Öppet brev från styrelseledamöter i SBF

Detta brev är ställt till samtliga distriktsstyrelser i SBF. Då det även finns ett allmänt intresse för flera av frågorna publiceras det även på hemsidan i artikelform.

Öppet brev från styrelseledamöter i SBF

Vi har under våren sett hur en raljerande, förföljande och på många sätt osmaklig kampanj förts mot vår ordförande på förbundets forum.
Sanningar har blandats med halvsanningar och rena felaktigheter för att skapa en bild av oegentligheter. Skribenterna har vetat om att de skulle stå oemotsagda då det under många år funnits en tydlig policy från styrelsen att inte gå i svaromål i offentliga forum, sociala medier och liknande.
Detta av den enkla anledningen att diskussioner i nämnda forum i alltför hög grad brukar ta oseriösa vändningar och sällan eller aldrig leda till något gott. I relativt hög grad har folk dessutom en tendens att använda ett opassande språkbruk och häva ur sig ”sanningar” på ett sätt man aldrig hade gjort i en civiliserad kommunikation där personen man diskuterar med står framför en.

För alla som dock bemödat sig att ta reda på fakta bör följande vara tydligt:

• BIT-projektet är försenat, och det rejält så.
• Detta har tydligt kommunicerats i verksamhetsberättelser samt diskuterats på Riksstämmor såväl 2015 som 2017.
• På dessa Riksstämmor har styrelsen beviljats ansvarsfrihet av en helt enig Riksstämma. Ingen ledamot/distrikt har vid något tillfälle lagt en avvikande åsikt till protokollet.
• Ingen sakrevisor för SBF har vid något tillfälle påpekat eller noterat att det skett något formellt fel under den här perioden.
• Det borde även vara tydligt att BIT-projektet nu gör stora kontinuerliga framsteg och att Spader stängs ned den 1/12 2019 och endast behåller funktionen som arkiv.

Vid Riksstämman i oktober skall våra medlemmar välja ordförande samt styrelse.

När Riksstämman skall bedöma om de anser att den nuvarande ordföranden samt ledamöter skall få förnyat förtroende har de att ta hänsyn till hur dessa har utfört sina uppgifter under de två gångna åren, inte vad som skedde 2013–15 eller 2015–17. Nu är det en ny ordförande och en ny styrelse och det är på basis av deras insatser denna mandatperiod de skall bedömas.

Vi har under de senaste två åren skördat många internationella framgångar, något vi blivit bortskämda med men aldrig kan ta för givet.

Under det senaste året har vi gjort strukturella förändringar vad gäller resurser i BIT som gör att projektet nu stadigt går framåt med schemalagda leveranser. Den 1/12 2019 stängs det gamla systemet i Spader ned för gott och kommer därefter endast att fungera som ett arkiv.

SBF har tagit fram ett juniormaterial som på internationell nivå blivit så uppskattat att världsbridgeförbundet köpte dess rättigheter utanför Sverige. Detta material ligger även till grund för det fantastiska rekryteringsmaterial SBF tagit fram för rekrytering av juniorer och som nu används på många platser i landet.

Vi fortsätter att producera och utveckla världens bästa Bridgefestival.

Det här är enkom ett axplock av vad vi i SBF:s styrelse gjort under den gångna mandatperioden. De flesta av oss har meddelat valberedningen att vi åter står till deras och framför allt ert förfogande för ännu en period av ideellt arbete för vår kära sports bästa.

Skulle dock Riksstämman på punkten ”Val av ordförande” inte rösta fram den nuvarande ordföranden Pontus Silow kommer vi att ta det som ett misstroendevotum även mot oss, vi kommer i så fall att där och då förklara oss som icke valbara.

Det här ställningstagandet skall på inget sätt ses som något negativt mot eventuella andra ordförandekandidater. Tidpunkten för en ny ordförande är dock inte nu.

Martin Löfgren har meddelat sin kandidatur och framför allt berättat om sina tankar och idéer och hur han vill jobba för bridgens bästa. Vi som står bakom denna skrivelse välkomnar Martin in i styrelsen med öppna armar och tror att han skulle kunna tillföra väldigt mycket. Som exempelvis Vice Ordförande och ordförande för MK (där Juniorkommittén ingår) skulle vi stötta Martin i alla de punkter han räknat upp att han vill uträtta.
Vi förutsätter att det inte är titeln ”Ordförande” i sig som är det viktiga utan att kunna göra gott för bridgesverige. På så sätt behåller vi våra nuvarande ideella krafter i styrelsen och fyller till och med på med nya. Att få tag på styrelsemedlemmar och ordförande som har kraft och lust att lägga den tid som krävs är ingen självklarhet, och absolut ingen outsinlig källa.

På det här viset bibehåller vi ideella krafter som kan göra mycket gott för bridgen i Sverige under en lång tid.

Alla beslut som fattas i styrelsen görs så efter omfattande diskussioner och vi fattar gemensamma beslut. Den som tror att en ordförande i SBF sitter och bestämmer på alla punkter har en helt felaktig bild av hur det fungerar.

Att ens insinuera i offentliga forum att såväl Riksstämmodelegater som styrelsemedlemmar inte är tänkande, kritiska varelser ser vi som direkta påhopp.

I samband med denna skrivelse vill vi passa på att tacka vår ordförande Pontus för två väldigt produktiva år och med förhoppningar att vi får fortsatt förtroende att arbeta vidare för bridgens bästa.

Christer Grähs
Vice ordförande SBF
OrgK/TK/Ordförande LK

Ann Ohlsson
Ekonomiansvarig

Helena Axelsson
Ordförande MK/Utbk

PO Eriksson
Ekonomiansvarig

Lasse Persson
Ordförande OrgK

Per Leandersson
Ordförande UK