mats har också ställt sig välvillig till att framöver fortsätta sponsra Chairman’s Cup.

9. Nästa styrelsemöte

24 nov, telefonmöte enligt utsänd kallelse.

10. Mötet avslutades kl 12.50.

Vid protokollet
Carl Ragnarsson

Justeras
Pontus Silow